ǀqába

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

ǃXóõ[edit]

Verb[edit]

ǀqába

  1. (+ kV) to ritually sprinkle water or urine to bring rain
    • Tùu ń bà ǀqába ká ǁqhàm bú ń bà ɢàhã ʻǁnùhã tàm sî bà téʻẽ īsî `a̰a bè ǃqhāi īsî ké ǃqhàa.
      • People ritually sprinkle urine because they beg God, saying "Our Father, give us water" (i.e. rain).

References[edit]