User:Madina/Khakas wordlist

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

пір ікі ӱс тӧрт пис алты читі сигіс тоғыс он чибіргі отыс хырых иліг алтон читон сигизон тоғызон чӱс пірінӌі ікінӌі ӱзінӌі тӧртінӌі пизінӵы алтынӌы читінӌі сигізінӌі тоғызынӌы онынӌы мин син піс сірер минің синің аның пістің сірернің оларның аба алабарыс албыға адай аң ас асхыр ат ах киик інек киик кӧрік кӱзен кӱлбӱс оғлах ӧрке ӧскі пии порсых пуға пулан пӱӱр пызо сосха сыын табырға тарбаған тибе тиин тӱлгӱ устан хамнос хозан хой хоосха холанах хулун хуну хураған хуча аар кӱӱ маас ӧрбекей сарысха сегірткес сеек сарығ сеек табылға тобын хара хурт хымысха ағас арыс киндір пуғдай салғын сахчаң от сулу саңыс сыбы хара сыбы тал тирек тыт ӱгӱрсӱ халба хамыс харағай хузух ағазы чистек ай алтын алтынсарых Иир Солбаны іскер кидер кӧл кӱмӱс кӱн кӱскӱ миндір наңмыр оймах пораан пулут пус сай тағ тайға тан тигір Ӱлгер ӱстінзарых хар хая хол хум хуюн хысхы чазы чайғы чар часхы Чидіген чил чир чылтыс чыс аңмар иб кірпис одың палты позығ тура пӧрік тон ит ун ӱгре хаях мылтых тар ах кӧк ноған пора сарығ сап-сарығ хара хап-хара хызыл хутух пулуң ызых ӧрге кии хабар араға мал сабын сан паа Худай хол сағал орған орын хан киме іпек тахта харындас пала олған хыс олған оол кӧмір кӧс чис хола хыс ӧлім ӧртек хулах нымырха харах сырай от палых азах паға кір хас аалӌы сас хыл пас чӱрек мӧӧт кізі олтырых пӱрӌӱк хул пиг піт ирін сӱт аас ахсы наа иргі кирі тӱн пурун тумзух ағырығ чаӌын чон сурығ суғ тас тус талай чол торғы чібек чылан молат хуу пӱӱн таңда тіл тіс сын ӱн чаа кӧзенек ханат сӧс чоох чыл хурт киӌее іӌе ине абыс айлығ алып амал ам арығ артых ахча ая ачых аяғ аяс аях изер иир илбек ил ил-чон албаты им имӌи ин имӌек инейек иніс ипчі ир иргек ирен ирке ирте ис истіг іди ідіс ідӧк ізе я ізееп ізік ізіг ізес ізенмес ізенис ізестіг ікіс ін ірік ірімӌік іс ірің істес ічерге іткіс сабаға кем кем-кем кем-де кем-дее кибек хастырых кибір кибіс кибрек киден кизім кизін кип кирек киречі кірбік кіріс кічіг кнес кӧгіс кӧгліг кӧдес кӧйе кӧлек кӧміске кӧнек кӧӧк кӧӧл кӧп кӧрім кӧріс кӱл кӱгӱрт кӱлӱк кӱліс кӱндӱк кӱр кӱп кӱңӱр кӱндӱс кӱс кӱрӌек кӱске кӱстіг маймах майың марығ мах миске мии мике пічік мойын мойынӌах муң мӧңіс мӧнек мӱн мӱӱс мында мырс чалғыс нан нанӌы нееке ниме ниик нимезе нимес ниміс нинӌе нинӌи иң нир нің ніске нітке ноға ноға-да ноо ноо даа нӧс нызырах нымах нымахчы нымзах нымыс нымысчы нымзас обаа обағ обал оғыр ой оймах ойым ойын ойых ол олар чарым олтырых омар омас оннығ оң оңдай оо ооғас оодых оой оолах оолғыӌах оор оос оорым орай орнас орта орты ортын орха орыс орынӌы отах очы ӧбеке ӧгбе ӧдік ӧдіс ӧдӧс тамах ӧзеліс ӧзен ӧзім ӧзӧгіс ӧкерек ӧкіс ӧкпе ӧкпеленіс ӧкпеленӌік ӧліг ӧл ӧлімніг ӧлең ӧлбес ӧлліг ӧӧн ӧӧр ӧӧс ӧӧт ӧр ӧрген ӧрініс ӧрт ӧртег ӧртес ӧс ӧскілең ӧстег ӧтіг ӧтіре ӧткіс ӧчес паалас паалығ паар паар иді паба пағ пазары пазах пазығ пазынаң пазыныс пазыр пазырыс пазыт пай пайлаң пайрам пала оол пала хыс пала палалығ палар паларлығ палғалыс палғалыстығ палғас палтырған палығ палығлығ палыхтас палыхтығ палыхчы парбах парсас парсах парчан паспах пастағ пастағӌы пастағы пасталығ пастап пастыра пастых пасха пасхынӌах пасхыс патығ пая паяғы пеер пееркі пизік пик пиктег пиктіг пил пилетес пілке пилтір пиріс пиртік пис пичет пиӌе піди пілек пілігӌі піліс пілістіг пірге пірде пірігіс пірееде піріктіріс піріктірістіг пірсі пірсінде позыдығ полызығ полысчы понӌах порағ порчо порчолығ похсах пӧгері пӧгін пӧгіс пӧзік пӧліг пӧлік пӧлілбес пӧліс пӧлістіг прай пу пудуруп пулуттығ пурба пуртах пут пӱгӱр пӱдіріг пӱдірігӌі пӱдӱн пӱк пӱлес пӱр пӱргек пӱрек пӱткен пӱӱл пычах пызығ пыласпах пылтыр пыр пырғы пырлығ пырсаңай пырыс пытырағ пыхты пысхан пысхалах саадах саай саба сабаға сабал сабаллығ сабан сабах сабланыс сабланыстығ саблығ сабыс сағ сағам сағба сағлығ сағылӌах сағын сағыныс сағыртхы сағыс сағыстығ сағысырас сағысырабас сағысырос садығ садыӌы сай сайах сайбағ сайбағӌы сайғах сайғахчы сал салаа салбых салғах салда салым самнах сана санас саннығ санӌы саң саңай сап сапаӌах сарлах сарсых сарын сарыс сарыстығ саӌы саяғ сегіріс сибер сиден сидік сизіг сизік сии сик сиир симіріс симіс син синег синемӌі сиргек сирен сиртес сиспек сідік сізіг сіліг сірее сіри сірлес сіс собыра соғ соғары соғлағ соғлығ соғым соғын соғыс сойын сол сола солағай солбан солас солыӌах сом сомбыр сомысхан соң соңар соңығы соңыс соо ай соонаң соонда соор соорах соох сорах сорға сорлах сорол сортан сорып сӧзірбе сӧклес сӧл чазы сӧлег сӧӧк сӧӧл сӧӧт сӧӧтіг сӧп сӧп-сап сӧрӧн сӧспек сӧстіг суғат суғлас суғлығ сула сулалығ сунғар сур сурағ сурнах суруп сурығлығ сурыныс сурыӌах сус суулас суух сухсун сӱбрек сӱлейке сӱлен сӱме сӱмеліг сӱне сӱнекчін сӱргі сӱріс сӱргӱн сӱрдестіг сӱректег сӱреліг сӱрізіг сӱркӱ сӱрӱн сӱскін сӱӱмек сыбыра сыбырағ сыбырғы сығарыс сығдырас сығырай сығыртас сығырӌах сығырыс сығыс сыдамах сызыр сызых сыйбағ сыйбағӌы сыйлағ сыйлағӌы сыйых сыйыхтағ сылығай сылтағ сылтағлығ сым сымдах сымсырых сымых сын сынаан сынааӌы сынап сынас сыных сыныхтас сыныхтығ сың-саң сыр сырлығ сырсах сырт сырылӌах сырып сых сыхтағ сыхтығ сыын сыынаң сыынчах сыырат сыырах таа таан таар табан табах табрах табығ табығлығ табығӌы табырған табыс тағаях тағлығ тағырас тадар тадығ тадылығ тадырас тазығ тазылас тай тайға тайлых тайма тайнас тайығ тайызах тайыс тиңіс талай талалӌых талалых таланды таластығ таласхах таллағӌы таллама талланды таллас талтаң талӌах талӌахтығ там тамах тамғы тамӌы тамӌылас тамӌыхтыр тамыр тамырлығ тамысчы танаа таныбас танығ танызығ таныс таныстығ таныхтығ таң таңах таңма таңнас таңнастығ тапсағ тапхычы тапчы тапчых тарғах тарғынах тарғынӌах тарлағ тарсылах тартыс тарчых тарығ тарып