Appendix:Hungarian pronunciation

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

The charts below show how the International Phonetic Alphabet (IPA) used to represent Hungarian pronunciations in Wiktionary entries.

See Hungarian phonology at Wikipedia for a more thorough analysis.

Also, see Appendix:Hungarian pronunciation assimilation for more information about the assimilation of consonants.

Consonants[edit]

IPA Phoneme Example
/p/ papa [ˈpɒpɒ] 'dad'
/b/ bab [bɒb] 'bean'
/t/ tát [taːt] 'to open'
/d/ dob [dob] 'throw', 'drum'
/k/ kar [kar] 'arm'
/ɡ/ gép [ɡeːp] 'machine'
/f/ fa [fɒ] 'tree'
/v/ vág [vaːɡ] 'to cut'
/s/ szél [seːl] 'wind'
/z/ zug [zug] 'nook'
/ʃ/ sás [ʃaːʃ] 'sedge'
/ʒ/ zseb [ʒɛb] 'pocket'
/j/ jó [joː] 'good'
/h/ haj [hɒj] 'hair'
/t͡s/ cél [t͡seːl] 'goal', 'target'
/d͡z/ edző [ˈɛd͡zːøː] 'coach'
/t͡ʃ/ csap [t͡ʃɒp] 'faucet'; 'to strike'
/d͡ʒ/ dzsessz [d͡ʒɛsː] 'jazz'
/l/ lap [lɒp] 'sheet'
/c/ tyúk [cuːk] 'hen'
/ɟ/ gyár [ɟaːr] 'factory'
/r/ rag [rɒg] 'suffix'
/m/ ma [mɒ] 'today'
/n/ ne [nɛ] 'don't'
/ɲ/ nyel [ɲɛl] 'to swallow'
/ŋ/ rang [rɒŋg] 'rank'
/x/ potroh [ˈpotrox] 'abdomen'

Vowels[edit]

IPA Phoneme Example
/ɒ/ agy [ɒɟ] 'brain'
/aː/ áll [aːlː] 'to stand'; 'chin'
/o/ ont [ont] 'to pour'
/oː/ ó [oː] 'old'
/u/ un [un] 'to be bored of'
/uː/ új [uːj] 'new'
/ɛ/ eke [ɛkɛ] 'plow'
/eː/ ép [eːp] 'intact'
/i/ irt [irt] 'to eradicate'
/iː/ ín [iːn] 'sinew'
/ø/ ököl [økøl] 'fist'
/øː/ őz [øːz] 'roe deer'
/y/ üt [yt] 'hit'
/yː/ űr [yːr] 'space'