User:Matthias Buchmeier/en-el-f

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
façade {n} (face of a building)  :: πρόσοψη {f}
façade {n} (front of anything)  :: πρόσοψη {f}
façade {n} (deceptive outward appearance)  :: πρόσοψη {f}
fable {n} (fictitious narration to enforce some useful truth or precept)  :: μύθος {m}
fabric {n} (structure, building)  :: δομή {f}
fabric {n} (framework underlying a structure)  :: δομή {f}, διάρθρωση {f}, ιστός {m}, πλέγμα {n}
fabric {n} (material made of fibers)  :: ύφασμα {n}
fabric {n} (texture of a cloth)  :: υφή {f}
fabric softener {n} (a chemical agent used to prevent static cling and make fabric softer)  :: μαλακτικό {n}
facade {n} (façade) SEE: façade  ::
face {v} (to face) SEE: look  ::
face {n} (front part of head)  :: πρόσωπο {n}
face {n} (facial expression)  :: ύφος {m}, έκφραση {f}, μορφασμός {m}
face {n} (public image)  :: πρόσωπο {f}, εικόνα {f}
face {v} (deal with, confront)  :: αντιμετωπίζω
face {n} (computing: interface) SEE: interface  ::
Facebook {prop} (social-networking website)  :: φέισμπουκ
face-down {adv} (such that the face or front is positioned downward)  :: μπρούμυτα, πρηνηδόν
facetious {adj} (pleasantly humorous, jocular)  :: ευτράπελος
facilitate {v} (to make easy or easier)  :: διευκολύνω
facsimile {v} (fax) SEE: fax  ::
fact {n} (something actual)  :: γεγονός {n}
fact {n} (an objective consensus on a fundamental reality)  :: γεγονός {n}
faction {n} (group of people)  :: φατρία {f}
faction {n} (strife)  :: διχόνοια {f}, φαγωμάρα {f}
factitious {adj} (created by man)  :: τεχνητός {m}
factitious {adj} (counterfeit, fabricated)  :: πλαστός {m}
factor {n} (integral part)  :: παράγοντας {m}
factor {n} (influence)  :: παράγοντας {m}
factorization {n} (creating a list of factors)  :: παραγοντοποίηση {f}
factory {n} (manufacturing place)  :: εργοστάσιο {n}
factory reset {n} (full restore of an electronic device)  :: εργοστασιακές ρυθμίσεις {f-p}
factotum {n} (person having many responsibilities)  :: παντοποιός {m}
factual {adj} (of facts)  :: πραγματικός
faculty {n} (division of a university)  :: σχολή {f}
fade {adj} (tasteless)  :: άγευστος, ανούσιος {m}
fade {n} (cinematographic effect)  :: ξεθώριασμα {n}
fade {v} (to become faded)  :: σβήνω
fade {v} (to lose freshness)  :: ξεθωριάζω, μαραίνομαι
fade {v} (to vanish)  :: σβήνω
fade {v} (to cause to fade)  :: σβήνω
fag {n} (cigarette)  :: σιγαρέττο {n}
fag {n} (homosexual)  :: πούστης {m}, αδερφή {f}
fag-end {n} (cigarette butt) SEE: butt  ::
faggot {n} (male homosexual) SEE: fag  ::
fag hag {n} (woman who likes gay men)  :: αδελφομάνα {f}
faience {n} (type of tin-glazed earthenware ceramic)  :: φαγεντιανό {n}
failure {n} (state or condition opposite of success)  :: αποτυχία {f}
faint {n} (the act of fainting)  :: λιποθυμία {f}
faint {v} (to lose consciousness)  :: λιποθυμώ
fainting {n} (an act of collapsing to a state of temporary unconsciousness)  :: λιποθυμία {f}
fair {adj} (light in color or pale)  :: ξανθός {m} (hair), ανοιχτός {m} (skin)
fair {adj} (just, equitable)  :: δίκαιος {m}
fairest {adj} (most attractive)  :: ωραιότατος, ομορφότατος
fairheaded {adj} (blond) SEE: blond  ::
fairness {n} (property of being just, equitable)  :: δικαιοκρισία {f}, εντιμότητα {f}, αμεροληψία {f}
fair play {n} (good behavior)  :: ευ αγωνίζεσθαι, φερ-πλέυ, φερ πλέυ
fair sex {n} (women)  :: ασθενές φύλο {n}, αδύνατο φύλο {n}, ωραίο φύλο {n}, αδύναμο φύλο {n}
fairy {n} (mythical being)  :: νεράιδα {f}
fairy floss {n} (fairy floss) SEE: candy floss  ::
fairy tale {n} (folktale)  :: παραμύθι {n}
fairy tale {n} (unrealistic story)  :: παραμύθι {n}
fairy-tale {adj} (of the nature of a fairy tale; as if from a fairy tale)  :: παραμυθένιος {m}
fait accompli {n} (established fact)  :: προ τετελεσμένου γεγονότος
faith {n} (feeling that something is true)  :: πίστη
faithful {adj} (loyal; adhering firmly to person or cause)  :: πιστός
fake {adj} (not real)  :: ψεύτικος
fakir {n} (ascetic mendicant)  :: φακίρης {m}
falafel {n} (Middle Eastern food)  :: φαλάφελ {n}, φελάφελ {n}
falafel {n} (single falafel ball)  :: ρεβυθοκεφτές {m}, ρεβιθοκεφτές {m}, φαλάφελ {n}, φελάφελ {n}
falciform {adj} (sickle-shaped)  :: δρεπανοειδής {m} {f}
falcon {n} (bird of the genus Falco)  :: γεράκι {n}
falconer {n} (a person who breeds or trains hawks)  :: γερακάρης {m}
Falkland Islander {n} (person from the Falkland Islands)  :: από τα νησιά Φώκλαντ
Falkland Islands {prop} (overseas territory of the UK in the South Atlantic)  :: Νήσοι Φώκλαντ {f-p}
fall {n} (season) SEE: autumn  ::
fall {v} (move to a lower position under the effect of gravity)  :: πέφτω
fall {v} (come down or descend)  :: πέφτω
fall {v} (be brought to earth or be overthrown)  :: πέφτω
fall {v} (collapse; be overthrown or defeated)  :: πέφτω
fall {v} (die)  :: πέφτω
Fall {prop} (fall of humanity into sin)  :: Πτώση {f}
fallacy {n} (deceptive or false appearance)  :: πλάνη {f}
fall asleep {v} (to pass into sleep)  :: αποκοιμιέμαι
fallen angel {n} (angel who was exiled from heaven)  :: έκπτωτος άγγελος {m}
fall equinox {n} (autumnal equinox) SEE: autumnal equinox  ::
falling star {n} (shooting star) SEE: shooting star  ::
fall in love {v} (to come to have feelings of love)  :: ερωτεύομαι
fall in love {v} (to come to have feelings of love towards each other)  :: ερωτεύομαι
fall off the turnip truck {v} (to be unsophisticated in rustic manner)  :: τρώω κουτόχορτο
Fallopian tube {n} (duct)  :: σάλπιγγα {f}
fallout {n} (event of airborne particles falling to the ground)  :: πρόσπτωση {f}
fallout {n} (particles that fall to the ground)  :: προσπτώσεις {f-p}, [radioactivity] ραδιενεργή τέφρα {f}
fallow deer {n} (Dama dama, a ruminant mammal)  :: πλατώνι, ντάμα {f}
false {adj} (untrue, not factual, wrong)  :: ψευδής
false {adj} (spurious, artificial)  :: ψευδής, πλαστός, κίβδηλος, νόθος
false analogy {n} (informal fallacy)  :: ψευδής αναλογία {f}
false friend {n} (type of word)  :: ψευδόφιλη {f}
false negative {n} (a result of a test that shows as absent something that is present)  :: ψευδώς αρνητικό {n}
false positive {n} (result of a test that shows as present something that is absent)  :: ψευδώς θετικό {n}
false teeth {n} (a set of dentures)  :: μασέλα {f}
falter {v} (To stammer) SEE: stammer  ::
Famagusta {prop} (a city in Cyprus)  :: Αμμόχωστος
fame {n} (state of being famous)  :: φήμη {f}, δόξα {f}
familiar {adj} (known to one)  :: οικείος, γνωστός, γνώριμος, φιλικός
familiar {adj} (acquainted)  :: εξοικειωμένος
familiar {adj} (intimate or friendly)  :: οικείος, φιλικός
family {n} (immediate family, e.g. parents and their children)  :: οικογένεια {f}
family {n} (group of people related by blood, marriage, law, or custom)  :: οικογένεια {f}
family {n} (rank in a taxonomic classification, above both genus and species)  :: οικογένεια {f}
family {n} (music: a group of instrument having the same basic method of tone production)  :: οικογένεια {f}
family {n} ((used attributively))  :: οικογένεια {f}
family doctor {n} (practitioner of family medicine) SEE: general practitioner  ::
family name {n} (surname) SEE: surname  ::
famine {n} (extreme shortage of food in a region)  :: λιμός {m}, πείνα {f}
famished {adj} (extremely hungry)  :: νηστικός
famous {adj} (well known)  :: διάσημος
fan {n} (hand-held device)  :: βεντάλια {f}
fan {n} (electrical device)  :: ανεμιστήρας {m}
fan {v} (to blow air on by means of a fan)  :: αερίζω
fan {n} (admirer)  :: οπαδός {m}
fanatic {adj} (fanatical)  :: φανατικός {m}
fanatical {adj} (having an extreme, irrational zeal or enthusiasm)  :: φανατικός {m}
fanaticism {n} (characteristic or practice of being a fanatic)  :: φανατισμός {m}
fanny {n} (buttocks) SEE: ass  ::
fanny {n} (vulva or vagina) SEE: pussy  ::
fanny {n} (Sexual intercourse with a woman) SEE: pussy  ::
fantasise {v} (fantasise) SEE: fantasize  ::
fantasize {v} (intransitive: to indulge in fantasy)  :: ονειροπολώ, φαντάζομαι
fantastic {adj} (existing in or constructed from fantasy)  :: φανταστικός
fantastical {adj} (fantastic) SEE: fantastic  ::
fantasy {n} (literary genre)  :: φαντασία {f}, λογοτεχνία του φανταστικού {f}
Fantizi {prop} (Traditional Chinese) SEE: Traditional Chinese  ::
fan translation {n} (unofficial translation of a computer game or video game)  :: μη εμπορική μετάφραση
faqir {n} (fakir) SEE: fakir  ::
far {n} (spelt) SEE: spelt  ::
far {adj} (remote in space)  :: μακριά
farad {n} (unit of capacitance)  :: φαράντ {n}
farandole {n} (a lively chain dance)  :: φαραντόλα {f}
fare {n} (money paid for a transport ticket)  :: ναύλα {n-p}
fare {n} (paying passenger)  :: επιβάτης {m}
Far East {prop} (East and Southeast Asia, see also: Far East)  :: Άπω Ανατολή {f}
farewell {interj} (Goodbye) SEE: goodbye  ::
farewell {n} (a wish of happiness at parting)  :: αποχαιρετισμός {m}, αντίο {n}
farewell {n} (an act of departure)  :: αποχαιρετισμός {m}
farewell {adj} (parting, valedictory, final)  :: αποχαιρετιστήριος {m}
farewell {v} (bid farewell)  :: αποχαιρετώ
far-fetched {adj} (not likely)  :: τραβηγμένο από τα μαλλιά
farina {n} (fine flour)  :: φαρίνα {f}
farm {n} (a place where agricultural activities take place)  :: αγρόκτημα {n}
farm {v} (to work on a farm)  :: καλλιεργώ [crops], εκτρέφω [livestock]
farm {v} (to grow a particular crop)  :: καλλιεργώ
farmer {n} (person who works the land and/or who keeps livestock)  :: αγρότης {m}, γεωργός {m} {f}, κτηνοτρόφος {m}, γεωργοκτηνοτρόφος {m} {f}, αγρότισσα {f}
farmer's market {n} (market where farmers and growers sell produce directly to the public)  :: αγροταγορά {f}
farmhouse {n} (farmer's residence)  :: αγροικία {f}
farming {n} (agriculture) SEE: agriculture  ::
Faroe Islands {prop} (group of islands between Scotland and Iceland)  :: Νήσοι Φερόες {n-p}
farrier {n} (person who trims and shoes horses' hooves)  :: πεταλωτής {m}
far-right {adj} (very right-wing)  :: ακροδεξιός
Farsi {prop} (Persian language) SEE: Persian  ::
farsightedness {n} (condition of being unable to focus on near objects)  :: υπερμετρωπία {f}
fart {v} (to emit flatulent gases)  :: κλάνω, πέρδομαι
fart {n} (an emission of flatulent gases)  :: πορδή {f}, κλανιά {f}
farter {n} (one who farts)  :: κλανιάρης {m}
farthing {n} (former British unit of currency worth one-quarter of an old penny)  :: φαρδίνι {n}
fascia {n} (dashboard) SEE: dashboard  ::
fascinating {adj} (having interesting qualities; captivating; attractive)  :: συναρπαστικός
fascism {n} (extreme totalitarian political regime)  :: φασισμός {m}
fascist {adj} (of or relating to fascism)  :: φασιστικός
fascist {adj} (supporting the principles of fascism)  :: φασιστικός
fascist {n} (proponent of fascism)  :: φασίστας {m}
fashion {n} (current (constantly changing) trend, favored for frivolous rather than practical, logical, or intellectual reasons)  :: μόδα {f}, νεωτερισμός {n}, συρμός {m}
fashion {n} (style, or manner, in which to do something)  :: μέθοδος {f}, τρόπος {m}
fashion {n} (popular trends)  :: μόδα {f}
fashion {v} (to make, build or construct)  :: διαμορφώνω, πλάθω
fashionable {adj} (characteristic of or influenced by a current popular trend or style)  :: μοδάτος
fast {adj} (firmly or securely fixed in place)  :: στερεός {m}
fast {adj} (of sleep: deep or sound)  :: βαθύς
fast {adj} (capable of moving with great speed)  :: γρήγορος, ταχύς
fast {adj} (ahead of the correct time or schedule)  :: μπροστά
fast {adv} (with great speed)  :: γρήγορα
fast {v} (to abstain from food)  :: νηστεύω
fast {n} (train that only calls at some stations) SEE: express  ::
fast {n} (fasting) SEE: fasting  ::
fasten {v} (to attach or connect in a secure manner)  :: δένω
fast food {n} (type of meal that is often pre-prepared and served quickly)  :: φαστ φουντ {n}
fast food restaurant {n} (restaurant)  :: φαστφουντάδικο {n}, ταχυφαγείο {n}
fastidiousness {n}  :: ακριβολογία {f}
fasting {n} (act or practice of abstaining from or eating very little food)  :: νηστεία {f}
fasting {n} (period of time when one abstains from or eats very little food)  :: νηστεία {f}
fat {adj} (carrying a larger than normal amount of fat on one's body)  :: λιπαρός, παχύς
fat {adj} (thick)  :: χοντρός {m}
fat {adj} (bountiful)  :: άφθονος {m}
fat {n} (specialized animal tissue)  :: λίπος {n}
fat {n} (refined substance chemically resembling the oils in animal fat)  :: λίπος {n}
Fata Morgana {n} (form of mirage caused by temperature inversion)  :: Φάτα Μοργκάνα {f}, φάτα μοργκάνα {f}
fat-ass {n} (an overweight or obese person)  :: χοντροκώλης {m}, χοντροκώλα {f}
fate {n} (that which predetermines events)  :: μοίρα {f}, ειμαρμένη {f}, πεπρωμένο {n}, τύχη {f}
fate {n} (inevitable events)  :: τύχη {f}, μοίρα {f}, πεπρωμένο {n}
fate {n} (destiny)  :: μοίρα {f}, πεπρωμένο {n}
father {n} (male parent)  :: πατέρας {m}
Father {prop} (term of address for a Christian priest)  :: πάτερ {m}
father-in-law {n} (one's spouse's father)  :: πεθερός
fatherland {n} (fatherland)  :: πατρίδα {f}
fatherly {adj} (characteristic of what is considered the ideal behaviour pertaining to fatherhood)  :: πατρικός {m}
fatherly {adj} (characteristic of fathers, paternal)  :: πατρικός {m}
father superior {n} (friar or monk in charge)  :: ηγούμενος {m}
fatigue {n} (weariness)  :: κόπος {m}, κούραση {f}, καταπόνηση {f}
fatigue {n} (menial task, especially in military)  :: αγγαρεία {f}
fatigue {n} (material failure due to cyclic loading)  :: φθορά {f}
fatigue {v} (to tire or make weary)  :: καταπονώ, κουράζω
fatigue {v} (to lose strength or energy)  :: εξαντλούμαι, κουράζομαι
fatigues {n} (menial military duties)  :: αγγαρεία {f}
fatigues {n} (military clothing)  :: στολή αγγαρείας {f}
fatso {n} (an overweight person)  :: χοντρομπαλάς {m}, χοντρομπαλού {f}
fatty acid {n} (acid)  :: λιπαρό οξύ {n}
fatuous {adj} (obnoxiously stupid, vacantly silly, content in one's foolishness)  :: ανόητος {m}, κουτός {m}
fatwa {n} (legal opinion, decree or ruling issued by a mufti)  :: φετφάς {m}, φετβάς {m}, φάτουα {f}
faucet {n} (tap) SEE: tap  ::
fault {n} (mistake or error)  :: φταίξιμο
fauna {n} (animals considered as a group)  :: πανίδα {f}
fava bean {n} (Vicia faba)  :: κουκί {n}
favor {n} (deed in which help is voluntarily provided)  :: χάρη {f}
favor {n} (goodwill; benevolent regard)  :: εύνοια {f}
favor {v} (to look upon fondly; to prefer)  :: ευνοώ
favorite {adj} (preferred)  :: αγαπημένος, ευνοούμενος {m}
favorite {n} (preferred one, one with special favor)  :: προτίμηση {f}
favorite {n} (expected or most probable to win)  :: φαβορί {n}
favour {n} (favor) SEE: favor  ::
favour {v} (favor) SEE: favor  ::
favourite {adj} (favorite) SEE: favorite  ::
favouritism {n} (unfair favouring)  :: ευνοιοκρατία {f}, φαβοριτισμός {m}
fawn {n} (young deer)  :: ελαφάκι {n}
fax {n} (document transmitted by telephone)  :: φαξ {n}
fax {v} (send document)  :: τηλεομοιοτυπώ, στέλνω φαξ
fax machine {n} (device which scans, transmits, receives and prints faxes)  :: συυή τηλεομοιοτυπίας {f}
fear {n} (uncountable: emotion caused by actual or perceived danger or threat)  :: φόβος {m}
fear {n} (a phobia; sense of fear induced by something or someone)  :: φοβία {f}
fear {n} (extreme veneration or awe)  :: δέος {n}
fear {v} (feel fear about (something))  :: φοβάμαι
fearful {adj} (frightening)  :: φοβερός {m}, τρομακτικός {m}
fearful {adj} (frightened, filled with terror)  :: φοβισμένος {m}
fearful {adj} (terrible)  :: φοβερός {m}, τρομερός {m}
feasible {adj} (that can be done in practice)  :: εφικτός [e̞fiˈkto̞s] {m}, πραγματοποιήσιμος [praɣmato̞piˈisiˌmo̞s] {m}, επιτεύξιμος [e̞piˈte̞fk͡siˌmo̞s] {m}, υλοποιήσιμος [ilo̞piˈisiˌmo̞s] {m}, πραγματώσιμος [praɣmaˈto̞siˌmo̞s] {m}
feast {n} (large, often ceremonial meal)  :: γιορτή {f}, πανηγύρι {n}, ευωχία {f}
feast day {n} (religious festival)  :: γιορτή {f}
feat {n} (An accomplishment that's relatively rare or difficult)  :: άθλος {m}
feather {n} (branching, hair-like structure that grows on the bodies of birds)  :: φτερό {n}, πούπουλο {n}
February {prop} (second month of the Roman, Julian, and Gregorian calendars)  :: Φεβρουάριος {m}
fecal {adj} (of or relating to feces)  :: περιττωματικός
feces {n} (digested waste material discharged from the bowels)  :: περιττώματα {n-p}, κόπρανα {n-p}, [obscene] σκατά {n-p}
feckless {adj} (lacking purpose)  :: άσκοπος {m}
feckless {adj} (without skill, ineffective)  :: ανίκανος {m}
feckless {adj} (lacking vitality)  :: ασθενής {m}, αδύναμος {m}, ανίσχυρος {m}
feckless {adj} (lacking the courage to act in any meaningful way)  :: άβουλος {m}
federal {adj} (pertaining to the national government level)  :: ομοσπονδιακός
Federal Democratic Republic of Nepal {prop} (official name of Nepal)  :: Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία του Νεπάλ {f}
federalization {n} (unification of states)  :: ομοσπονδιοποίηση, συγκρότηση σε ομοσπονδία
Federal Republic of Germany {prop} (Germany's official name)  :: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας {f}
Federated States of Micronesia {prop} (official name of Micronesia)  :: Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας {f-p}
federation {n} (array of nations or states)  :: ομοσπονδία {f}
federative {adj} (federal) SEE: federal  ::
Federative Republic of Brazil {prop} (official name of Brazil)  :: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας, Ομόσπονδη Δημοκρατία της Βραζιλίας
fed up {adj} (frustrated)  :: μπουχτισμένος
fee {n} (monetary payment charged for professional services)  :: αμοιβή {f}
feed {v} (to give food to eat)  :: ταΐζω
feedback {n} (critical assessment of process or activity)  :: ανάδραση {f}
feedback {n} (signal that is looped back to control a system within itself)  :: ανάδραση {f}, ανατροφοδότηση {f}
feeder {n} (baseball:pitcher) SEE: pitcher  ::
feeding bottle {n} (feeding bottle)  :: μπιμπερό {n}
feel {v} (transitive: to sense by touch)  :: αισθάνομαι
feel {v} (transitive: to experience an emotion or other mental state about)  :: αισθάνομαι
feel {v} (transitive: to think or believe)  :: ψυλλιάζομαι
feel {v} (intransitive: to experience an emotion or other mental state)  :: νιώθω
feeling {n} (sensation)  :: αίσθηση {f}
feeling {n} (emotion)  :: συναίσθημα {n}
feeling {n} (in plural: emotional state or well-being)  :: συναίσθημα {n}
felicitate {v} (congratulate) SEE: congratulate  ::
felicitous {adj} (happening at the right time)  :: επιτυχής {m}
felicitous {adj} (working out well)  :: επιτυχής {m}
felicity {n} (happiness) SEE: happiness  ::
felicity {n} (apt and pleasing style in writing, speech, etc.)  :: ευδαιμονία {f}
feline {adj} (of or pertaining to cat)  :: αιλουροειδής
Felix {prop} (male given name)  :: Φήλιξ
fellatio {n} (oral stimulation of penis)  :: πεολειξία {f}, πεοθηλασμός {m}
fellowship {n} (Company of people that shares the same interest or aim)  :: συντροφιά {f}, αδελφότητα {f}
fellowship {n} (A feeling of friendship)  :: συναδελφικότητα {f}
fellowship {n} (A merit-based scholarship)  :: υποτροφία {f}
felon {n} (a person convicted of a crime)  :: εγκληματίας {m} {f}, κακοποιός {m} {f}
felony {n} (A serious criminal offense)  :: κακούργημα {n}
felt {n} (cloth made of matted fibres of wool)  :: κετσές {m}
felt-tip pen {n} (pen that holds ink conveyed to a writing surface by a felt nib)  :: μαρκαδόρος {m}
felucca {n} (sailing boat)  :: φελούκα {f}
female {adj} (belonging to the sex that produces eggs and/or has XX chromosomes)  :: θηλυκός {m}
female {adj} (having an internal socket)  :: θηλυκός {m}
female {n} (one of the feminine sex or gender)  :: [formal] θήλυ {n}, θηλυκό {n}
female circumcision {n} (operation involving removal of any of various parts of the female external genital organs)  :: γυναικεία περιτομή {f}
female ejaculation {n} (forceful expulsion of fluids from the vagina)  :: γυναικεία εκσπερμάτιση {f}
feminine {n} (woman) SEE: woman  ::
feminine {adj} (of the female sex)  :: θηλυκός {m}
feminine {adj} (belonging to females)  :: γυναικείος {m}
feminine {adj} (having the qualities associated with women)  :: γυναικείος {m}
feminine {adj} (of the feminine grammatical gender distinction)  :: θηλυκός {m}
feminine {n} (that which is feminine)  :: θηλυκό {n}
feminine {n} ((grammar))  :: θηλυκό {n}
femininity {n} (femininity)  :: θηλυκότητα {f}
feminism {n} (the social theory or political movement)  :: φεμινισμός {m}
feminist {adj} (relating to or in accordance with feminism)  :: φεμινιστικός
feminist {n} (advocate of feminism; person who believes in bringing about the equality of men and women)  :: φεμινίστρια {f}
feministic {adj} (feminist) SEE: feminist  ::
feminize {v} (to make (more) feminine)  :: εκθηλύνω
feminize {v} (to become (more) feminine)  :: εκθηλύνομαι
femtometre {n} (10-15 of a metre)  :: φεμτόμετρο
femur {n} (thighbone) SEE: thighbone  ::
fence {n} (barrier)  :: φράχτης {m}, περίφραξη {f}, μάντρα {f} [colloquial]
fence {n} (someone who hides or buys and sells stolen goods)  :: κλεπταποδόχος {m} {f}
fence {v} (toenclose by building a fence)  :: περιφράσσω, φράζω
fence {v} (to trade with stolen goods)  :: πωλώ κλοπιμαία (poló klopimaía)
fence {v} (to engage in (the sport) fencing)  :: ξιφομαχώ
fencing {n} (sport)  :: ξιφασκία {f}
fender {n} (panel of a car)  :: προφυλακτήρας {m}
fend off {v} (to ward off, drive (something) away, defend against)  :: αβαράρω
fennel {n} (Foeniculum vulgare, the plant)  :: μάραθο {n}
fennel {n} (bulb, leaves, or stalks eaten as a vegetable)  :: μάραθο {n} (leaves), φοινόκιο {n} (bulb)
fennel {n} (spice used in cooking)  :: μάραθο {n}
fenugreek {n} (spice)  :: τριγωνέλλα {f}, [colloquial] νυχάκι {n}
Feodosiya {prop} (port and resort city)  :: Θεοδοσία {f}
feral {adj} (wild, untamed, especially of domesticated animals having returned to the wild)  :: άγριος {m}
ferment {v} (to react using fermentation)  :: αναβράζω, ζυμώνω
fermentation {n} (anaerobic biochemical reaction)  :: ζύμωση {f}
fermentation {n} (state of agitation or excitement)  :: ζύμωση {f}
fermium {n} (chemical element)  :: φέρμιο {n}
fern {n} (plant)  :: φτέρη {f}
ferocious {adj} (Marked by extreme and violent energy)  :: άγριος {m}
ferocity {n} (The condition of being ferocious)  :: αγριότητα {f}
Ferrari {n} (Italian car)  :: Φερράρι
ferret {n} (the mammal Mustela putorius furo)  :: κουνάβι {n}, νυφίτσα {f}
ferret out {v} (to discover something after searching)  :: ξετρυπώνω
ferrier {n} (ferryman) SEE: ferryman  ::
ferromagnetic {adj} (easily magnetized)  :: σιδηρομαγνητικός
ferrous {adj} (of or containing iron)  :: σιδερένιος {m}
ferry {n} (boat)  :: πορθμείο {n}
ferryman {n} (man who operates a ferry)  :: πορθμέας {m}, βαρκάρης {m}
fertility {n} (the condition, or the degree of being fertile)  :: γονιμότητα {f}
fertilizer {n} (a natural substance that is used to make the ground more suitable for growing plants)  :: λίπασμα {n}
fertilizer {n} (a chemical compound created to have the same effect.)  :: λίπασμα {n}
fescue {n} (stick, etc., used chiefly to point out letters to children) SEE: pointer  ::
fess up {v} (confess) SEE: confess  ::
festival {n} (event or community gathering)  :: φεστιβάλ
feta {n} (a variety of curd cheese)  :: φέτα {f}
fetid {adj} (foul-smelling)  :: δύσοσμος {m}, δυσώδης {m} {f}
fetishism {n} (paraphilia where the object of attraction is an inanimate object or a part of a person's body)  :: φετιχισμός {m}
fetishist {n} (one who has a sexual fetish)  :: φετιχιστής {m}, φετιχίστρια {f}
fetus {n} (fetus)  :: έμβρυο {n}
feud {n} (A state of long-standing mutual hostility)  :: έριδα {f}
feud {n} (estate granted to a vassal)  :: φέουδο {n}
feudal {adj} (of, or relating to feudalism)  :: φεουδαρχικός
feudalism {n} (social system)  :: φεουδαρχία {f}, δουλοπαροικία {f}
feudalistic {adj} (of feudalism) SEE: feudal  ::
fever {n} (higher than normal body temperature)  :: πυρετός {m}
fever {n} (usually in combination: any of various diseases)  :: πυρετός {m}
fever {n} (state of excitement (of a person or people))  :: πυρετός {m}
few {determiner} (indefinite, usually small number)  :: λίγοι (pl. of λίγος), μερικοί
fez {n} (clothing)  :: φέσι
ff. {abbr} (and the following)  :: κ.εξ.
Führer {n} (leader exercising the powers of a tyrant)  :: Φύρερ {m}
Führer {n} (Adolf Hitler when chancellor)  :: Φύρερ {m}
fiancé {n} (man who is engaged to be married)  :: αρραβωνιαστικός {m}
fiancée {n} (woman who is engaged to be married)  :: αρραβωνιαστικιά {f}
fiasco {n} (ludicrous or humiliating situation)  :: φιάσκο {n}
fiberglass {n} (fibreglass) SEE: fibreglass  ::
fibreglass {n} (glass extruded into fibers)  :: υαλοΐνα {f}
fibril {n} (fine, filamentous structure in animals or plants)  :: ινίδιο {n}
fibula {n} (calf bone) SEE: calf bone  ::
fiction {n} (literary type)  :: μυθιστόρημα {m}
fictional {adj} (invented, as opposed to real)  :: φανταστικός
fictionist {n} (a writer of fiction)  :: μυθιστοριογράφος {m} {f}
fiddle while Rome burns {v} (to ignore the major problem)  :: εδώ ο κόσμος καίγεται και το μουνί χτενίζεται [vulgar]
fidget {n} (a person who fidgets)  :: νευρόσπαστο {n}
fidgeting {n} (fidgeting )  :: ανάδεμα {n}
fidgety {adj} (Having, or or pertaining to, a tendency to fidget)  :: ανήσυχος
field {n} (land area free of woodland, cities, and towns; open country)  :: αγρός {m}, χωράφι {n}
field {n} (wide, open space used to grow crops or to hold farm animals)  :: αγρός {m}, λιβάδι {n}
field {n} (physics: region affected by a particular force)  :: πεδίο {n}
field {n} (course of study or domain of knowledge or practice)  :: τομέας {m}, πεδίο {n}
field {n} (in mathematics)  :: σώμα {n} (sóma)
field {n} (sports: area reserved for playing a game)  :: γήπεδο {n}
field {n} (computing: area of memory or storage reserved for a particular value)  :: πεδίο {n}
field {v} (intercept or catch)  :: κόβω
field {v} (to place in a playing field)  :: κατεβάζω ομάδα, συγκεντρώνω ομάδα
field {v} (to answer; to address)  :: απευθύνω
fieldfare {n} (Turdus pilaris)  :: κεδρότσιχλα {f}
field marshal {n} (highest miliary rank after the commander in chief)  :: στρατάρχης {m}
field mouse {n} (Apodemus)  :: σταχτοποντικός
field of view {n} (angular extent of what can be seen)  :: οπτικό πεδίο {n}
fiend {n} (demon)  :: Δαίμων
fiendish {adj} (sinister, evil)  :: μοχθηρός
fiercely {adv} (in a fierce manner)  :: αγρίως, άγρια
fiesta {n} (religious festival in Spanish speaking country)  :: γιορτή {f}
fiesta {n} (festive occasion)  :: γιορτή {f}
fifteen {num} (cardinal number)  :: δεκαπέντε
fifth {adj} (Ordinal form of the number 5)  :: πέμπτος {m} (abbreviation: 5ος {m}, 5η {f}, 5ο {n}; Greek numeral system: Ε΄, ε΄)
fifth {n} (one of five equal parts of a whole)  :: πέμπτο {n}
fifth {n} (fifth gear) SEE: fifth gear  ::
fifth column {n} (a group of people which clandestinely undermines a larger group, such as a nation, to which it is expected to be loyal)  :: πέμπτη φάλαγγα
fifth gear {n} (the fifth gear of an engine)  :: πέμπτη {f}
fiftieth {adj} (the ordinal form of the number fifty)  :: πεντηκοστός
fifty {num} (cardinal number)  :: πενήντα
fifty-eight {num} (cardinal number)  :: πενήντα οκτώ
fifty-five {num} (cardinal number)  :: πενήντα πέντε
fifty-four {num} (cardinal number)  :: πενήντα τέσσαρες
fifty-nine {num} (cardinal number)  :: πενήντα εννέα
fifty-one {num} (cardinal number)  :: πενήντα έν
fifty-seven {num} (cardinal number)  :: πενήντα επτά
fifty-six {num} (cardinal number)  :: πενήντα έξ
fifty-three {num} (cardinal number)  :: πενήντα τρείς
fifty-two {num} (cardinal number)  :: πενήντα δύο
fig {n} (tree or shrub)  :: συκιά {f}
fig {n} (fruit)  :: σύκο {n}
fig. {n} (abbreviation of figure)  :: εικ.
fight {v} ((transitive) to contend in physical conflict against)  :: πολεμώ
fight {v} (to counteract)  :: καταπολεμώ
fighter {n} (boxer) SEE: boxer  ::
fighting fish {n} (Betta splendens)  :: μονομάχος ψάρι
fig leaf {n} (leaf of the fig plant)  :: συκή {f}
fig leaf {n} (leaf covering genitals in a work of art)  :: συκή {f}
fig leaf {n} (anything intended to conceal something undesirable)  :: συκή {f}
fig tree {n} (fig tree) SEE: fig  ::
figurative {adj} (metaphorical; not literal)  :: μεταφορικός
figurative {adj} (with many figures of speech)  :: πολύσημος {m}
figurative {adj} (emblematic)  :: εικαστικός {m}
figurehead {n} (carved figure on the prow of a sailing ship)  :: ακρόπρωρο {n}
figurehead {n} (someone in a nominal position of leadership)  :: αχυράνθρωπος {m}
figure out {v} (to calculate) SEE: calculate  ::
figure out {v} (come to understand)  :: βγάζω νόημα
figurine {n} (a small carved or molded figure)  :: αγαλματίδιο {n}
Fiji {prop} (Republic of the Fiji Islands)  :: Φίτζι {n}
file {n} (collection of papers)  :: αρχείο {n}
file {n} (computer terminology)  :: αρχείο {n}
file {v} (to commit papers)  :: καταθέτω
file {v} (to archive)  :: αρχειοθετώ
file {v} (to store computer data)  :: αρχειοθετώ
file {n} (column of people)  :: σειρά, συστοιχία
file {n} (chess: vertical line of squares)  :: στήλη {f}
file {n} (cutting or smoothing tool)  :: λίμα {f}
file {v} (to smooth with a file)  :: λιμάρω, ρινίζω
file cabinet {n} (piece of office furniture) SEE: filing cabinet  ::
filibuster {n} (freebooter)  :: κουρσάρος {m}, πειρατής {m}
filibuster {n} (long speech given in order to delay progress or the making of a decision)  :: κωλυσιεργία {f}
filibuster {n} (A member of a legislative body causing such obstruction)  :: κωλυσιεργός {m} {f}
filibuster {v} (to use obstructionist tactics in a legislative body)  :: κωλυσιεργώ
filing cabinet {n} (piece of office furniture)  :: αρχειοθήκη {f}
Filipino {prop} (One of two national languages of the Philippines)  :: φιλιππινέζικα {n-p}
Filipino {adj} (Of or pertaining to the Philippines or its people)  :: Φιλιππινικός {m}, Φιλιππινικά {f}, Φιλιππινικό {n}
fill {v} (add contents to, so it is full)  :: γεμίζω
fill {v} (treat (a tooth))  :: σφραγίζω
filler {n} (A relatively inert ingredient added to modify physical characteristics)  :: σφράγισμα {n}
fill in {v} (fill) SEE: fill  ::
filling {adj} (of food, that satisfies the appetite by filling the stomach)  :: χορταστικός {m}
filling {n} (anything used to fill something)  :: γέμιση {f}, γόμωση {f}
filling {n} (contents of a pie, etc.)  :: γέμιση {f}
filling {n} (in dentistry)  :: σφράγισμα {n}
filling station {n} (gas station) SEE: gas station  ::
filly {n} (young female horse)  :: φοραδίτσα {f}
film {n} (motion picture) SEE: movie  ::
film {n} (thin layer)  :: υμένιο {n}, μεμβράνη {f}
film {n} (photographic film)  :: φιλμ {n}
film {v} (to record a motion picture)  :: κινηματογραφώ
film director {n} (person)  :: σκηνοθέτης {m}
filmesque {adj} (of or relating to films) SEE: cinematic  ::
filmic {adj} (of or relating to movies) SEE: cinematic  ::
filmography {n} (filmography)  :: ταινιογραφία {f}, φιλμογραφία {f}
filter {n} (device for separating impurities from a fluid or other substance)  :: διυλιστήριο {n}, φίλτρο
filter {n} (electronics or software to separate unwanted signal)  :: διηθητικό κύκλωμα {n}
filter {n} (any device or procedure that acts to separate or isolate)  :: διυλιστήριο {n}, φίλτρο {n}
filter {v} (to sort, sift, or isolate)  :: διυλίζω, διηθώ, φιλτράρω
filter {v} (to pass through a filter or to act as though passing through a filter)  :: διυλίζω, φιλτράρω
filtering {n} (filtrate) SEE: filtrate  ::
filtering {n} (passing something through a filter)  :: ήθηση {f}
filth {n} (dirt)  :: ακαθαρσία {f}
filtrate {n} (liquid or solution that has passed through a filter)  :: διήθημα {n}
filtrate {v} (to filter)  :: διυλίζω, διηθώ
final {n} (test or examination given at the end of a term or class)  :: πτυχιακές {f} {p}
final {n} (sports: last round in a contest)  :: τελικός {m}
final {n} (contest that narrows a field of contestants)  :: τελικός {m}
final {adj} (last; ultimate)  :: τελικός {m}
final {adj} (conclusive; decisive)  :: οριστικός {m}
final {adj} (linguistics: occurring at the end of a word)  :: τελικός {m}
finally {adv} (ultimately)  :: τελικά
finally {adv} (lastly)  :: τελικά
finance {n} (monetary resources)  :: χρηματοοικονομικά {n-p}
finance {v} (to obtain or provide funding for a transaction or undertaking)  :: χρηματοδοτώ
financial {adj} (related to finances)  :: οικονομικός {m}, δημοσιονομικός {m}
finback {n} (fin whale) SEE: fin whale  ::
finch {n} (any bird of the family Fringillidae)  :: σπίνος {m}, σπίζα {f}
find {v} (encounter, locate, discover)  :: βρίσκω
find {v} (discover) SEE: discover  ::
fine {adj} (of superior quality)  :: εκλεκτός, εξαιρετικός
fine {adj} (of weather: sunny and not raining)  :: αίθριος
fine {adj} (being acceptable, adequate, passable, or satisfactory)  :: εντάξει
fine {adj} (particularly slender; especially thin, narrow, or of small girth)  :: λεπτός
fine {adv} (expression of agreement)  :: εντάξει, καλά
fine {n} (payment for breaking the law)  :: πρόστιμο {n}, χρηματική ποινή {f} [law]
fine {v} (to issue a fine as punishment)  :: επιβάλλω πρόστιμο
fine arts {n} (purely aesthetic arts)  :: καλές τέχνες {f-p}
fine-tooth comb {v} (comb or search)  :: χτενίζω
finger {n} ((anatomy) extremity of the hand)  :: δάχτυλο {m}
finger {n} (a fingersbreadth of alcohol)  :: δάχτυλο {n}
finger {v} (to identify or point out)  :: υποδεικνύω
finger {v} (to poke)  :: ψηλαφίζω, πασπατεύω
finger {v} (to penetrate and sexually stimulate with one's finger)  :: βάζω δάχτυλο
finger {n} (the breadth of a finger) SEE: digit  ::
fingerboard {n} (part of musical instrument)  :: ταστιέρα {f}
fingernail {n} (covering near the tip of finger)  :: νύχι {n}
fingerprint {n} (the pattern of ridges on the tips of the fingers)  :: δακτυλικό αποτύπωμα {n}
fingerprint {n} (the patterns left on surfaces where fingertips have touched)  :: δακτυλικό αποτύπωμα {n}
fingerprint {n} (unique identification for public key in asymmetric cryptosystem)  :: ψηφιακό αποτύπωμα {n}
fingerprint {v} (to take fingerprints)  :: δακτυλοσκοπώ
finish {n} (end)  :: τέλος {n}
finish {v} (to complete)  :: τελειώνω
finish {v} (to come to an end)  :: τελειώνω
finish {n} (finish line) SEE: finish line  ::
finished product {n} (final version of a product)  :: τελικό προϊόν {n}
finish line {n} (line marking end of a race)  :: γραμμή τερματισμού {f}
finish off {v} (to kill) SEE: kill  ::
finite {adj} (having an end or limit)  :: πεπερασμένος {m}
finity {n} (state or characteristic of being limited)  :: πεπερασμένη {n}
Finland {prop} (Nordic country)  :: Φινλανδία {f}
Finn {n} (person from Finland)  :: Φινλανδός {m}, Φινλανδέζα {f}
Finnic {adj} (Finnish) SEE: Finnish  ::
Finnish {adj} (of Finland)  :: φινλανδικός
Finnish {adj} (of the Finnish language)  :: φινλανδικός
Finnish {prop} (language)  :: φινλανδικά {n-p}
fin whale {n} (Balaenoptera physalus)  :: πτεροφάλαινα {f}
fir {n} (conifer of the genus Abies)  :: έλατο {n}, έλατος {m}
fire {v} (to terminate the employment of)  :: απολύω
fire {interj} (cry of distress indicating that something is on fire)  :: φωτιά
fire {v} (farriery: to cauterize) SEE: cauterize  ::
fire alarm {n} (device which warns people of a possible fire)  :: συναγερμός πυρκαγιάς {m}
firearm {n} (personal weapon)  :: πυροβόλο όπλο {n}
fire at will {phrase} (military command)  :: πυρ κατά βούληση!
fire brick {n} (brick) SEE: firebrick  ::
firebrick {n} (a brick capable of withstanding high temperatures)  :: πυρότουβλο {n}
fire brigade {n} (group within a corporation or industrial site)  :: πυροσβεστική {f}
fire brigade {n} (organization for preventing and putting out fires)  :: πυροσβεστική {f}
firebug {n} (Pyrrhocoris apterus)  :: πυγολαμπίδα {f}, [colloquial] κωλοφωτιά {f}
firecracker {n} (a firework)  :: κροτίδα {f}, πυροτέχνημα {n}
fire department {n} (fire department)  :: πυροσβεστική {f}
fire exit {n} (Emergency exit in case of fire)  :: έξοδος κινδύνου {f}
fire extinguisher {n} (device for putting out a fire)  :: πυροσβεστήρας {m}
firefighter {n} (a person who puts out fires and saves lives)  :: πυροσβέστης {m}
firefly {n} (Lampyridae)  :: πυγολαμπίδα {f}
fire hydrant {n} (a device used by firefighters to obtain water from the main)  :: στόμιο υδροληψίας {n}
fireman {n} (someone skilled in fighting fire) SEE: firefighter  ::
fireman {n} (male skilled in fighting fire)  :: πυροσβέστης {m}
fireplace {n} (open hearth)  :: εστία {f}, τζάκι {n}, παραγώνι {n}, παραστιά {f}
fireproof {adj} (resistant to damage from fire)  :: πυρίμαχος {m} αλεξίπυρος {m}
fireside {n}  :: παραγώνι {n}
fire tongs {n} (tongs used for gripping and moving burning coals and logs)  :: μασιά {f}, πυράγρα {f}
firewall {n} (fireproof barrier)  :: αλεξίπυρο διάφραγμα {n}
firewall {n} (computer software)  :: τείχος προστασίας {n}
firewood {n} (wood intended to be burned, typically for heat)  :: καυσόξυλα {n-p}
firework {n} (exploding device)  :: πυροτέχνημα {n}
fireworks {n} (plural of firework)  :: πυροτεχνήματα {n-p}
firing squad {n} (a group of soldiers detailed to execute someone or to discharge weapons ceremonially)  :: εκτελεστικό απόσπασμα {n}
firm {n} (business or company)  :: εταιρία {f}, επιχείρηση {f}
firm {adj} (steadfast, secure (position))  :: σταθερός {m}, στιβαρός {m}
firm {adj} (fixed (in opinions))  :: αμετακίνητος {m}, ακράδαντος {m}
firm {adj} (solid, rigid (material state))  :: στέρεος {m}, στερεός {m}, γερός {m}
firm {v} (to make firm or strong)  :: σταθεροποιώ
firm {v} (to fix securely)  :: στερεώνω
firm {v} (to solidify)  :: στερεώνω
firm {v} (to become firm)  :: σταθεροποιούμαι, στεριώνω
firm {v} (to improve after decline)  :: σταθεροποιούμαι
firmament {n} (the vault of the heavens; the sky)  :: στερέωμα {n}
firmament {n} (the field or sphere of an interest)  :: στερέωμα {n}
first {adj} (numeral first)  :: πρώτος {m}
first {adv} (before anything else)  :: πρώτα {m}, πρωτίστως {m}
first {n} (person or thing in the first position)  :: πρώτος {m}
first aid {n} (basic care)  :: πρώτες βοήθειες {f-p}
first cousin {n} (cousin) SEE: cousin  ::
first floor {n} (floor at the level of the street)  :: ισόγειο {n}
first floor {n} (floor above the ground floor)  :: πρώτος όροφος {m}
firsthand {adj} (direct, without intermediate stages)  :: από πρώτο χέρι
first language {n} (mother tongue) SEE: mother tongue  ::
first lieutenant {n} (rank)  :: υπολοχαγός {m} [army], υποπλοίαρχος {m} [navy], υποσμηναγός {m} [airforce]
first light {n} (dawn) SEE: dawn  ::
first mate {n} (nautical: officer next in rank to the captain)  :: ύπαρχος {m}
first name {n} (name chosen by parents)  :: πρώτο όνομα {n}
first-order logic {n} (formal deductive system expanded from propositional logic)  :: λογική πρώτου βαθμού {f}
first person {n} (the form of a pronoun verb used when the subject of a sentence is making the statement)  :: πρώτο πρόσωπο {n}
first rain {n} (first rain)  :: πρωτοβρόχι {n}
First World War {prop} (World War I) SEE: World War I  ::
fiscal {adj} (related to the treasury)  :: δημοσιονομικός {m}
fiscal {adj} (pertaining to finance in general)  :: οικονομικός {m}
fiscal stamp {n} (revenue stamp) SEE: revenue stamp  ::
fish {n} (vertebrate animal)  :: ψάρι {n}
fish {n} (collective plural of fish)  :: ψάρια {n-p}
fish {n} (flesh of fish as food)  :: ψάρι {n}
fish {n} (period of time spent fishing)  :: ψάρεμα {n}
fish {n} (instance of seeking something)  :: ψάρεμα {n}
fish {n} (slang: easy victim for swindling)  :: ψάρι {n}
fish {v} (intransitive: to try to catch fish)  :: ψαρεύω, αλιεύω
fish {v} (transitive: to try to find something in a body of water)  :: ψαρεύω
fish {v} (to attempt to obtain information by talking to people)  :: ψαρεύω
fisher {n} (person who fishes)  :: αλιεύς {m}
fisher cat {n} (Martes pennanti) SEE: fisher  ::
fisherman {n} (person catching fish)  :: ψαράς {m}
fish farm {n} (place where fish are bred commercially)  :: ιχθυοτροφείο {n}
fishhook {n} (barbed hook for fishing)  :: αγκίστρι {n}
fishing {n} (act or sport of catching fish)  :: αλιεία {f}
fishing boat {n} (boat used for fishing)  :: ψαρόβαρκα {f}
fishing hook {n} (fishhook) SEE: fishhook  ::
fishing vessel {n} (fishing vessel) SEE: fishing boat  ::
fish-knife {n} (table knife for eating fish)  :: ψαρομάχαιρο {n}, μαχαίρι του ψαριού
fishmonger {n} (person who sells fish)  :: ιχθυοπώλης {m}
fishmonger {n} (archaic: a pimp)  :: νταβατζής {m}
fishmonger {n} (fishmonger's) SEE: fishmonger's  ::
fishmonger's {n} (shop that sells fish)  :: ιχθυοπωλείο {n}
fishy {n} (little fish)  :: ψαράκι {n}
fissile {adj} (able to be split)  :: εύσχιστος {m}, διαχωριστός {m}
fission {n} (process whereby one item splits to become two)  :: διάσπαση {f}
fission {n} (process of splitting an atom)  :: σχάση {f}
fission {n} (process by which a bacterium splits into two)  :: πυρηνοτομία {f}
fissiparous {adj} (Causing division or fragmenting something.)  :: διασπαστικός {m}
fist {n} (clenched hand)  :: γροθιά {f}
fit {adj} (suitable, proper)  :: κατάλληλος {m}
fit {adj} (adapted to a purpose or environment)  :: ικανός {m}
fit {adj} (in good shape)  :: υγιής {m} {f}
fit {v} (to be suitable for)  :: ταιριάζω
fit {v} (to conform to in size and shape)  :: κάνω
fit {v} (to make conform in size and shape)  :: ταιριάζω, προσαρμόζω
fit {v} (to be in agreement with)  :: ταιριάζω
fit {v} (attach)  :: προσαρμόζω
fit {v} (equip or supply)  :: προμηθεύω
fit {v} (to have right size and cut, as of clothing)  :: ταιριάζω
fit {v} (to be in harmony)  :: ταιριάζω
fit {n} (seizure)  :: σπασμός {m}, κρίση {f} [(epileptic f.ex.)]
fit {n} (sudden and vigorous appearance of a symptom)  :: παροξυσμός {m}
fit {n} (sudden outburst of emotion)  :: ξέσπασμα {n}
fit {v} (adjust) SEE: adjust  ::
fit {v} (make ready) SEE: prepare  ::
fitting room {n} (a room in a store for trying on clothes)  :: δοκιμαστήριο {n}
fit up {v} (cause a person to appear guilty)  :: παγιδεύω
five {num} (five )  :: πέντε, ε΄ [numeral]
five {n} (digit)  :: πέντε
five hundred {num} (cardinal number 500)  :: πεντακόσια
five senses {prop} (sight, hearing, smell, taste and touch)  :: πέντε αισθήσεις {f-p}
five-spice powder {n} (ground mixture)  :: μείγμα πέντε μπαχαρικών {n}
fix {v} (to mend or repair)  :: διορθώνω
fix {v} (to prepare)  :: φτιάχνω
fix {v} (to make a contest, vote, or gamble unfair)  :: στήνω
fixation {n} (act of fixing)  :: στερέωμα {n}
fixation {n} (state of mind involving obsession)  :: προσήλωση {f}
fixed {adj} (not changing, not able to be changed, staying the same)  :: τακτός
fizz {v} (to emit bubbles)  :: αφρίζω
fizzy {n} (context of a liquid)  :: ανθρακούχος
flabbergast {v} (To overwhelm with wonder; to stun or amaze)  :: αφήνω άναυδο, αφήνω εμβρόντητο, σαστίζω, καταπλήσσω
flag {n} (piece of cloth or often its representation)  :: σημαία {f}, λάβαρο
flag {n} (nautical: signal flag)  :: σημαιούλα {f}
flag {n} (true-or-false variable)  :: σημαία {f}
flag-bearer {n} (one who carries a flag)  :: σημαιοφόρος
flagellum {n} (whip) SEE: whip  ::
flagellum {n} (long whiplike organelle)  :: μαστίγιο {n}
flagellum {n} (long whiplike appendage)  :: μαστίγιο {n}
flagpole {n} (pole for flags)  :: κοντάρι σημαίας {n}
flagstaff {n} (flagpole) SEE: flagpole  ::
flagstone {n} (rectangular paving or roofing stone)  :: πλάκα {f}
flake {n} (thin chiplike layer)  :: φολίδα {f}, νιφάδα {f}, λέπι {n}
flake {v} (to break or chip)  :: απολεπίζω, ξεφλουδίζω
flaky {adj} (Consisting of flakes; lying, or cleaving off, in flakes; flakelike)  :: λεπιοειδής {m} {f}, φολιδοειδής {m} {f}
flaky {adj} (of a person: unreliable)  :: αλλοπρόσαλλος {m}
flame {n} (visible part of fire)  :: φλόγα {f}
flame {n} (romantic partner)  :: έρωτας {m}, αίσθημα {n}
flame {v} (to produce flames)  :: φλέγομαι
flamethrower {n} (device that projects a flame)  :: φλογοβόλο {n}
flamingo {n} (bird)  :: φοινικόπτερος {m}, φλαμίνγκο {n}
flammable {adj} (capable of burning)  :: εύφλεκτος
flammable {adj} (volatile)  :: εύφλεκτος
Flanders {prop} (subnational state in the north of federal Belgium)  :: Φλάνδρα {f}
Flanders {prop} (historical county)  :: Φλάνδρα {f}
Flanders {prop} (two provinces in Belgium)  :: Φλάνδρα {f}
Flanders {prop} (former province and region of northern France)  :: Φλάνδρα {f}
flange {n} (slang:vulva) SEE: vulva  ::
flank {n} (flesh between the last rib and the hip)  :: πλευρά {f}
flank {n} (cut of meat)  :: πλευρό {n}
flank {n} (side)  :: πλευρά {f}
flap {n} (phonetics)  :: μονοπαλλόμενο {n}
flap {n} (surgical tissue)  :: κρημνός {m}
flapjack {n} (pancake) SEE: pancake  ::
flare {n} (brightly burning light)  :: φωτοβολίδα {f}
flare {n} (a type of pyrotechnic)  :: φωτοβολίδα {f}
flare {v} (to blaze brightly)  :: λάμπω
flashback {n} (a dramatic device in which an earlier event is inserted into the normal chronological flow of a narrative)  :: αναδρομή {f}
flashcard {n} (memorization aide)  :: κάρτα flash {f}
flashcard {n} (solid-state digital memory)  :: κάρτα flash {f}
flasher {n} (a person who exposes his genitals indecently)  :: επιδειξίας {m}
flashlight {n} (battery-powered hand-held lightsource)  :: φακός {m}
flash memory {n} (rewritable memory)  :: φλασάκι {n}
flask {n} (container for a small amount of beverage)  :: φλασκί {n}, παγούρι {n}
flask {n} (laboratory glassware)  :: φλασκί {n}
flat {n} (palm of the hand) SEE: palm  ::
flat {adj} (having no variations in altitude)  :: επίπεδος {m}, ισόπεδος {m}
flat {adj} (of a tyre: deflated)  :: ξεφούσκωτος {m}
flat {adj} (without variations in pitch)  :: άτονος {m}
flat {adj} (with its carbon dioxide having come out of solution)  :: ξεθυμασμένος {m}
flat {adj} (uninteresting)  :: ανούσιος {m}
flat {adj} (unable to generate power)  :: νεκρός {m}
flat {n} (music: note played a semitone lower than a natural)  :: ύφεση {f}
flat {n} (plural: ladies' shoes)  :: χωρίς τακούνι
flat {n} (apartment) SEE: apartment  ::
flatfish {n} (fish of the order Pleuronectiformes)  :: πλατύψαρο {n}
flathead mullet {n} (type of fish)  :: κέφαλος {m}
flatter {v} (to compliment someone)  :: κολακεύω
flatter {v} (to portray something to advantage)  :: κολακεύω
flattering {adj} (attractive or good-looking; that makes one look good)  :: κολακευτικός
flattery {n} (excessive praise)  :: κολακεία {f}
flattery {n} (instant of excessive praise)  :: κολακεία {f}
flatuency {n} (flatulence) SEE: flatulence  ::
flatulence {n} (state of having gas in digestive system)  :: μετεωρισμός {m}
flatulist {n} (a professional farter)  :: Κλανιστής {m}
flautist {n} (flute player)  :: φλαουτίστας {m}
flavorless {adj} (lacking taste or flavor)  :: ακαρύκευτος
flax {n} (plant)  :: λινάρι {n}
flax {n} (the fibers)  :: λινάρι {n}
flea {n} (parasitic insect)  :: ψύλλος {m}
fleam {n} (medical instrument)  :: φλεβοτόμος {m}
fleck {n} (lock) SEE: lock  ::
fleck {n} (flake) SEE: flake  ::
fledgling {adj} (inexperienced)  :: πρωτόπειρος {m}, άπειρος {m}, αρχάριος {m}
fledgling {n} (young bird)  :: νεοσσός {m}
fledgling {n} (inexperienced person)  :: αρχάριος {m}
flee {v} (to run away; to escape)  :: φεύγω
fleece {n} (hair or wool of a sheep)  :: προβιά {f}, μηλωτή {f}
fleece {n} (insulating skin with the wool attached)  :: προβιά {f}
fleet {n} (group of vessels or vehicles)  :: στόλος {m}
fleeting {adj} (passing quickly)  :: πρόσκαιρος, εφήμερος
flerovium {n} (chemical element)  :: φλερόβιο {n}
flesh {n} (body tissue)  :: σάρκα {f}
flesh {n} (skin)  :: δέρμα {n}
flesh {n} (animal tissue as food)  :: κρέας {n}
flesh {n} (human body entity)  :: σάρκα {f}
flesh {n} (edible part of fruit/vegetable)  :: σάρκα {f}
fletcher {n} (a manufacturer of bows and arrows)  :: τοξοποιός {m}
fleur-de-lis {n} (heraldic charge)  :: φλερ-ντε-λι {n}
flex {n} (insulated electrical wiring)  :: καλώδιο {n}
flexibility {n} (quality of being flexible)  :: ευελιξία {f}, ευκαμψία {f}
flexible {adj} (easily bent without breaking)  :: εύκαμπτος {n}
flexible {adj} (easy and compliant)  :: ευέλικτος
flick {n} (film) SEE: film  ::
flick {n} (cinema) SEE: cinema  ::
flight {n} (act of flying)  :: πτήση {f}
flight {n} (instance of flying)  :: πτήση {f}
flight {n} (group of doves or swallows)  :: σμήνος {n}
flight {n} (journey made by an aircraft)  :: πτήση {f}
flight {n} (act of fleeing)  :: φόβος {m}, φυγή {f}
flight attendant {n} (member of the crew of an airplane who is responsible for the comfort and safety of its passengers)  :: αεροσυνοδός {f}
flight code {n} (flight number) SEE: flight number  ::
flight deck {n} (aircraft cockpit) SEE: cockpit  ::
flight lieutenant {n} (rank in the RAF)  :: σμηναγός
flight number {n} (callsign)  :: αριθμός πτήσης {m}
flighty {adj} (given to silly ideas)  :: ελαφρόμυαλος {m}, επιπόλαιος {m}, φαντασιόπληκτος {m}
flinch {v} (to make a sudden, involuntary movement in response to a stimulus)  :: αναπηδώ
flip-flop {n} (footwear) SEE: thong  ::
flip-flops {n} (thong) SEE: thong  ::
flittermouse {n} (bat) SEE: bat  ::
float {n} (buoyant device)  :: φελλός {f}
floater {n} (a speck in the visual field that seems to move, possibly caused by degeneration of the vitreous humour)  :: μυγάκι {n}
flock {n} (group of birds)  :: σμήνος {m}, κοπάδι {n}
flock {n} (group of sheep or goats)  :: κοπάδι {n}
flock {n} (people served by a particular pastor)  :: ποίμνιο {n}
flog {v} (to sell) SEE: sell  ::
flog {v} (to defeat) SEE: defeat  ::
flog {v} (to whip or scourge someone or something as punishment)  :: μαστιγώνω, δέρνω
flog {v} (to steal) SEE: steal  ::
floghera {n} (type of fipple)  :: φλογέρα {f}
flood {n} (overflow of water)  :: πλημμύρα {f}
flood {n} (large number or quantity)  :: πλημμύρα {f}, χείμαρρος {m}
flood {v} (to overflow)  :: πλημμυρίζω
flood {v} (to cover as if by a flood)  :: πλημμυρίζω
flood {v} (to provide with a large number of quantity)  :: πλημμυρίζω
flooded {adj} (filled with water)  :: πλημμυρισμένος
floof {v} (fluff) SEE: fluff  ::
floor {n} (bottom part of a room)  :: δάπεδο {n}, πάτωμα {n}
floor {n} (horizontal structure dividing a building)  :: όροφος {m}, πάτωμα {n}
floor {n} (supporting surface of a structure)  :: πυθμένας {m}
floor {n} (part of the house assigned to the members of a legislative assembly)  :: έδρανο {n}, έδρανα {n-p}
floor {n} (storey of a building) SEE: storey  ::
floor {n} (dance floor) SEE: dance floor  ::
flop {n} (failure, especially in the entertainment industry)  :: πτώση {f}
floppy {adj} (limp, not hard, firm or rigid; flexible)  :: πλαδαρός {m}
floppy {n} ((computing) a floppy disk)  :: δισκέτα {f}
floppy disk {n} (flexible disk used for storing digital data)  :: δισκέτα {f}
flora {n} (plants considered as a group)  :: χλωρίδα {f}
Floréal {prop} ( the eighth month of French Republican Calendar)  :: Φλορεάλ {m}, Ανθεστηριώνας {m}
Florence {prop} (city in Tuscany, Italy)  :: Φλωρεντία {f}
Florence {prop} (female given name)  :: Ευανθία {f}, Φλωρεντία {f}
Florence fennel {n} (fennel cultivar)  :: φινόκιο {n}
Florentine {adj} (of or relating to the Italian city of Florence)  :: φλωρεντινός
Florentine {n} (a native or resident of the Italian city of Florence)  :: Φλωρεντίνος {m}, Φλωρεντίνα {f}
floriculture {n} (the farming of flowers)  :: ανθοκομία
Florida {prop} (US state)  :: Φλόριντα {f}
Florina {prop} (city in Greece)  :: Φλώρινα
florist {n} (a person who sells flowers)  :: ανθοπώλης {m}, ανθοκόμος {m}
floss {n} (a thread, used to clean the area between the teeth)  :: οδοντόνημα {n}, οδοντική μέταξα {f} [medical]
floss {n} (silk fibres)  :: ακατέργαστο μετάξι {n}
floss {n} (spun sugar or cotton candy)  :: μαλλί της γριάς {n}
flounce {v} (to make spastic motions) SEE: flounder  ::
flounder {n} (any flatfish) SEE: flatfish  ::
flounder {n} (Platichthys flesus)  :: πλευρονήκτης {m}, ψήσσα {f}
flounder {v} (to flop around)  :: σπαρταρώ
flounder {v} (to attempt to move or regain one's balance)  :: παραπαίω
flounder {v} (to act clumsily or confused)  :: παραδέρνω
flour {n} (ground cereal grains)  :: αλεύρι {n}
flour {n} (powder of other material)  :: σκόνη {f}
flour {v} (to apply flour to something)  :: αλευρώνω
flow {v} (to flow) SEE: run  ::
flow {n} (the movement of a fluid)  :: ροή {f}
flow {n} (the rising movement of the tide)  :: πλημμυρίδα {f}
flow {n} (rate of fluid movement)  :: παροχή {f}
flow {n} (being at one with)  :: είμαι ένα με
flow {v} (to move as a fluid)  :: ρέω, κυλώ
flow {v} (to move smoothly)  :: ρέω, κυλώ
flow {v} (to flow) SEE: stream  ::
flow chart {n} (schematic representation of a process)  :: διάγραμμα ροής {n}
flow control {n} (process of managing the rate of data transmission)  :: έλεγχος ροής {m}
flower {n} (reproductive structure in angiosperms)  :: άνθος {n}, λουλούδι {n}, ανθός {m}
flower {v} (to put forth blooms)  :: ανθώ, ανθίζω, λουλουδίζω
flowerbed {n} (place where flowers are grown)  :: παρτέρι {n}
flower girl {n} (florist) SEE: florist  ::
flowerpot {n} (a container in which plants are grown)  :: γλάστρα {f}
flu {n} (influenza)  :: γρίπη {f}
fluctuate {v} (to vary irregularly; to swing)  :: κυμαίνομαι
fluctuate {v} (to undulate)  :: κυμαίνομαι
fluency {n} (linguistics: being fluent in a language)  :: ευφράδεια {f}, ευχέρεια {f}
fluent {adj} (able to speak a language accurately and confidently)  :: ρευστός, με ευχέρεια, ευφραδής
fluently {adv} (expressing oneself easily)  :: άπταιστα
fluff {n} (light fur etc)  :: χνούδι {n}
fluid {n} (any state of matter which can flow)  :: ρευστό {n}
fluid {adj} (in a state of flux; subject to change)  :: ρευστό σκηνικό {n}
fluoridation {n} (the act or process of adding fluoride to something, especially water)  :: φθορίωση {f}
fluorine {n} (chemical element)  :: φθόριο {n}
flush {n} (cleansing of a toilet)  :: καζανάκι {n}
flush toilet {n} (toilet that uses water to remove waste)  :: λεκάνη τουαλέτας {f}, αποχωρητήριο {m}, τουαλέτα {f}
fluster {v} (To confuse, befuddle, throw into panic by making overwrought with confusion)  :: συγχύζω, ταράζω
flute {n} (woodwind instrument)  :: φλάουτο {n}
fluted {adj} (drunk) SEE: drunk  ::
flutist {n} (flute player) SEE: flautist  ::
flux {n} (a state of ongoing change)  :: ρευστότητα {f}
flux {n} (a chemical agent for cleaning metal prior to soldering or welding)  :: τήξη {f}
flux {n} (the rate of transfer of energy (electric flux, magnetic flux))  :: ροή {f}
fly {n} (insect of the family Muscidae)  :: μύγα {f}
fly {v} (to travel through air)  :: πετώ
fly {v} (to flee)  :: πετώ
fly {n} (act of flying)  :: πέταγμα {n}
fly {n} (strip that hides the opening of trousers/pants or underpants)  :: πατ {n}
flying {n} (flying (noun)) SEE: flight  ::
Flying Dutchman {prop} (mythical ghost ship)  :: Ιπτάμενος Ολλανδός {m}
flying fox {n} (bat of the genera Pteropus or Acerodon)  :: ιπτάμενη αλεπού {f}
flying officer {n} (rank in the RAF)  :: υποσμηναγός
flying saucer {n} (disc-shaped unidentified flying object)  :: ιπτάμενος δίσκος {m}
Flying Spaghetti Monster {prop} (spaghetti deity)  :: Ιπτάμενο Μακαρονοτέρας
flyswatter {n} (device for swatting flies)  :: μυγοσκοτώστρα {f}
foal {n} (young horse)  :: πουλάρι {n}
foam {n} (substance composed of a large collection of bubbles or their solidified remains)  :: αφρός {m}
foam {n} (foam rubber)  :: αφρώδες ελαστικό {n}
foam {v} (form or emit foam)  :: αφρίζω
foam rubber {n} (foam rubber) SEE: foam  ::
foamy {adj} (full of foam)  :: αφρώδης {m}
fob {n} (chain or ribbon)  :: καδένα {f}
focal point {n} ((optics) a focus; a point at which rays of light or other radiation converge)  :: σημείο εστίασης {n}
fodder {n} (food for animals)  :: χορτονομή {f}, σανό {n}
foe {n} (enemy) SEE: enemy  ::
foetus {n} (fetus) SEE: fetus  ::
fog {n} (cloud that forms at a low altitude and obscures vision)  :: ομίχλη {f}
fog {n} (Scottish: moss) SEE: moss  ::
foie gras {n} (fattened liver of geese or ducks)  :: φουά γκρα {n}
foil {n} (thin sheet of metal)  :: έλασμα {n}
foil {n} (thin aluminium/aluminum or tin used for wrapping food)  :: αλουμινόχαρτο {n}
foil {n} (type of sword used in fencing)  :: ελαφρύ ξίφος ξιφασκίας {n}
foil {v} (prevent from being accomplished)  :: ματαιώνω
foil {n} (shortened form of hydrofoil) SEE: hydrofoil  ::
fold {v} (bend (thin material) over)  :: διπλώνω, πτύσσω
fold {v} (make the proper arrangement (in a thin material) by bending)  :: διπλώνω
fold {v} (fall over)  :: διπλώνω, ανοίγω
fold {v} (cease to trade)  :: καταρρέω
fold {n} (act of folding)  :: δίπλωμα {n}
fold {n} (bend or crease)  :: πτυχή {f}
fold {n} (enclosure for domestic animals)  :: στάνη {f}, μαντρί {n}
fold {n} (church or congregation)  :: ποίμνιο {n}
folder {n} (organizer)  :: φάκελος {m}
folder {n} (container of computer files)  :: φάκελος {m}
foliage {n} (the leaves of plants)  :: φύλλωμα {n}, φυλλωσιά {f}
folk etymology {n} (false etymology)  :: παρετυμολογία {f}
folklore {n} (tales, legends and superstitions of a particular ethnic population)  :: λαογραφία {f}, λαϊκή παράδοση {f}
folklorist {n} (a person who studies or collects folklore)  :: λαογράφος {m-f}
folkloristics {n} (formal academic study of folklore)  :: λαογραφία
folksy {adj}  :: λαϊκότροπος
follicle {n} (anatomy)  :: λεμφοζίδιο {n}
follow {v} (to go or come after in physical space)  :: ακολουθώ
follow {v} (to go or come after in a sequence)  :: επακολουθώ
follow {v} (to be a logical consequence of)  :: επακολουθώ
follower {n} (one who follows)  :: ακόλουθος {m}
follower {n} (thing that comes after another thing)  :: ακόλουθο {n}
follower {n} (one who is a part of a master's physical group, such as a servant or retainer)  :: ακόλουθος {m}
follower {n} (one who adheres to the opinions, ideas or teachings of another)  :: ακόλουθος {m}, οπαδός {m}
following {adj} (next in sequence or time)  :: ακόλουθος {m}, κάτωθι
following {adj} (to be specified)  :: εξής, ακόλουθος {m}
following {adj} (wind blowing in the direction of travel)  :: ούριος {m}
following {prep} (subsequent to)  :: κατόπιν, ακολούθως
following {n} (group of followers)  :: ακολουθία {f}, συνοδεία {f}, κοινό {n}
Fomalhaut {prop} (star)  :: Φομαλώ
fomentation {n} (the act of fomenting)  :: κατάπλασμα {n}
fomentation {n} (lotion or poultice)  :: κατάπλασμα {n}
fomentation {n} (encouragement; excitation; instigation)  :: υποδαύλιση {f}
fond {v} (be fond of, like) SEE: like  ::
font {n} (a receptacle in church for holy water)  :: κολυμβήθρα {f}
font {n} (typesetting: a grouping of consistently-designed glyphs)  :: γραμματοσειρά {f}, γραμματοστοιχείο {n}
font {n} (a computer file containing the code used to draw and compose the glyphs)  :: γραμματοσειρά {f}
food {n} (any substance consumed by living organisms to sustain life)  :: τροφή {f}, φαγητό {n}, φαΐ {n}
food {n} (anything intended to supply energy or nourishment of other forms)  :: τροφή {f}
food {n} (foodstuff)  :: τρόφιμα {n-p}
food chain {n} (a feeding relationship between species)  :: τροφική αλυσίδα {f}
food colouring {n} (any substance added to food in order to change its colour)  :: χρωστική τροφίμων {f}
food poisoning {n} (any food-borne disease)  :: τροφική δηλητηρίαση {f}
fool {n} (person with poor judgement or little intelligence)  :: ανόητος {m}
fool {n} (jester)  :: γελωτοποιός {m}, [slang] τζουτζές {m}
fool {n} (tarot card)  :: κάρτα ταρό {f}
fool {v} (to trick; to make a fool of someone)  :: ξεγελάω
foolish {adj} (lacking good sense or judgement; unwise)  :: ανόητος
fool's gold {n} (mineral or other substance often mistaken for gold)  :: σιδηροπυρίτης {m}, χαλκοπυρίτης {m}
fool's mate {n} (quickest possible checkmate)  :: ματ των ανοήτων {n}
foot {n} (part of animal’s body )  :: οπλή {f}, πόδι {n}
foot {n} (part of human body )  :: πόδι {n}
foot {n} (bottom of anything )  :: πόδι {n}
foot {n} (projection on equipment )  :: πόδι {n}
foot {n} (unit of measure )  :: πόδι {n}
foot-and-mouth disease {n} (foot-and-mouth disease)  :: αφθώδης πυρετός {m}
football {n} (Association football)  :: ποδόσφαιρο {n}
football {n} (ball)  :: μπάλα ποδοφαίρου
football {n} (US game) SEE: American football  ::
footbridge {n} (bridge for pedestrians)  :: γεφυράκι {n}
foothold {n} (a solid grip with the feet)  :: βάση {f}
foothold {n} (beachhead, bridgehead, lodgement)  :: βάση {f}
footing {n} (a ground for the foot)  :: πάτημα {n}
footnote {n} (comment at the bottom of a printed page)  :: υποσημείωση {f}
footnote {n} (event of lesser importance)  :: υποσημείωση {f}
footpath {n} (path for pedestrians)  :: μονοπάτι {n}
foot soldier {n} (infantryman) SEE: infantryman  ::
footstool {n} (a low stool)  :: υποπόδιο {n}
foppery {n} (stupidity) SEE: stupidity  ::
for {conj} (because)  :: διότι, επειδή, γιατί
for {prep} (towards)  :: για
for {prep} (directed at, intended to belong to)  :: για
for {prep} (supporting)  :: υπέρ
for {prep} (because of)  :: για, λόγω
forage {v}  :: προμηθεύσει
for better or worse {prep} (No matter what the future may hold)  :: καλώς ή κακώς
forbid {v} (to disallow)  :: απαγορεύω
Forbidden City {prop} (palace of the Ming and Qing dynasties)  :: Απαγορευμένη Πόλη {f}
force {n} (anything that is able to make a big change in person or thing)  :: δύναμη {f}, ισχύς {f}, σθένος {n}
force {n} (physical quantity)  :: δύναμη {f}
force {n} (group that aims to attack, control, or constrain)  :: δύναμη {f}, σώμα {n}
force {n} (law: legal validity)  :: ισχύς {f}, κύρος {n}
force {n} (law: unlawful violence or lawful compulsion)  :: βία {f}
force {v} (compel (someone to do something))  :: αναγκάζω
force {n} (waterfall) SEE: waterfall  ::
forced {adj} (obtained forcefully)  :: βεβιασμένος
forced labor {n} (work which one is compelled to perform)  :: καταναγκαστική εργασία {f}
force majeure {n} (unavoidable catastrophe)  :: ανωτέρα βία {f}
forceps {n} (instrument used in surgery)  :: λαβίδα {f}
forearm {n} (part of the arm)  :: πήχυς {m}
forebrain {n} (part of the brain)  :: πρόσθιος εγκέφαλος {m}
foreclosure {n} ((legal) the proceeding, by a creditor, to regain property or other collateral following a default on mortgage payments)  :: κατάσχεση {f}
forefinger {n} (first finger next to the thumb)  :: δείκτης {m}, λιχανός {m}
forefront {n} (forefront)  :: εμπροσθοφυλακή {f}, πρωτοπορία {f}, πρώτη γραμμή {f}
forego {v} (precede) SEE: precede  ::
forehead {n} (part of face above eyebrows)  :: μέτωπο {n}
foreign {n} (foreigner) SEE: foreigner  ::
foreign {adj} (located outside one's own country or place)  :: ξένος {m}
foreign {adj} (originating from or characteristic of a different country)  :: αλλοεθνής {m}, αλλοδαπός {m}, ξένος {m}
foreign currency {n} (currency used in a foreign country)  :: ξένο νόμισμα {f}
foreigner {n} (person in a foreign land)  :: ξένος {m}, ξένη {f}, αλλοδαπός {m}, αλλοδαπή {f}
foreign exchange {n} (foreign currency) SEE: foreign currency  ::
foreignness {n} (quality of being, appearing, or being perceived as foreign)  :: εξωτικότητα {f}
foreman {n} (leader of a work crew)  :: εργοδηγός {m} {f}
forenoon {n} (morning) SEE: morning  ::
forensic {adj} (relating to the use of science and technology in the investigation and establishment of facts or evidence in a court of law)  :: δικανικός, εγκληματολογικός
forensic {adj} (relating to, or appropriate for courts of law)  :: δικανικός, εγκληματολογικός
forensic {adj} (relating to, or used in debate or argument)  :: ρητορικός {m}
forerunner {n} (precursor, harbinger)  :: πρόδρομος {m}, προπομπός {m}
foreshore {n} (part of a beach)  :: αλίπεδο {n}
foresight {n} (ability to foresee or prepare wisely for the future)  :: πρόνοια {f}
foresight {n} (front sight on weapon)  :: στόχαστρο {n}
foreskin {n} (prepuce / foreskin)  :: ακροβυστία {f}
forest {n} (dense collection of trees)  :: δάσος {n}, δρυμός {m}
forest {n} (any dense collection)  :: δάσος {n}
forest {n} (graph theory: union of trees)  :: δάσος {n}
forestall {v} (to prevent)  :: αποσόβηση {f}
forester {n} (person practicing forestry)  :: δασοφύλακας {m}
for ever {adv} (forever) SEE: forever  ::
forever {adv} (for all time, for all eternity; for an infinite amount of time)  :: πάντα
foreword {n} (an introductory section)  :: πρόλογος {m}
for example {prep} (as an example)  :: παραδείγματος χάριν, φερ' ειπείν, για παράδειγμα, λόγου χάρη
forfeit {n} (penalty)  :: πρόστιμο {n}, τίμημα {n}
forfeit {v} (to suffer the loss)  :: στερούμαι
forfeit {v} (to give up in defeat)  :: χάνω
for free {prep} (without paying)  :: δωρεάν
for fuck's sake {prep} (expressing anger, frustration)  :: γαμώ το, γαμώ τη
forge {n} (workshop)  :: σιδηρουργείο
forgery {n} (invention) SEE: invention  ::
forgery {n} (the act of forging, fabricating or producing falsely)  :: πλαστογραφία {f}
forgery {n} (that which is forged or counterfeited)  :: πλαστογράφηση {f}
forget {v} (to lose remembrance of)  :: ξεχνώ
forget {v} (to unintentionally not do)  :: ξεχνώ
forget {v} (to leave behind)  :: ξεχνώ, λησμονώ
forget {v} (to cease remembering)  :: ξεχνώ
forget-me-not {n} (plant of the genus Myosotis)  :: μη με λησμόνει {n}
forgive {v} (transitive, to pardon)  :: συγχωρώ
for God's sake {interj} (Exclamation of anger, surprise, or impatience)  :: για όνομα του Θεού, για το Θεό, για τ' όνομα του Θεού
for good {prep} (Forever; permanently)  :: για καλά, για τα καλά
for instance {adv} (as an example) SEE: for example  ::
forint {n} (unit of currency)  :: φιορίνι {n}
fork {n} (pronged tool)  :: δικράνι {n}
fork {n} (eating utensil)  :: πιρούνι {n}
fork {n} (intersection)  :: δίστρατο {n}
fork {n} (point where a waterway splits)  :: δίχαλο {n}
fork {n} (tuning fork) SEE: tuning fork  ::
fork {n} (UK: crotch) SEE: crotch  ::
fork {n} (gallows) SEE: gallows  ::
forkful {n} (amount a fork will hold)  :: πιρουνιά {f}
forlorn {adj} (abandoned, deserted, left behind)  :: εγκαταλελειμμένος {m}, έρημος {m}
forlorn {adj} (miserable)  :: άθλιος {m}, ελεεινός {m}, έρημος {m}
form {n} (shape or visible structure)  :: σχήμα {n}
form {n} (document to be filled in)  :: αίτηση {f}
form {n} (grouping of words)  :: ύφος {n}
form {v} (to give shape)  :: σχηματίζω
form {v} ((intransitive) to take shape)  :: σχηματίζομαι
form {v} ((linguistics) to create a word)  :: δημιουργώ
formal {adj} (being in accord with established forms)  :: επίσημος
formal {adj} (official)  :: επίσημος {m}
formal {adj} (ceremonial)  :: τυπικός {m}
formaldehyde {n} (organic compound)  :: φορμαλδεΰδη {f}
formal language {n} (set of finite strings)  :: τυπική γλώσσα {f}
formal system {n} (combination of formal language and inference rules)  :: τυπικό σύστημα {n}
former {adj} (previous)  :: πρώην
formerly {adv} (at some time in the past)  :: πρώην
formerly {adv} (previously; once)  :: προηγούμενος, προηγουμένως
former Yugoslav Republic of Macedonia {prop} (provisional designation of the Republic of Macedonia, see also: Republic of Macedonia; Macedonia)  :: Σκόπια {f}, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας {f}
formic acid {n} (methanoic acid)  :: μυρμηκικό οξύ {m}
formless {adj} (without form)  :: άμορφος {m}
Formosa {prop} (Taiwan) SEE: Taiwan  ::
formula {n} (in mathematics)  :: τύπος {m}
formula {n} (in chemistry)  :: τύπος {m}
Formula One {prop} (discipline in motor racing)  :: Φόρμουλα 1
formwork {n} (used in construction)  :: καλούπι {n}
Forro {prop} (language)  :: Φόρο, Φόρου [rare]
forsake {v} (to abandon)  :: εγκαταλείπω, παρατώ, απαρνούμαι, αποκηρύσσω
for sale {prep} (being offered for purchase)  :: προς πώληση
forswear {v} (To renounce or deny something, especially under oath.)  :: επιορκώ
forswear {v} (To commit perjury.)  :: ψευδορκώ
forthright {adj} (straightforward; not evasive)  :: ειλικρινής {m}, μετά παρρησίας
fortieth {adj} (ordinal form of forty)  :: τεσσαρακοστός
fortieth {n} (person or thing)  :: τεσσαρακοστός
fortieth {n} (one of forty equal parts)  :: τεσσαρακοστό {n}
fortification {n} (the act of fortifying)  :: οχύρωση {f}
fortification {n} (that which fortifies)  :: οχύρωμα {n}
fortitude {n} (mental or emotional strength)  :: σθένος {n}, γενναιότητα {f}
fortress {n} (fortified place)  :: φρούριο {n}
Fortuna {prop} (Roman goddess)  :: Τύχη {f}
fortunate {adj} (Bringing some good thing not foreseen as certain)  :: τυχερός {m}
fortunate {adj} (Receiving some unforeseen or unexpected good, or some good, independent of one's own skill or efforts)  :: τυχερός {m}
fortunate {adj} (Lucky, favored by fortune)  :: τυχερός {m}
fortunately {adv} (in a fortunate manner)  :: ευτυχώς
fortune {n} (destiny)  :: τύχη {f}
fortune {n} (good luck)  :: τύχη {f}
fortune favors the brave {proverb} (proverb)  :: Modern Greek η τύχη βοηθά τους τολμηρούς
forty {num} (the cardinal number occurring after thirty-nine)  :: σαράντα
forty-eight {num} (48)  :: σαράντα οκτώ
forty-five {num} (45)  :: σαράντα πέντε
forty-four {num} (44)  :: σαράντα τέσσαρες
forty-nine {num} (49)  :: σαράντα εννέα
forty-one {num} (41)  :: σαράντα έν
forty-seven {num} (47)  :: σαράντα επτά
forty-six {num} (46)  :: σαράντα έξ
forty-three {num} (43)  :: σαράντα τρείς
forty-two {num} (Cardinal number)  :: σαράντα δύο
forum {n} (Internet message board)  :: φόρουμ
forward {adj} (at the front)  :: εμπρόσθιος {m}, μπροστινός
forward {adj} (without customary restraint)  :: αυθάδης {m}, προπετής {m}
forward {adv} (towards the front)  :: εμπρός {m}, μπροστά
forward {adv} (in the usual direction of travel)  :: εμπρός
forward {v} (send (something received) to a third party)  :: προωθώ, προάγω
forward {n} (player nearest to the opposing soccer team)  :: επιθετικός {m}
forward slash {n} (slash) SEE: slash  ::
fossil {n} (The mineralized remains of an animal or plant)  :: απολίθωμα {n}
foster {adj} (providing parental care to unrelated children)  :: θετός
foster {adj} (receiving such care)  :: θετός
foster {v} (to nurture or bring up offspring; or to provide similar parental care to an unrelated child)  :: ανατρέφω
foster {v} (to cultivate and grow something)  :: μεγαλώνω
foster {v} (to nurse or cherish something)  :: ανατρέφω
foster mother {n} (an adult female who cares for a foster child)  :: μητριά {f}, ψυχομάνα {f}
foul {n} (offence in sports)  :: φάουλ {n}
foul-mouthed {adj} (of a user of bad language)  :: αθυρόστομος
found {v} (to begin building)  :: θεμελιώνω
found {v} (to start organization)  :: ιδρύω, συστήνω
found {v} (melt) SEE: melt  ::
foundation {n} (act of founding)  :: ίδρυση {n}, σύσταση {f}
foundation {n} (that upon which anything is founded)  :: θεμέλιο {f}
foundation {n} (lowest and supporting part or member of a wall)  :: θεμέλιο {n}
foundation {n} (endowed institution or charity)  :: ίδρυμα {n}
foundation {n} (cosmetic cream)  :: φον ντε τεν {n}
founder {n} (one who founds, establishes, and erects; one who lays a foundation; an author)  :: ιδρυτής {m}, θεμελιωτής {m}
founder {n} (worker in charge of the blast furnace and smelting)  :: χύτης {m}
founder {v} (to sink)  :: βυθίζομαι, καταποντίζομαι, βουλιάζω
founder {v} (to stumble)  :: καταρρέω, γκρεμίζομαι
founder {v} (to fail)  :: ναυαγώ, καταποντίζομαι
foundling {n} (abandoned child, left by its parent)  :: έκθετο {n}
foundry {n} (facility that melts metals)  :: χυτήριο {n}
foundryman {n}  :: χύτης {m}, χύτρια {f}
fount {n} (something from which water flows)  :: πηγή {f} (pigí), βρύση {f} (vrísi), κρήνη {f} (kríni)
fount {n} (metaphorical source)  :: πηγή {f} (pigí)
fountain {n} (spring) SEE: spring  ::
fountain {n} (artificial water feature)  :: συντριβάνι {n}
fountain {n} (source or origin of a flow)  :: πηγή {f}
fountainhead {n} (a spring that is the source of a river)  :: βρυσομάνα {f}
fountain of youth {n} (anything reputed to have the power to restore health and vitality)  :: πηγή της νιότης {f}
fountain pen {n} (pen containing a reservoir of ink)  :: πένα {f}
four {num} (the cardinal number 4)  :: τέσσερα, δ΄ [numeral]
four {n} (the digit or figure 4)  :: τέσσερα {n}
four by two {n} (Jew) SEE: Jew  ::
four-dimensional {adj} (measurable along four mutually perpendicular axes)  :: τετραδιάστατος {m}
four-dimensional {adj} (of the four dimensions of space-time)  :: τετραδιάστατος {m}
four-eyes {n} (person who wears spectacles)  :: γυαλάκιας {m}
Four Horsemen of the Apocalypse {prop} (Four Horsemen of the Apocalypse)  :: Τέσσερεις Καβαλάρηδες της Αποκάλυψης {m-p}
four hundred {num} (cardinal number 400)  :: τετρακόσια
Fourier transform {n} (mathematics: a process that expresses a function)  :: μετασχηματισμός Φουριέ {m}
four-letter word {n} (swear word) SEE: swear word  ::
four of a kind {n} (four cards of the same rank)  :: καρέ {n}
fourteen {num} (cardinal number)  :: δεκατέσσερις {m} {f}, δεκατέσσερα {n}
fourth {n} (quarter) SEE: quarter  ::
fourth {adj} (ordinal form of the number four)  :: τέταρτος
fowl {n} (bird) SEE: bird  ::
fowl {n} (bird of the order Galliformes)  :: πουλερικό {n}
fowl {n} (birds which are hunted or kept for food)  :: πουλερικό {n}
fox {n} (Vulpes)  :: αλεπού {f}
fox {n} (cunning person)  :: αλεπού {f}
fox cub {n} (young fox)  :: αλεπουδάκι {n}
foxglove {n} (plant of the genus Digitalis)  :: χελιδονόχορτο {n}
fracking {n} (hydraulic fracturing) SEE: hydraulic fracturing  ::
fractal {n} (self-similar geometric figure)  :: μορφόκλασμα {n}
fractal {n} (figure irregular at all scales)  :: μορφόκλασμα {n}
fractal {adj} (having the form of a fractal)  :: μορφοκλασματικός {m}
fractal dimension {n} (a dimension for making measurements on a fractal set)  :: μορφοκλασματική διάσταση {f}
fraction {n} (arithmetic: ratio)  :: κλάσμα {n}
fraction bar {n} (line separating numerator from denominator)  :: γραμμή κλάσματος
fracture {n} (act of breaking, or something broken)  :: κάταγμα {n}, θλάση {f}
fracture {n} ((geology) fault)  :: θραύση {f}, σπάσιμο {n}
fracture {v} (break)  :: θραύω, σπάω
fragile {adj} (easily broken or destroyed)  :: εύθραυστος {m}
fragment {n} (portion or segment of an object)  :: θραύσμα {n}
fragment {n} (grammar: a sentence)  :: απόσπασμα {n}
fragment {v} (to break apart)  :: θρυμματίζω
fragment {v} (to cause to be broken into pieces)  :: τεμαχίζω, κομματιάζω
fragmentation {n} (act of fragmenting or something fragmented; disintegration)  :: θρυμματισμός {m}
fragrance {n} (pleasant smell or odour)  :: άρωμα {n}, ευωδιά {f}
fragrant {adj} (sweet-smelling)  :: αρωματικός, ευωδιαστός
frame {v} (put together the structural elements)  :: σχηματίζω
frame {v} (add a decorative border to a picture)  :: κορνιζάρω, καδράρω
frame {v} (position visually within a fixed boundary)  :: καδράρω
frame {v} (establish a context in words)  :: πλαισιώνω
frame {v} (cause a person to appear guilty)  :: ραδιουργώ
frame {n} (structural elements of a building or other constructed object)  :: σκελετός {m}
frame {n} (structure of a person's body)  :: σκελετός {m}
frame {n} (rigid, generally rectangular mounting)  :: κορνίζα {f}, κάδρο {n}
frame {n} (chunk of data)  :: πλαίσιο {n}
framework {n} (the arrangement of support beams that represent a buildings general shape and size)  :: πλαίσιο {n}
framework {n} (a basic conceptual structure)  :: πλαίσιο {n}, σκελετός {m}
franc {n} (former currency of France and Belgium)  :: φράγκο {m}
franc {n} (any of several units of currency)  :: φράγκο {m}
France {prop} (country)  :: Γαλλία {f}
franchise {n} (authorization granted by a company to sell or distribute its goods or services in a certain area)  :: δικαιοχρησία {f}
franchise {n} (right to vote at a public election)  :: δικαίωμα ψήφου {n}
Francis {prop} (male given name)  :: Φραγκίσκος {m}
francium {n} (chemical element)  :: φράγκιο {n}
francolin {n} (partridge)  :: φραγκολίνος {m}
Francophobia {n} (hatred or fear of France, the French or French culture)  :: γαλλοφοβία {f}
Francophone {adj} (French-speaking)  :: γαλλόφωνος
Francophone {n} (A speaker of French)  :: γαλλόφωνος {m}
Frank {n} (one of the Franks)  :: Φράγκος {m}
frankenword {n} (portmanteau word) SEE: portmanteau word  ::
Frankfurt {prop} (Frankfurt-am-Main)  :: Φραγκφούρτη {f}
Frankfurt {prop} (Frankfurt-an-der-Oder)  :: Φραγκφούρτη {f}
frankfurter {n} (type of sausage)  :: λουκάνικο φραγκφούρτης {n}
frankly {adv} (in a frank, open or (too) honest manner)  :: ειλικρινά
frantically {adv} (in a frantic manner)  :: αλλόφρονα, εμμανώς
fraternal {adj} (of brothers)  :: αδελφικός
fraternity {n} (group of people associated for a common purpose)  :: αδελφότητα {f}
fraternization {n} (act of fraternizing)  :: αδελφοποίηση {f}, αδελφοποιία {f}
fratricidal {adj} (of or pertaining to fratricide)  :: αδελφοκτόνος {m} {f}
fratricide {n} (killing of one's sibling)  :: αδελφοκτονία {f}
fratricide {n} (person who commits this crime)  :: αδελφοκτόνος {m} {f}
fraud {n} (an act of deception)  :: απάτη {f}
fraud {n} (one who performs fraud)  :: απατεώνας {m}
fraudster {n} (a person who practices fraud)  :: απατεώνας {m}, κομπιναδόρος {m}
fraught {adj} (charged or accompanied with)  :: γεμάτος {m}, φορτωμένος {m}, πλήρης {m}
fraught {adj} (distressed)  :: γεμάτος {m}, φορτωμένος {m}
fray {n} (Affray; broil; contest; combat; brawl; melee)  :: διαμάχη {f}, σύρραξη {f}, συμπλοκή {f}
freckle {n} (small pigmentation spot on the skin)  :: φακίδα {f}
Frederica {prop} (female given name)  :: Φρειδερίκη {f}
Frederick {prop} (male given name)  :: Φρειδερίκος
Fredericksburg {prop} (city in the northern part of the state of Virginia in the United States)  :: Φρέντερικσμπουργκ
free {adj} (not imprisoned)  :: ελεύθερος
free {adj} (unconstrained)  :: ελεύθερος, ανεμπόδιστος
free {adj} (unobstructed)  :: ελεύθερος {m}, ανεμπόδιστος {m}
free {adj} (not in use)  :: ελεύθερος {m}
free {adj} (without obligations)  :: ελεύθερος {m}
free {adj} (software: with very few limitations on distribution or improvement)  :: ελεύθερος
free {v} (make free)  :: ελευθερώνω
free {adj} (obtainable without payment) SEE: free of charge  ::
freedom {n} (not being imprisoned or enslaved)  :: ελευθερία {f}
freedom {n} (The lack of a specific constraint)  :: ελευθερία {f}
freedom fries {n} (french fries) SEE: french fries  ::
freedom of religion {n} (the right to hold any religious beliefs)  :: ανεξιθρησκία {f}
freedom of speech {n} (right to speak without fear of harm) SEE: free speech  ::
freelancer {n} (who freelances)  :: ελευθεροεπαγγελματίας {m}
freeloader {n} (one who does not contribute or pay appropriately)  :: χαραμοφάης {m}, παράσιτο {n}, τζαμπατζής
free market {n} (type of market)  :: ελεύθερη αγορά {f}
freemason {n} (freemason) SEE: Freemason  ::
Freemason {n} (member of the Free and Accepted Masons)  :: ελευθεροτέκτονας {m}
Freemasonism {n} (Freemasonry) SEE: Freemasonry  ::
freemasonry {n} (fellowship and sympathy)  :: ελευθεροτεκτονισμός {m}
Freemasonry {prop} (institutions and ways of the Freemasons)  :: ελευθεροτεκτονισμός {m}
free of charge {adv} (without any payment - adverb) SEE: for free  ::
free of charge {adj} (not requiring any payment - adjective)  :: δωρεάν, ανέξοδος
freesia {n} (plant)  :: φρέζια {f}
free speech {n} (right to express an opinion in public)  :: ελευθερία έκφρασης {f}
free spirit {n} (nonconformist)  :: ελεύθερο πνεύμα {n}
freestyle {n} (swimming event)  :: ελεύθερο
freestyle {n} (front crawl)  :: ελεύθερο
freestyle {n} (style of wrestling)  :: ελεύθερη {f}
freestyle {v} (to ad-lib in rap music)  :: αυτοσχεδιάζω
free time {n} (time that can be spent on one's own activities rather than work)  :: ελεύθερος χρόνος
freeway {n} (road designed for safe high-speed motoring)  :: αυτοκινητόδρομος υπερταχείας κυκλοφορίας {m}, δρόμος χωρίς διόδια {m}
freeze {v} (drop below zero)  :: παγώνω
Freiburg {prop} (a German city)  :: Φράιμπουργκ, Φρειβούργο
freight {n} (payment for transportation)  :: ναύλος {m}
freight {n} (goods)  :: φορτίο {n}
freight {n} (transport of goods)  :: μεταφορά {f}
freight {v} (to transport goods)  :: μεταφέρω
freight {v} (to load with freight)  :: φορτώνω
freight car {n} (railway car) SEE: goods wagon  ::
freight train {n} (train used for transportation of freight) SEE: goods train  ::
French {prop} (Romance language spoken in France)  :: γαλλικά {n-p}
French {n} (people of France, collectively)  :: Γάλλοι {m-p}
French {n} (vulgar language)  :: Γαλλικά {n-p}
French {adj} (of or relating to France)  :: γαλλικός {m}
French {adj} (of or relating to the French people)  :: γαλλικός {m}
French {adj} (of or relating to the French language)  :: γαλλικός {m}
French {v} (kiss (a person) while inserting one’s tongue into his or her mouth)  :: φιλάω με γλώσσα
French bread {n} (a long thin loaf of bread) SEE: baguette  ::
french fries {n} (deep fried strips of potato)  :: τηγανιτές πατάτες {f-p}
French Guiana {prop} (Department of French Guiana)  :: Γαλλική Γουιάνα {f}
French kiss {n} (tongue kiss)  :: γλωσσόφιλο {n}, γαλλικό φιλί {n}
French letter {n} (condom) SEE: condom  ::
Frenchman {n} (man of French birth or nationality)  :: Γάλλος {m}
French Polynesia {prop} (Overseas territory of France)  :: Γαλλική Πολυνησία
French Republican Calendar {prop} (republican calendar used for twelve years in revolutionary France)  :: Γαλλικό Δημοκρατικό Ημερολόγιο {n}, Γαλλικό Επαναστατικό Ημερολόγιο {n}
French Revolution {prop} (revolution in France from 1789-1799)  :: Γαλλική Επανάσταση {f}
French Riviera {prop} (French Riviera)  :: Κυανή Ακτή {f}
French stick {n} (a long thin loaf of bread) SEE: baguette  ::
French toast {n} (food prepared by dipping bread into egg batter and frying)  :: αυγόψωμο {n}, αυγόφετα {f}
Frenchwoman {n} (a French woman)  :: Γαλλίδα {f}
frenectomy {n}  :: χαλινεκτομή {f}
frenulum {n} (anatomy: small fold of tissue preventing an organ in the body from moving too far)  :: χαλινός {m}
frenzy {n} (state of wild activity or panic)  :: φρενίτιδα {f}
frequency {n} (rate of occurrence of anything)  :: συχνότητα {f}
frequency {n} (property of occurring often rather than infrequently)  :: συχνότητα {f}
frequency {n} (number of occurrences divided by time)  :: συχνότητα {f}
frequency modulation {n} (use of a modulating wave)  :: διαμόρφωση συχνότητας
frequent {adj} (done or occurring often)  :: συχνός
fresco {n} (technique)  :: νωπογραφία {f}
fresco {n} (painting made using this technique)  :: νωπογραφία {f}
fresh {adj} (new or clean)  :: πρόσφατος {m}, νέος {m}, φρέσκος {m}
fresh {adj} (of produce, not from storage)  :: νωπός {m}, φρέσκος {m}, χλωρός {m} [vegetables]
fresh {adj} (refreshing or cool)  :: δροσερός {m}
fresh {adj} (without salt)  :: γλυκός, πόσιμος {m}
fresh {adj} (rude or inappropriate)  :: θρασύς {m}, αναιδής {m}
fresh air {n} (clean air from outside)  :: καθαρός αέρας {m}
fresh water {n} (water with little salt)  :: γλυκό νερό {n}
freshwater {n} (fresh water) SEE: fresh water  ::
fret {v} (to chafe or irritate; to worry)  :: αδημονώ
fret {v} (to worry or be anxious)  :: αδημονώ
fret {v} (one of the pieces of metal/wood/plastic across the neck of a guitar or similar string instrument)  :: τάστο
Freudian slip {n} (subconscious mistake in speech or action)  :: παραπραξία {f}
friar {n} (member of certain Christian orders)  :: μοναχός {m}
friar's balsam {n} (an alcoholic solution of benzoin, styrax, tolu balsam, and aloes)  :: βάμμα βενζοΐνης {n}
fricassee {n} (meat or poultry cut into small pieces, stewed or fried and served in its own gravy)  :: φρικασέ {n}
friction {n} (The rubbing of one object or surface against another)  :: τριβή {f}
friction {n} (conflict)  :: προστριβές {f-p}
friction {n} (A force that resists the relative motion or tendency to such motion of two bodies in contact)  :: τριβή {f}
Friday {n} (day of the week)  :: Παρασκευή {f}
fridge {n} (refrigerator) SEE: refrigerator  ::
fried {adj} (cooked by frying)  :: τηγανητός
fried egg {n} (egg that has been shallow fried)  :: τηγανητό αβγό {n}
friend {n} (person whose company one enjoys)  :: φίλος {m}, φίλη {f}
friend {n} (boyfriend or girlfriend)  :: φίλος {m}, φίλη {f}, γκόμενος {m} [slang], γκόμενα {f}, αμόρε {n}
friend {n} (person with whom you are acquainted)  :: γνωστός {m}, γνωστή {f}
friend {n} (person who provides assistance)  :: βοηθός {m}
friendlily {adv} (friendly) SEE: friendly  ::
friendliness {n} (the quality of being friendly)  :: φιλικότητα {f}
friendly {adj} (warm, approachable)  :: φιλικός
friendly {adj} (characteristic of friendliness)  :: φιλικός {m}
friendly {adj} (having an easy relationship)  :: φιλικός {m}
friendly {adj} (without hostility)  :: φιλικός {m}
friendly {adj} (pertaining to friendlies in the conflict sense)  :: φιλικός {m}
friendly {adv} (in a friendly manner)  :: φιλικά
friendly {n} (sports: game) SEE: exhibition game  ::
friendly fire {n} (fire from allied or friendly forces)  :: φίλια πυρά {n-p}
friendly match {n} (exhibition game) SEE: exhibition game  ::
friends {n} (participants in a two-way friendship)  :: φίλοι
friendship {n} ((uncountable) condition of being friends)  :: φιλία {f}
friendship {n} ((countable) friendly relationship)  :: φιλία {f}
friend zone {n} (situation)  :: φρεντ ζόουν {n}, φιλική ζώνη {f}
frieze {n} (sculptured or richly ornamented band)  :: ζωοφόρος {f}
fright {n} (A state of terror excited by the sudden appearance of danger)  :: τρομάρα {f}
frighten {v} (to disturb with fear)  :: τρομάζω
frightening {adj} (scary)  :: τρομακτικός {m}, φοβιστικός {m}
frightening {adj} (awful)  :: τρομακτικός {m}
Frimaire {prop} (the third month of the French Republican Calendar)  :: Φριμαίρ {m}, Παχνώδης {m}
frisée {n} (Cichorium endivia var. crispum)  :: αντίδι κατσαρό {n}
Friuli-Venezia Giulia {prop} (region)  :: Φρίουλι-Ιουλιανή Βενετία {n}
frivolity {n} (frivolous act)  :: ελαφρότητα {f}
frivolity {n} (state of being frivolous)  :: ελαφρότητα {f}, κουφότητα {f}
frivolous {adj} (silly; especially at an inappropriate time or in an inappropriate manner)  :: επιπόλαιος
frog {n} (amphibian)  :: βάτραχος {m}
frogman {n} (diver)  :: βατραχάνθρωπος {m}
frogspawn {n} (frogs' eggs)  :: αβγά βατράχου
from {prep} (with the source or provenance of or at)  :: από
from A to Z {prep} (comprehensively)  :: από το Α ως το Ω
from now on {adv} (from now, indefinitely)  :: από εδώ και στο εξής
from the bottom of one's heart {prep} (in earnest, with one's full feelings)  :: εκ βάθους καρδίας, από τα βάθη της καρδιάς, φυλλοκάρδια
from time to time {adv} (occasionally)  :: από καιρό σε καιρό, από καιρού εις καιρόν [idiomatic], πού και πού
front {n} (facing side)  :: πρόσοψη {f}
front {n} (main entrance side)  :: πρόσοψη {f}
front {n} (public face of covert organisation)  :: μέτωπο {n}
front {n} (meteorology: interface between airmasses)  :: μέτωπο {n}
front {n} (military: area or line of conflict)  :: μέτωπο {n}
front {n} (military: direction of the enemy)  :: μέτωπο {n}
front {adj} (located at or near the front)  :: εμπρόσθιος {m}, μπροστινός {m}
frontal lobe {n} (Division of cerebrum)  :: μετωπιαίος λοβός {m}
front crawl {n} (freestyle) SEE: freestyle  ::
front desk {n} (reception) SEE: reception  ::
front door {n} (main entrance)  :: εξώπορτα {f}, κύρια είσοδος {f}
frontier {n} (part of a country that fronts or faces another country or an unsettled region)  :: σύνορο {n}
frontiersman {n} (person who resides near a border) SEE: borderer  ::
front vowel {n} (Any vowel sound produced in the front of the mouth)  :: μπροστινό φωνήεν {n}
frosh {n} (frog) SEE: frog  ::
frost {n} (cover of minute ice crystals)  :: πάγος {m}, πάχνη {f}
frost {n} (cold weather that would cause frost)  :: παγετός {m}, παγωνιά {f}
frost {v} (to get covered with frost)  :: παγώνω
frostbite {n} (the freezing of some part of the body)  :: κρυοπάγημα {n}
froth {n} (foam)  :: αφρός {m}
froth {v} (To create froth)  :: αφρίζω
froth {v} (To bubble)  :: αφρίζω
frounce {v} (to crease, wrinkle) SEE: frown  ::
frown {n} (facial expression)  :: συνοφρύωση {f}
frozen {adj} (in the state of that which freezes)  :: κατεψυγμένος
Fructidor {prop} (the twelfth month of the French Republican Calendar)  :: Φρυκτιντόρ {m}, Οπωρώδης {m}
fructify {v} (to bear fruit)  :: καρποφορώ
fructose {n} (monosaccharide ketose sugar)  :: φρουκτόζη {f}
frugal {adj} (economical, avoiding waste, thrifty)  :: λιτός {m}
frugality {n} (quality of being frugal; prudent economy; thrift)  :: λιτότητα {f}
fruit {n} (part of plant)  :: καρπός {m}, οπώρα {f}, οπωρικό {n}, φρούτο {n}
fruit {n} (food)  :: φρούτο {n}
fruit {n} (figuratively: positive end result or reward of labour or effort)  :: καρπός {m}
fruit {n} (figuratively: child of a marriage)  :: καρπός {m}
fruit {n} (offensive slang: homosexual or effeminate man)  :: φρούτο {n}, συκιά {f}
fruitful {adj} (favorable to the growth)  :: εύφορος {m}
fruitful {adj} (productive, yielding benefits)  :: καρποφόρος {m}
fruit juice {n} (juice of fruit)  :: φρουτοχυμός {m}
fruitless {adj} (useless; unproductive)  :: ατελέσφορος
fruitless {adj} (bearing no fruit; barren)  :: άκαρπος
fruit salad {n} (salad made of fruit)  :: φρουτοσαλάτα {f}
frustrate {v} (to disappoint or defeat)  :: ματαιώνω
frustrate {v} (to hinder)  :: ματαιώνω
frustum {n} (truncated cone or pyramid)  :: [cone] κόλουρος κώνος {m}, [pyramid] κόλουρη πυραμίδα {f}
fry {v} (to cook (something) in hot fat or oil)  :: τηγανίζω
fry {v} ((intransitive) cook in hot fat or oil)  :: τηγανίζω
fry {v} (suffer because of too much heat)  :: ψήνομαι
fry {n} (fried potato)  :: τηγανητή πατάτα {f}
fry {n} (young fish)  :: γόνος {m}, ψαράκια {n-p}
frying pan {n} (long-handled, shallow pan used for frying food)  :: τηγάνι {n}
fuchsia {n} (plant)  :: φούξια {f}
fuchsia {n} (colour)  :: φούξια {f}
fuck {v} (to have sexual intercourse-obscene or vulgar)  :: γαμώ, πηδάω [slang]
fuck {v} (to break or destroy)  :: γαμώ
fuck {n} (an act of sexual intercourse)  :: γαμήσι {n}, πήδημα {n}
fuck {n} (highly contemptible person)  :: γαμημένος {m}
fuck {interj} (fuck!)  :: γαμώτο!, σκατά! {n-p}
fuck around {v} (to fool around; joking, bugging)  :: κωλοβαράω
fucker {n} (one who fucks)  :: γαμιάς {m}
fucking {adj} (offensive or worthless)  :: γαμημένος
fucking hell {interj} (an exclamation of great surprise (vulgar))  :: έλα μουνί στον τόπο σου
fuck it {interj}  :: γαμώ το, γαμώ τη
fuck off {v} (go to hell, disappear, screw oneself)  :: τσακίσου (lit. piss off!), εξαφανίσου (lit. disappear!), άι γαμήσου
fuck off {interj} (go away!)  :: [vulgar] άι γαμήσου
fuck off {interj} (expression of disagreement or disbelief)  :: [vulgar] άι γαμήσου
fuck you {n} (fuck you)  :: άντε γαμήσου
fuel {n} (substance consumed to provide energy)  :: καύσιμο {n}
fuel {n} (substance that provides nourishment)  :: τροφή {f}
fugitive {n} (a person who is fleeing or escaping from something)  :: φυγάς {m}, φυγάς {f}
fugue {n} (piece of music)  :: φούγκα {f}, φυγή {f}
fugue {n} (anything in literature, poetry, film, painting, etc., that resembles a fugue in structure or complexity)  :: φυγή {f}
Fujairah {prop} (one of the United Arab Emirates)  :: Φουτζέιρα {f}
fulcrum {n} (support about which a lever pivots)  :: υπομόχλιο {n}
fulfillment {n} (state of being fulfilled)  :: ικανοποίηση {f}
fulfilment {n} (being fulfilled)  :: ικανοποίηση {f}
fuliginous {adj} (pertaining to or resembling soot)  :: αιθαλώδης
full {adj} (containing the maximum possible amount)  :: πλήρης {m}, γεμάτος {m}
full {adj} (satisfied, in relation to eating)  :: πλήρης {m}
full {n} (phase of the moon) SEE: full moon  ::
full-bodied {adj} (having a rich flavor)  :: έντονος
full-brother {n} (full-brother) SEE: brother-german  ::
full house {n} (three of a kind and a pair)  :: φουλ {n}
full moon {n} (phase of moon when in opposition to sun)  :: πανσέληνος {f}
full moon {n} (the moon when in opposition to sun)  :: πανσέληνος {f}
full screen {adj} (occupying all the available displayable surface)  :: πλήρης οθόνη {f}
full-sister {n} (full-sister) SEE: sister-german  ::
full stop {n} (The punctuation mark “.”)  :: τελεία {f}
full stop {interj} (And nothing less)  :: τελεία και παύλα
fulmar {n} (seabird in the genus Fulmarus)  :: φουλμάρος {m}
fun {n} (enjoyment or amusement)  :: κέφι {n}
fun {n} (playful, often noisy, activity)  :: κέφι {n}
funambulist {n} (tightrope walker) SEE: tightrope walker  ::
function {n} (what something does or is used for)  :: λειτουργία {f}
function {n} (professional or official position)  :: λειτούργημα {n}, αποστολή {f}, καθήκον {n}
function {n} (official or social occasion)  :: τελετή {f}, δεξίωση {f}
function {n} (mathematics: a relation between a set of inputs and a set of permissible outputs)  :: συνάρτηση {f}
function {n} (computing: routine that returns a result)  :: διαδικασία {f}
function {n} (biology: physiological activity of an organ or body part)  :: λειτουργία {f}
function {v} (to have a function)  :: λειτουργώ ως
function {v} (to carry on a function)  :: λειτουργώ, εργάζομαι
functional {adj} (in good working order)  :: λειτουργικός {m}
functional {adj} (useful, serving a purpose)  :: λειτουργικός {m}
functional {adj} (having semantics defined purely in terms of mathematical functions, without side-effects)  :: συναρτησιακός {m}
functional {adj} (utilitarian) SEE: utilitarian  ::
functional group {n} (characteristic grouping of elements)  :: χαρακτηριστική ομάδα {f}
functionality {n} (ability)  :: λειτουργία {f}
functionary {n} (a person employed as an official in a bureaucracy)  :: λειτουργός {m} {f}
functioning {adj} (functional) SEE: functional  ::
fund {n} (sum or source of money)  :: απόθεμα {n}, κεφάλαιο {n}, κονδύλι {n}
fund {n} (organization)  :: ταμείο {n}
fund {v} (to pay for)  :: χρηματοδοτώ, επιχορηγώ
fundament {n} (anus) SEE: anus  ::
fundament {n} (foundation) SEE: foundation  ::
fundamental {n} (a leading or primary principle, rule, law, or article)  :: θεμέλιο {n}
fundamental {adj} (pertaining to the foundation or basis; serving for the foundation)  :: θεμελιώδης {m} {f}
fundamental force {n} (force between elementary particles) SEE: fundamental interaction  ::
fundamental interaction {n} (basic forces that act between elementary particles)  :: θεμελιώδης αλληλεπίδραση {f}
fundamentalism {n} (religion)  :: φονταμενταλισμός
fundamentalist {n} (one who reduces religion to strict interpretation of core or original texts)  :: φονταμενταλιστής {m}
fundamentally {adv} (to the very core of the matter)  :: στοιχειωδώς
funeral {n} (ceremony to honour a deceased person)  :: κηδεία {f}
funeral director {n} (undertaker) SEE: undertaker  ::
funeral home {n} (mortuary)  :: γραφείο τελετών {n}
funereal {adj} (relating to a funeral)  :: πένθιμος
fungus {n} (any member of the kingdom Fungi)  :: μύκητας {m}
funk {n} (spark) SEE: spark  ::
funnel {n} (utensil used to guide poured liquids)  :: χωνί {n}, χοάνη {f}
funnel {n} (smoke flue, chimney) SEE: chimney  ::
funny {adj} (amusing; comical)  :: αστείος, διασκεδαστικός
funny farm {n} (informal term for lunatic asylum) SEE: madhouse  ::
fur {n} (hairy coat of a mammal, especially when fine, soft and thick)  :: γούνα {f}
furan {n} (any of a class of aromatic heterocyclic compounds)  :: φουράνιο (fouranio)
furious {adj} (transported with passion or fury)  :: μανιασμένος, μαινόμενος {m}, έξω φρενών
furious {adj} (rushing with impetuosity)  :: ξέφρενος
furnace {n} (device for heating in a factory, melting metals, etc)  :: καμίνι {n}, φούρνος {m}
furnace {n} (hot area)  :: καμίνι {n}, φούρνος {m}
furnace {n} (device for heating) SEE: oven  ::
furniture {n} (large movable items)  :: έπιπλο {n}, έπιπλα {n-p}
Furongian {prop} (Furongian epoch)  :: Φουρόνγκια {f}
furrow {v} (wrinkle) SEE: wrinkle  ::
furrow {n} (trench cut in the soil)  :: αυλάκι {n}
furry {adj} (covered with fur)  :: γούνινος
furtive {adj} (stealthy)  :: λαθραίος {m}, κρυφός {m}
furtive {adj} (exhibiting guilty or evasive secrecy)  :: φευγαλέος {m}
furuncle {n} (boil) SEE: boil  ::
fury {n} (extreme anger)  :: οργή {f}, μανία {f}, λύσσα {f}
fuse {n} (cord)  :: θρυαλλίδα {f}, φιτίλι {n}
fuse {n} (device igniting charge)  :: θρυαλλίδα {f}, εμπύρευμα {n}
fuse {n} (device preventing overloading of a circuit)  :: τηκτασφάλεια {f}
fuse {v} (transitive: to melt together)  :: τήκω, λιώνω
fuse {v} (intransitive: to melt together)  :: τήκομαι
fusiform {adj} (spindle-shaped)  :: ατρακτοειδής {m} {f}
fuss {n} (excessive activity, worry, bother, or talk about something)  :: αναστάτωση {f}, φασαρία {f}, αναταραχή {f}, σαματάς {m}, αναμπουμπούλα {m}
fuss {n} (a complaint or noise)  :: φασαρία {f}, σαματάς {m}
fuss {v} (to be very worried or excited about something, often too much)  :: ανησυχώ
fuss {v} (to fiddle; fidget; wiggle, or adjust; to worry something)  :: πειράζω
fuss {v} (to pet)  :: χαϊδεύω
fussy {adj} (particular about details)  :: σχολαστικός {m}, λεπτολόγος {m}, ιδιότροπος {m}, [regarding clothes etc.] εξεζητημένος {m}
fustanella {n} (clothing)  :: φουστανέλα {f}
fusty {adj} (moldy or musty)  :: μπαγιάτικος
fusty {adj} (stale-smelling or stuffy)  :: μπαγιάτικος
futile {adj} (incapable of producing results)  :: μάταιος
future {n} (the time ahead)  :: μέλλον {n}
future {n} (something that will happen in moments yet to come)  :: μέλλον {n}
future {adj} (having to do with or occurring in the future)  :: μελλοντικός, μέλλων
future {n} (grammar) SEE: future tense  ::
future tense {n} (time form of a verb)  :: μέλλοντας {m}, μέλλων {m}
futurism {n} (art movement)  :: φουτουρισμός {m}
futurism {n} (study of possible futures) SEE: futurology  ::
futurist {n} (adherent to the principles of futurism)  :: φουτουριστής (futuristis)
futurist {adj} (in the style of futurism)  :: φουτουριστικά (futuristika)
futurist {n} (one who studies and predicts possible futures) SEE: futurologist  ::
futurologist {n} (person)  :: μελλοντολόγος {m}
futurology {n} (scientific forecasting of future trends in science, technology or society)  :: μελλοντολογία {f}
fuzz {n} (cop) SEE: cop  ::
fuzz {n} (police) SEE: police  ::
fuzzy {adj} (Covered with fuzz or loose fibres)  :: χνουδωτός {m}
fuzzy {adj} (Vague or imprecise)  :: ασαφής {m}, θαμπός {m}, θολός
fuzzy {adj} (Not clear; unfocused)  :: θαμπός {m}, συγκεχυμένος {m}, θολός {m}
fuzzy logic {n} (logic based on the notion of fuzzy set)  :: ασαφής λογική {f}
fylfot {n} (swastika) SEE: swastika  ::
FYROM {acronym} (abbreviation of the former Yugoslav Republic of Macedonia)  :: ΠΓΔΜ {f}