ដប់ប្រាំបួន

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
១៨ ១៩ ២០
    Cardinal : ដប់ប្រាំបួន
    Ordinal : ទីដប់ប្រាំបួន

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /ɗɑp pram ɓuən/

Numeral[edit]

ដប់ប្រាំបួន (dop pram buən)

  1. nineteen
    Khmer numeral: ១៩
Previous: ដប់ប្រាំបី or ១៨
Next: ម្ភៃ or ២០