Wiktionary:Frequency lists/Telugu/4001-5000

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
 1. బుద్ధి (237)
 2. వెళ్ళు (237)
 3. తగ్గించే (237)
 4. విధాన (237)
 5. వారిద్దరూ (237)
 6. లాభాలు (237)
 7. అధికం (237)
 8. సైన్సెస్ (237)
 9. గదులతో (237)
 10. గమనించిన (237)
 11. నైతిక (237)
 12. ఉగాది (237)
 13. కోర్ట్ (237)
 14. మెజారిటీతో (237)
 15. మొదలై (236)
 16. కావ్యం (236)
 17. మొత్తానికి (236)
 18. తెలుసుకొని (236)
 19. నూరు (236)
 20. పరస్పరం (236)
 21. గీతం (236)
 22. చురుకైన (236)
 23. పతకం (236)
 24. వాస్తవంగా (236)
 25. ఇంధన (236)
 26. రాగి (235)
 27. ఉద్దేశించి (235)
 28. త్వరలో (235)
 29. మెదడు (235)
 30. స్థిరపడిన (235)
 31. నమూనాలు (235)
 32. అనంతర (235)
 33. లక్షణాల (235)
 34. సంప్రదాయాలు (235)
 35. ఉపయోగించడానికి (235)
 36. సంచికలో (235)
 37. ఆకలి (235)
 38. వ్యక్తులను (235)
 39. స్వీకరించిన (235)
 40. పలుమార్లు (235)
 41. స్ఫూర్తి (235)
 42. పూట (235)
 43. చంద్రశేఖర్ (235)
 44. జిల్లాగా (234)
 45. గ్రామాల్లో (234)
 46. ప్రశ్నలు (234)
 47. రాయడం (234)
 48. నౌక (234)
 49. వెనక్కు (234)
 50. ప్రమాణ (234)
 51. భాషగా (234)
 52. పిలిచి (234)
 53. పట్టే (234)
 54. అభిప్రాయాలు (234)
 55. గ్యాస్ (234)
 56. తప్పని (234)
 57. పార్లమెంటరీ (234)
 58. వైవిధ్యం (234)
 59. ఉన్నారని (234)
 60. పార్వతీ (234)
 61. పంజాబీ (234)
 62. సాంప్రదాయక (234)
 63. లార్డ్ (234)
 64. బౌండ్ (234)
 65. గాజు (233)
 66. కళాకారుల (233)
 67. ప్రతిపాదించిన (233)
 68. తీవ్రత (233)
 69. తెలియకుండా (233)
 70. వర్ణన (233)
 71. సిస్టం (233)
 72. భగవంతుని (233)
 73. కఠిన (233)
 74. మనస్సు (233)
 75. బలి (233)
 76. వర్గంలో (233)
 77. ఆరంభ (233)
 78. ఆవరణలో (233)
 79. పనితీరు (233)
 80. కణాలు (233)
 81. వ్యక్తులకు (233)
 82. నాణ్యమైన (233)
 83. సంపన్న (233)
 84. డచ్ (233)
 85. సూర్యుని (232)
 86. అందరికి (232)
 87. పోసి (232)
 88. నోరు (232)
 89. ధరించే (232)
 90. పునరుద్ధరణ (232)
 91. సారస్వత (232)
 92. ముద్దు (232)
 93. కోడి (232)
 94. స్త్రీలకు (232)
 95. ఇంకనూ (232)
 96. ఉండడంతో (232)
 97. పునాది (232)
 98. లోతుగా (232)
 99. ప్రారంభమై (232)
 100. నాట్యం (232)
 101. ఉద్యమాన్ని (232)
 102. డీ (232)
 103. దాసరి (232)
 104. గృహావసరాల (232)
 105. శ్రేణిలో (231)
 106. విషయము (231)
 107. తినే (231)
 108. రామచంద్ర (231)
 109. కోసమే (231)
 110. విశాఖ (231)
 111. పెక్కు (231)
 112. లక్ష్యాన్ని (231)
 113. వ్యాసంలో (231)
 114. ప్రయోగ (231)
 115. జీవుల (231)
 116. వాల్ (231)
 117. వనరులను (231)
 118. జీవులు (231)
 119. అనుకున్న (231)
 120. ఒలింపిక్ (231)
 121. జట్టులో (231)
 122. చేయవలసి (231)
 123. డాన్ (231)
 124. వ్యక్తిగతంగా (231)
 125. విభాగాల (230)
 126. అడవిలో (230)
 127. ఈమెను (230)
 128. సీత (230)
 129. నిర్వహించడానికి (230)
 130. తాజాగా (230)
 131. పెట్టుకొని (230)
 132. సుప్రీం (230)
 133. ట్రేడ్ (230)
 134. కో (230)
 135. సమ్మేళనం (230)
 136. గేయ (230)
 137. అక్షరాలు (229)
 138. దీపం (229)
 139. చిన్నతనం (229)
 140. తెలుసుకోవడానికి (229)
 141. జీవితాంతం (229)
 142. ప్రమాణాలను (229)
 143. రూపొందించబడిన (229)
 144. శబ్ద (229)
 145. ఉంచే (229)
 146. వాసులు (229)
 147. చరిత్రకు (229)
 148. నిర్వహణకు (229)
 149. వ్యత్యాసం (229)
 150. పత్రం (229)
 151. పుట్టుక (229)
 152. అంతకుముందు (229)
 153. వున్నది (229)
 154. భావ (229)
 155. సముదాయం (229)
 156. గ్రామనామాలు (229)
 157. నగరంగా (229)
 158. ఉత్పత్తికి (229)
 159. మార్పులకు (229)
 160. అంచనాలు (229)
 161. తమిళంలో (229)
 162. ఖరీదైన (229)
 163. రోగి (229)
 164. ఆంధ్రా (228)
 165. చరిత్రకారుడు (228)
 166. వైదిక (228)
 167. విమర్శ (228)
 168. యీ (228)
 169. చేరడానికి (228)
 170. వంశం (228)
 171. ఒకరికి (228)
 172. సంస్కృతిని (228)
 173. భవిష్యత్ (228)
 174. సంఖ్యా (228)
 175. పర్యాటకులు (228)
 176. నియమాలను (228)
 177. సంవత్సరాలపాటు (228)
 178. బాలీవుడ్ (228)
 179. పనిచేయడం (228)
 180. నటిగా (228)
 181. గుడ్ (227)
 182. ఉదాహరణకి (227)
 183. పెరుగుతూ (227)
 184. మరొకరు (227)
 185. కావ్య (227)
 186. విశేషమైన (227)
 187. దుర్గా (227)
 188. శిల్పాలు (227)
 189. ఇంతలో (227)
 190. సంవత్సరపు (227)
 191. శుభ్రం (227)
 192. ఎడిషన్ (227)
 193. ఉపరితల (227)
 194. ఫెడరల్ (227)
 195. మతము (227)
 196. ఆర్డర్ (227)
 197. నిర్వహణా (227)
 198. హిల్ (227)
 199. జులై (227)
 200. రమేష్ (227)
 201. పార్టీలు (226)
 202. స్థానాలు (226)
 203. ముక్కలుగా (226)
 204. పోతే (226)
 205. ప్రశ్న (226)
 206. జైన (226)
 207. పంపి (226)
 208. విశాల (226)
 209. త్వరలోనే (226)
 210. పంచ (226)
 211. సంధి (226)
 212. క్లాస్ (226)
 213. బుధవారం (226)
 214. ఎన్నడూ (226)
 215. వారిపై (226)
 216. గమనికలు (226)
 217. రక్షిత (225)
 218. రాజకీయాలలో (225)
 219. మేర (225)
 220. కాళ్ళు (225)
 221. ప్రసిద్ధమైన (225)
 222. రచనల్లో (225)
 223. గుర్తుకు (225)
 224. వాళ్లు (225)
 225. తృతీయ (225)
 226. శాసనాలు (225)
 227. పర్యటన (225)
 228. స్మిత్ (225)
 229. డై (225)
 230. కంట్రోల్ (225)
 231. గుర్తించే (225)
 232. వేగాన్ని (225)
 233. పుష్కలంగా (225)
 234. పూలు (225)
 235. కాలంగా (225)
 236. పరిశ్రమకు (225)
 237. రాజేంద్ర (225)
 238. ప్లాస్టిక్ (225)
 239. ప్రయాణించే (225)
 240. విభిన్నమైన (225)
 241. సమీపవారం (225)
 242. అత్యల్ప (224)
 243. మరాఠీ (224)
 244. మార్చడం (224)
 245. సాఫ్ట్ (224)
 246. గూగుల్ (224)
 247. నిలువ (224)
 248. నమూనాను (224)
 249. వచన (224)
 250. శ్రమ (224)
 251. అవసరాన్ని (224)
 252. గోపాల (224)
 253. ఇంచుమించు (224)
 254. ఆయనే (224)
 255. నవలను (224)
 256. తీసుకుంటే (224)
 257. మొఘల్ (224)
 258. వైపుకు (224)
 259. మతానికి (224)
 260. మసీదు (224)
 261. ప్రతిష్ఠాత్మక (224)
 262. మున్నగు (224)
 263. అధ్యక్షునిగా (224)
 264. దళం (224)
 265. వార్ (224)
 266. రే (224)
 267. తయారుచేసే (223)
 268. రామాయణ (223)
 269. ఇష్టమైన (223)
 270. సంపాదించి (223)
 271. నాంది (223)
 272. మాటల (223)
 273. ఉక్కు (223)
 274. నోటి (223)
 275. జాగ్రత్తలు (223)
 276. దేశంగా (223)
 277. స్పానిష్ (223)
 278. భాగంతో (223)
 279. సభ్యులను (223)
 280. స్వస్థలం (223)
 281. పేపర్ (223)
 282. అతడికి (223)
 283. అప్ (223)
 284. ప్రతినిధిగా (223)
 285. ఏడుగురు (223)
 286. సీజన్ (223)
 287. చట్టాన్ని (223)
 288. విజ్ఞానం (223)
 289. సంతోషంగా (223)
 290. దీర్ఘకాలిక (223)
 291. కవరేజిగ్రామంలో (223)
 292. కంకర (222)
 293. ఏమిటో (222)
 294. భార్యను (222)
 295. శ్రీకారం (222)
 296. స్థానికులు (222)
 297. అన్నమయ్య (222)
 298. రాగానే (222)
 299. మరియొక (222)
 300. దేవీ (222)
 301. దశకం (222)
 302. ప్రక్కల (222)
 303. గింజలు (222)
 304. చూపు (222)
 305. ఆసియాలో (222)
 306. రైతుల (222)
 307. ఆపైన (222)
 308. మైసూరు (222)
 309. అశోక్ (222)
 310. హయాంలో (222)
 311. కార్యక్రమాల్లో (222)
 312. వెళ్ళడానికి (222)
 313. హైవే (222)
 314. యంగ్ (222)
 315. స్నేహితులు (222)
 316. ఆడి (222)
 317. కుటుంబకథా (222)
 318. చిత్రంలోని (222)
 319. సర్వీసుగ్రామానికి (222)
 320. ఇదంతా (221)
 321. వినియోగదారులు (221)
 322. వెంబడి (221)
 323. ముని (221)
 324. పురుషుడు (221)
 325. దొరికే (221)
 326. ముందున్న (221)
 327. పొడవునా (221)
 328. హిందువుల (221)
 329. ప్లాంట్ (221)
 330. సాధించడానికి (221)
 331. పోటీలకు (221)
 332. ముడిపడి (221)
 333. ఆత్మహత్య (221)
 334. ఆరోపణలు (221)
 335. జపనీస్ (221)
 336. ఆస్ట్రేలియన్ (221)
 337. అండర్ (221)
 338. వాతావరణాన్ని (220)
 339. పండితుల (220)
 340. లేచి (220)
 341. కనిపించిన (220)
 342. నలభై (220)
 343. తప్పనిసరి (220)
 344. పండితుడు (220)
 345. కాల్చి (220)
 346. కాఫీ (220)
 347. కనిష్ఠ (220)
 348. అవుతుంది (220)
 349. నారాయణరావు (220)
 350. మూవీస్ (220)
 351. కార్య (219)
 352. ముఖ్యమంత్రిగా (219)
 353. నడిపే (219)
 354. మీది (219)
 355. మలయాళ (219)
 356. శాఖకు (219)
 357. ప్రోత్సాహం (219)
 358. వ్యాపారంలో (219)
 359. తోట (219)
 360. పోషక (219)
 361. చేయడాన్ని (219)
 362. వర్మ (219)
 363. వ్యతిరేకత (219)
 364. రైల్వేలు (219)
 365. కుటుంబాన్ని (219)
 366. కార్యాలయంలో (219)
 367. గుండ్రంగా (219)
 368. ప్రెసిడెంట్ (219)
 369. గాయం (219)
 370. హ్యూమన్ (218)
 371. ఉండడానికి (218)
 372. హిందీలో (218)
 373. దేశము (218)
 374. పరిశీలించి (218)
 375. మనుషుల (218)
 376. అందుచే (218)
 377. నిర్వహిస్తున్న (218)
 378. మునిసిపల్ (218)
 379. మతాన్ని (218)
 380. లక్షలు (218)
 381. పెంపుడు (218)
 382. మ్యాచ్ (218)
 383. మద్దతుగా (218)
 384. కుమార్తెలు (218)
 385. వింత (217)
 386. నిలిపి (217)
 387. ఆడిన (217)
 388. సంస్కృతికి (217)
 389. అనికూడా (217)
 390. పరిమితి (217)
 391. పాత్రలలో (217)
 392. ఇదొక (217)
 393. కార్మికులు (217)
 394. విలువలను (217)
 395. ఈస్టర్న్ (217)
 396. యాభై (217)
 397. జాతీయస్థాయి (217)
 398. ఆనంద్ (217)
 399. తేడాతో (217)
 400. సమీక్ష (217)
 401. మెకాదం (217)
 402. దేశంలోనే (216)
 403. ఏడాదికి (216)
 404. సూత్రాలు (216)
 405. సృజనాత్మక (216)
 406. ఆలయంలోని (216)
 407. ప్రదేశంగా (216)
 408. ప్రగతి (216)
 409. సందేహం (216)
 410. నయం (216)
 411. బడ్జెట్ (216)
 412. కేంద్రాలలో (216)
 413. ఆనకట్ట (216)
 414. గైడ్ (216)
 415. కథనాలు (216)
 416. సెట్ (216)
 417. భాగస్వామి (216)
 418. ఒక్కసారి (215)
 419. ఇందిరా (215)
 420. వేచి (215)
 421. ఇంతవరకు (215)
 422. విధానానికి (215)
 423. స్వేచ్ఛ (215)
 424. అప్పటినుండి (215)
 425. తేడాలు (215)
 426. తీరాన (215)
 427. వే (215)
 428. వస్తుందని (215)
 429. వివరిస్తూ (215)
 430. పొడవుగా (215)
 431. భారతీయులు (215)
 432. దృష్ట్యా (215)
 433. సెలవు (215)
 434. ఒక్కోసారి (215)
 435. అగ్ర (215)
 436. పాఠశాలను (215)
 437. కొత్తవీధి (215)
 438. నో (215)
 439. యంత్రం (214)
 440. వల్లనే (214)
 441. మాంసం (214)
 442. లక్ష్యంతో (214)
 443. పాము (214)
 444. చూడ (214)
 445. ముక్కు (214)
 446. చేస్తారు (214)
 447. లింక్ (214)
 448. ప్రాణ (214)
 449. కలుపుతూ (214)
 450. ప్రణాళికలు (214)
 451. నిర్మాతగా (214)
 452. సంకేతం (214)
 453. వత్తిడి (214)
 454. సమాంతర (214)
 455. అభిమానులు (214)
 456. పీపుల్స్ (214)
 457. విలక్షణమైన (214)
 458. బీచ్ (213)
 459. దృఢమైన (213)
 460. నెట్ (213)
 461. గుర్రం (213)
 462. రామయ్య (213)
 463. నడుస్తున్న (213)
 464. వినాయక (213)
 465. నిర్ణీత (213)
 466. ఫోర్స్ (213)
 467. నాగరికత (213)
 468. కార్యాలయ (213)
 469. యుద్ధాలు (213)
 470. అధికమైన (213)
 471. పక్షుల (213)
 472. కాకినాడ (213)
 473. చమురు (213)
 474. తరబడి (213)
 475. హోమ్ (213)
 476. మధ్యాహ్నం (213)
 477. ఒంటరి (213)
 478. మనిషికి (212)
 479. మునిగి (212)
 480. తగు (212)
 481. సాధారణమైన (212)
 482. చికాగో (212)
 483. కార్యకలాపాల (212)
 484. ప్రదర్శనను (212)
 485. కూర్పు (212)
 486. స్కోరు (212)
 487. మైదానంలో (212)
 488. విభాగాన్ని (212)
 489. ఆర్మీ (212)
 490. డాలర్లు (212)
 491. సంప్రదాయాన్ని (212)
 492. సాంకేతికత (212)
 493. భయంకరమైన (212)
 494. ప్రేక్షకులను (212)
 495. జైలులో (212)
 496. రొజు (212)
 497. బిల్ (212)
 498. మైఖేల్ (212)
 499. విభాగాలలో (211)
 500. మొదలుకొని (211)
 501. సుబ్రహ్మణ్యం (211)
 502. శంకర (211)
 503. నవ (211)
 504. సామ్రాజ్యానికి (211)
 505. ఆరోగ్యానికి (211)
 506. సూచిక (211)
 507. ఆలస్యం (211)
 508. కత్తి (211)
 509. బహదూర్ (211)
 510. దళాలు (211)
 511. ఉద్యోగుల (211)
 512. అవకాశాలను (211)
 513. ప్లాంట్లోకి (211)
 514. అక్షరం (210)
 515. పదకొండు (210)
 516. పనుల (210)
 517. రూపాలలో (210)
 518. పాటలో (210)
 519. పులి (210)
 520. (210)
 521. కలకత్తా (210)
 522. స్థలాలు (210)
 523. పడమటి (210)
 524. మార్చే (210)
 525. ఉద్యోగంలో (210)
 526. బయలుదేరి (210)
 527. మానవుని (210)
 528. సారవంతమైన (210)
 529. చైనాలో (210)
 530. లోతు (210)
 531. నగరాల్లో (210)
 532. మార్గాల (210)
 533. భాగాన (210)
 534. అనారోగ్యంతో (210)
 535. శాల (210)
 536. కైవసం (210)
 537. నిమిషాలు (210)
 538. పేజీలో (209)
 539. అభిమానం (209)
 540. ఆచరణలో (209)
 541. తరగతిలో (209)
 542. లేవని (209)
 543. అన్నం (209)
 544. వివాదాలు (209)
 545. నవలలో (209)
 546. పద్మ (209)
 547. భోజన (209)
 548. సీతా (209)
 549. ఉంచడం (209)
 550. చేయాలనే (209)
 551. భారం (209)
 552. క్రీడలలో (209)
 553. స్వతంత్రం (209)
 554. ద్వీపం (209)
 555. మాసం (209)
 556. పరిపాలనలో (209)
 557. విజయ్ (209)
 558. విషయాలపై (209)
 559. బుక్స్ (209)
 560. భాగాలలో (209)
 561. పాప (209)
 562. వ్యాధితో (209)
 563. తల్లిదండ్రుల (209)
 564. గమనించి (208)
 565. కుటుంబాల (208)
 566. ప్రభావానికి (208)
 567. కప్పు (208)
 568. పరీవాహక (208)
 569. సంతతి (208)
 570. విరాళంగా (208)
 571. వ్యాధుల (208)
 572. ప్రమాణాల (208)
 573. నగరాలకు (208)
 574. హాస్పిటల్ (208)
 575. స్పోర్ట్స్ (208)
 576. నిధి (208)
 577. ప్రాధమిక (208)
 578. సింగిల్ (208)
 579. మహిళలకు (208)
 580. తేదీనాడు (208)
 581. దరఖాస్తు (208)
 582. హృదయ (208)
 583. నవాబు (207)
 584. వస్తూ (207)
 585. దొరికిన (207)
 586. మిత్రులు (207)
 587. వేదాంత (207)
 588. అధునాతన (207)
 589. చర్యలకు (207)
 590. అనుకోకుండా (207)
 591. ఎం (207)
 592. దశకు (207)
 593. రాజ్యాంగం (207)
 594. యువత (207)
 595. ఉండవచ్చు (207)
 596. నేరం (207)
 597. హైవేగ్రామానికి (207)
 598. తగ్గి (206)
 599. చంద్రుడు (206)
 600. నిర్మించడానికి (206)
 601. లాగే (206)
 602. ఇన్ని (206)
 603. కేవలము (206)
 604. కర్త (206)
 605. బ్రాహ్మణులు (206)
 606. అకాడెమీ (206)
 607. నెలకొన్న (206)
 608. వరద (206)
 609. తీసే (206)
 610. ఇస్తూ (206)
 611. రెండింటినీ (206)
 612. పద్ధతులలో (206)
 613. శరీరంలోని (206)
 614. కర్మ (206)
 615. ఇవ్వాలని (206)
 616. మార్గములో (206)
 617. ప్రీమియర్ (206)
 618. దర్శకులు (206)
 619. బార్ (206)
 620. ఇనిస్టిట్యూట్ (206)
 621. కెమెరా (206)
 622. రహదారులు (205)
 623. లెక్కలు (205)
 624. ఒకరిని (205)
 625. రాళ్ళు (205)
 626. ఆటలో (205)
 627. తొందరగా (205)
 628. అక్కడకు (205)
 629. స్థూల (205)
 630. బోధన (205)
 631. లిటిల్ (205)
 632. అరవై (205)
 633. ఏమైనా (205)
 634. ఫాస్ట్ (205)
 635. స్థాపకుడు (205)
 636. ప్రవక్త (205)
 637. తెగ (205)
 638. విద్యార్థులను (205)
 639. రీజన్ (205)
 640. వస్త్రాలు (204)
 641. రామాయణం (204)
 642. కొండపై (204)
 643. యోగ (204)
 644. శిలా (204)
 645. జరుగుతుంది (204)
 646. బియ్యం (204)
 647. మిశ్రమం (204)
 648. బిగ్ (204)
 649. హృదయం (204)
 650. ఉష్ణోగ్రతలు (204)
 651. వ్యవహారాల (204)
 652. పడకుండా (204)
 653. పేజి (204)
 654. అప్పారావు (204)
 655. బ్లూ (204)
 656. బాంబు (204)
 657. గ్రాడ్యుయేట్ (204)
 658. రహదారిగ్రామానికి (204)
 659. అట్టి (203)
 660. వలెనే (203)
 661. సంవత్సరములు (203)
 662. చెప్పబడిన (203)
 663. తల్లిని (203)
 664. కావటం (203)
 665. విరామం (203)
 666. కాయలు (203)
 667. చేసుకుంటూ (203)
 668. మతాల (203)
 669. కన్నులపండువగా (203)
 670. మూడుసార్లు (203)
 671. బ్రాడ్ (203)
 672. స్వల్పంగా (203)
 673. నాయకుడిగా (203)
 674. పురస్కారానికి (203)
 675. ఇరు (203)
 676. చరిత్రలోని (203)
 677. బాక్స్ (203)
 678. అంతం (202)
 679. తయారుచేసి (202)
 680. సంఖ్యలు (202)
 681. ఎదుట (202)
 682. మంగళ (202)
 683. ముస్లిములు (202)
 684. సంగీతానికి (202)
 685. ఆస్థాన (202)
 686. మాయ (202)
 687. స్వామివారిని (202)
 688. అభిప్రాయాలను (202)
 689. మొక్కలను (202)
 690. ఐరోపాలో (202)
 691. నిర్ణయాన్ని (202)
 692. దాతల (202)
 693. దొంగలు (202)
 694. అభిమాన (202)
 695. ముస్లింలు (202)
 696. శీతాకాలంలో (202)
 697. మెంట్ (202)
 698. పాటకు (202)
 699. ల్యాండ్ (202)
 700. నియంత్రణలో (202)
 701. గ్రూపు (202)
 702. వేట (202)
 703. నాగ (202)
 704. సర్వీసెస్ (202)
 705. అమరిక (202)
 706. నొక్కి (201)
 707. చేతులతో (201)
 708. క్లుప్తంగా (201)
 709. మలుపు (201)
 710. పెద (201)
 711. కట్టుబడి (201)
 712. నిర్వాహక (201)
 713. సమాజాన్ని (201)
 714. అల్లుడు (201)
 715. ఆకుల (201)
 716. చర్మ (201)
 717. మంచిది (201)
 718. ఉన్నపుడు (201)
 719. ఒకవైపు (201)
 720. అందాల (201)
 721. కోటలో (201)
 722. గుర్తింపుగా (201)
 723. సాహిత్యానికి (201)
 724. సమావేశాలు (201)
 725. ప్రభావవంతమైన (201)
 726. లాంగ్ (201)
 727. ఇటలీ (201)
 728. రికార్డును (201)
 729. నిర్మించడం (201)
 730. ప్రేక్షకులకు (201)
 731. క్రిందికి (200)
 732. బాధపడుతున్న (200)
 733. ఆసక్తికరమైన (200)
 734. తోడుగా (200)
 735. చూడటం (200)
 736. ఉండేవి (200)
 737. ఆగస్టులో (200)
 738. భావనను (200)
 739. కట్టడం (200)
 740. ఆదాయాన్ని (200)
 741. పద్మశ్రీ (200)
 742. విక్టోరియా (200)
 743. నిపుణుల (200)
 744. ఆయుధాలు (200)
 745. శాసనసభకు (200)
 746. నరసింహారావు (200)
 747. రియల్ (200)
 748. లక్ష్యాలను (200)
 749. శక్తులు (200)
 750. పాత్రల్లో (200)
 751. చివర్లో (200)
 752. డౌన్ (200)
 753. మరుగుదొడ్లుగ్రామంలో (200)
 754. వర్షాలు (199)
 755. బ్రిటీషు (199)
 756. కంపెనీలో (199)
 757. వాహనాల (199)
 758. కోట్లు (199)
 759. ప్రచురణకర్త (199)
 760. ఎక్కి (199)
 761. అమ్మవారు (199)
 762. నిధుల (199)
 763. కథకు (199)
 764. కడుపు (199)
 765. న్యాయస్థానం (199)
 766. రమణ (199)
 767. పెంచడం (199)
 768. ప్రయోజనాల (199)
 769. సినిమాకి (199)
 770. హార్ట్ (199)
 771. ప్రచురించబడిన (199)
 772. గెలుచుకున్న (199)
 773. సంయోగ (199)
 774. మెత్తగా (198)
 775. అడ్డు (198)
 776. అనేకమైన (198)
 777. కాగితం (198)
 778. సొంతంగా (198)
 779. తెలుసు (198)
 780. ముద్రించిన (198)
 781. ఫైనల్ (198)
 782. ఫ్రం (198)
 783. లేకపోయినా (198)
 784. అలంకరణ (198)
 785. పట్టిన (198)
 786. షిర్డీ (198)
 787. విశ్వవిద్యాలయానికి (198)
 788. పర్యాటకులను (198)
 789. గ్రేడ్ (198)
 790. హింస (198)
 791. లేకపోవడంతో (198)
 792. దీర్ఘకాలం (198)
 793. మిత్ర (198)
 794. బ్రదర్స్ (198)
 795. సంకేత (198)
 796. అధినేత (197)
 797. అడ్డంగా (197)
 798. చిహ్నాలు (197)
 799. ఎప్పటికప్పుడు (197)
 800. సురేష్ (197)
 801. ఆలోచనలను (197)
 802. ప్రక్రియలు (197)
 803. జ్ఞానాన్ని (197)
 804. సాంప్రదాయం (197)
 805. కదిలే (197)
 806. పువ్వులు (197)
 807. శిఖరం (197)
 808. ఉపయోగంలో (197)
 809. చర్యను (197)
 810. నేనే (197)
 811. వుంటే (197)
 812. పదహారు (197)
 813. పోలిక (197)
 814. ఏనుగు (197)
 815. ప్రాణాలను (197)
 816. జరుగు (197)
 817. లాగ (197)
 818. చేసినందుకు (197)
 819. స్టీల్ (197)
 820. దీనివలన (197)
 821. ప్రయాణించి (197)
 822. అధ్యక్ష (197)
 823. పత్రాలను (197)
 824. డిసెంబరులో (197)
 825. న్యాయవాది (197)
 826. వ్యంగ్య (197)
 827. కోరుతూ (197)
 828. దళిత (197)
 829. శస్త్రచికిత్స (197)
 830. స్టేషన్లుగ్రామంలో (197)
 831. తడి (196)
 832. గతి (196)
 833. వెన్నెల (196)
 834. పూర్తిస్థాయి (196)
 835. భంగం (196)
 836. రోజులకు (196)
 837. ట్రాక్ (196)
 838. సక్రమంగా (196)
 839. సిఫార్సు (196)
 840. పేరున్న (196)
 841. ఫ్రాంక్ (196)
 842. ప్రపంచవ్యాప్త (196)
 843. పర్షియన్ (196)
 844. నాన్న (196)
 845. వేడుక (196)
 846. నీలి (196)
 847. మార్చిలో (196)
 848. తక్షణ (196)
 849. కాలనీ (196)
 850. పిలుపు (196)
 851. బ్యూరో (196)
 852. ప్రకటనలు (196)
 853. ప్రాముఖ్యం (196)
 854. అక్కినేని (196)
 855. సర్పంచ్ (196)
 856. ఆదర్శంగా (196)
 857. సిద్ధాంతాలు (196)
 858. వేయడానికి (196)
 859. జిల్లాపరిషత్ (196)
 860. రాయల (195)
 861. సంస్కరణలు (195)
 862. విష (195)
 863. ముప్పై (195)
 864. సమయ (195)
 865. వెంకయ్య (195)
 866. పరిగణలోకి (195)
 867. బేస్ (195)
 868. వినియోగదారుల (195)
 869. విభాగాలను (195)
 870. వ్యవస్థలను (195)
 871. మద్రాసులో (195)
 872. పేరుపొందిన (195)
 873. జనసాంద్రత (195)
 874. గౌరవాన్ని (195)
 875. స్పెయిన్ (195)
 876. మొట్టమొదటిసారిగా (195)
 877. ఓల్డ్ (195)
 878. నివేదికలు (195)
 879. కల్చరల్ (195)
 880. మెజారిటీ (195)
 881. చెందని (195)
 882. కొనసాగిన (195)
 883. చెందే (195)
 884. ఆశ్రయం (195)
 885. ప్రోగ్రాం (195)
 886. యాన్ (195)
 887. బృందంలో (195)
 888. దేవ్ (195)
 889. ప్రయోగించిన (195)
 890. విడుదలై (195)
 891. నేతృత్వంలోని (194)
 892. శాసనసభా (194)
 893. పాలనకు (194)
 894. కంపెనీకి (194)
 895. సురక్షితంగా (194)
 896. తనే (194)
 897. తనకి (194)
 898. రాని (194)
 899. వారంలో (194)
 900. సంఘటనల (194)
 901. వెర్షన్ (194)
 902. పరోక్షంగా (194)
 903. వినోదం (194)
 904. అధ్యయనంలో (194)
 905. ప్రకృతిలో (194)
 906. వెలువడే (194)
 907. సాధించడం (194)
 908. అయ్యి (194)
 909. తోక (194)
 910. దండయాత్ర (194)
 911. వ్యాపారాలు (194)
 912. ఫుడ్ (194)
 913. ఖైదు (194)
 914. పదవులు (194)
 915. గ్రాంటు (194)
 916. కార్ల్ (194)
 917. దగ్గరలోని (193)
 918. నక్షత్ర (193)
 919. గాన (193)
 920. ప్రతిభా (193)
 921. పర్యాయాలు (193)
 922. ఉండగానే (193)
 923. రమ్మని (193)
 924. భావాన్ని (193)
 925. గంగ (193)
 926. ఒకదానితో (193)
 927. ప్రజాస్వామ్య (193)
 928. పెళ్ళికి (193)
 929. ఇంజినీరింగ్ (193)
 930. ఉపశమనం (193)
 931. అక్కడక్కడా (193)
 932. వైద్యశాలలు (193)
 933. ద్రవ్య (193)
 934. ఏర్పాటుచేసిన (193)
 935. కుమార (193)
 936. ఆకర్షణీయమైన (193)
 937. ఉన్నతమైన (193)
 938. వారసత్వం (193)
 939. అన్ (193)
 940. స్వరూపం (192)
 941. భేదం (192)
 942. బ్యాక్ (192)
 943. దేవాలయము (192)
 944. ప్రభావము (192)
 945. లేదో (192)
 946. మొగుడు (192)
 947. చిన్ననాటి (192)
 948. తొలగించడం (192)
 949. పడవ (192)
 950. ఆశ్రమం (192)
 951. విజేత (192)
 952. వార్షికోత్సవం (192)
 953. పౌర్ణమి (192)
 954. దినం (192)
 955. ప్రతినిధులు (192)
 956. చేయాల్సి (192)
 957. రికార్డింగ్ (192)
 958. కేసులో (192)
 959. వృత్తిపరమైన (192)
 960. కణాల (192)
 961. ఆమెతో (192)
 962. చల్లగా (191)
 963. అమలులోకి (191)
 964. గ్రంథాలలో (191)
 965. అల్లరి (191)
 966. గేమ్ (191)
 967. సంభాషణ (191)
 968. స్వామికి (191)
 969. జంతువులను (191)
 970. మూసి (191)
 971. బహిర్గతం (191)
 972. నీవే (191)
 973. గురై (191)
 974. స్థాయిలు (191)
 975. పట్టణాలలో (191)
 976. క్రమాన్ని (191)
 977. ఉండేదని (191)
 978. నిర్లక్ష్యం (191)
 979. చేపట్టి (191)
 980. పోటీచేసి (191)
 981. ఆవిష్కరణ (191)
 982. ప్రావీణ్యం (191)
 983. రాయలసీమ (190)
 984. పొడిగా (190)
 985. బొమ్మల (190)
 986. ముఖ్యమైనవి (190)
 987. నిండా (190)
 988. ఆటలు (190)
 989. సుందరమైన (190)
 990. పరమాణు (190)
 991. గంటకు (190)
 992. సంస్కరణ (190)
 993. మిలిటరీ (190)
 994. స్వభావాన్ని (190)
 995. ధైర్యం (190)
 996. ఛానల్ (190)
 997. క్రైస్తవులు (190)
 998. చేతులమీదుగా (190)
 999. ఆర్గనైజేషన్ (190)
 1000. స్వదేశీ (190)