ដប់ប្រាំពីរ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer cardinal numbers
១៦ ១៧ ១៨
    Cardinal : ដប់ប្រាំពីរ
    Ordinal : ទីដប់ប្រាំពីរ

Pronunciation[edit]

Numeral[edit]

ដប់ប្រាំពីរ (dop pram pī)

  1. seventeen
    Khmer numeral: ១៧
Previous: ដប់ប្រាំមួយ or ១៦
Next: ដប់ប្រាំបី or ១៨