shijool

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Navajo[edit]

Etymology[edit]

si- (modal) + -Ø- (3rd person subject prefix) + -Ø- (classifier)-jool (neuter perfective stem of root -JOOL, “non-compact matter moves or lies”).

Verb[edit]

shijool

  1. it lies somewhere, is located somewhere (non-compact matter as a wig, hay, wool)

Usage notes[edit]

This verb is semantically limited to expression in the singular third person and refers to a single item. For multiple items, use the verb naazhjool.

This is a neuter verb. As such, it has only the perfective stem.

Conjugation[edit]

Paradigm: Neuter perfective (si), third person only.

See also[edit]

Navajo Classificatory Themes Single object lies around
(Handle stem)
Class Examples Handle Propel Moves
SRO generic Ø-ʼĄ́ Ø-NEʼ l-TSʼID siʼą́
SFO rope; pairs; unknown;
conglomerate
Ø-LÁ ł / Ø -DÉÉL silá
FFO sheet, paper ł-TSOOZ Ø-ʼAH Ø-NAʼ siłtsooz
SSO stick, pole Ø-TĄ́ ł-TʼEʼ Ø-KĘ́Ę́Z sitą́
AnO animate, doll ł-TĮ́ Ø-GOʼ Ø-TŁIZH sitį́
NCM wig, hay; fog ł / ł / Ø -JOOL shijool
MM butter; frog Ø-TŁÉÉʼ ł-YĘ́Ę́ZH sitłééʼ
LPB load, burden Ø-YĮ́ siyį́
PlO1 severality Ø-NIL ni-Ø -DEEʼ sinil
PlO2 profusion Ø-JAAʼ ł-KAAD Ø-KAAD   shijaaʼ
OC severality/profusion
in a container
Ø-KĄ́ ł-DÁÁZ siką́
Flat toppled wall,
blanket, bushes
sikaad
Bulk boulder ł-ZHÓÓD l-ZHÓÓD shizhóód
Stream liquid, sand, dust Ø-ZIID siziid
Navajo Positional Themes Single object in position
(Intrans. Neuter)
Position Number of
participants
Intransitive Transitive Root
Active Neuter Active Neuter
LIE 1 ni-Ø- Ø- ni-ł- ł- -TĮ́ sitį́
2 -TÉÉZH shitéézh
3+ -JÉÉʼ shijééʼ
SIT 1 ni-Ø- Ø- ni-ł- ł- -DÁ sidá
2 -KÉ siké
3+ dini-Ø hí-(-TĄ́) dini-ł -BIN
STAND 1 ni-Ø- Ø- ni-ł- ł- -ZĮʼ sizį́