User:Matthias Buchmeier/en-cmn-0

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
15 minutes of fame {n} (fifteen minutes of fame)  :: 短暫出名, 短暂出名 /duǎnzàn chūmíng/, 大出風頭, 大出风头 /dà chū fēngtou/
1980s {n} (decade 1980-1989)  :: 1980年代 /yī jiǔ bā lǐng niándài/
1992 {prop} (nineteen ninety-two (in words) )  :: / 1992 /yī jiǔ jiǔ èr nián/
1 Chronicles {prop} (book of the Bible)  :: 歷代志上, 历代志上 /Lìdàizhì Shàng/, 編年紀上, 编年纪上 /Biānniánjì Shàng/ [Catholic]
1 Kings {prop} (book of the Bible)  :: 列王紀上, 列王纪上 /Lièwángjì Shàng/
1 Samuel {prop} (book of the Bible)  :: 撒母耳記上, 撒母耳记上 /Sǎmǔ'ěrjì Shàng/, 撒慕爾紀上, 撒慕尔纪上 /Sǎmù'ěrjì Shàng/ [Catholic]
2 Chronicles {prop} (book of the Bible)  :: 歷代志下, 历代志下 /Lìdàizhì Xià/, 編年紀下, 编年纪下 /Biānniánjì Xià/ [Catholic]
2 Kings {prop} (book of the Bible)  :: 列王紀下, 列王纪下 /Lièwángjì Xià/
2 Samuel {prop} (book of the Bible)  :: 撒母耳記下, 撒母耳记下 /Sǎmǔ'ěrjì Xià/, 撒慕爾紀下, 撒慕尔纪下 /Sǎmù'ěrjì Xià/ [Catholic]
3D job {n} (dirty, dangerous, demanding job)  :: 3K產業, 3K产业 /sān kèi chǎnyè/, 3K行業, 3K行业 /sān kèi hángyè/ (number 3 can also be replaced with /sān/ - "three")
3D printer {n} (device for making three-dimensional solid objects)  :: 三維印表機, 三维印表机 /sānwéi yìnbiǎojī/, 三維打印機, 三维打印机 /sānwéi dǎyìnjī/, 3D印表機, 3D印表机 /sāndī yìnbiǎojī/, 3D打印機, 3D打印机 /sāndī dǎyìnjī/
3D printing {n} (manufacture of three-dimensional solid objects)  :: 3D打印 /sāndī dǎyìn/
9 to 5 {n} (day job)  :: 朝九晚五 /cháo jiǔ wǎn wǔ/
Île-de-France {prop} (region)  :: 法蘭西島, 法兰西岛 /Fǎlánxī dǎo/
-'s {particle} (possessive marker)  :: /de/, /zhī/ [classical]