ដប់ពីរ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
១១ ១២ ១៣
    Cardinal : ដប់ពីរ
    Ordinal : ទីដប់ពីរ

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /ɗɑp piː/, /piː dɔnɗɑp/

Numeral[edit]

ដប់ពីរ (dop pī)

  1. twelve
    Khmer numeral: ១២
Previous: ដប់‌មួយ or ១១
Next: ដប់បី or ១៣