къыӏэпхъотэн

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Adyghe[edit]

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

къыӏэпхъотэн (qəʾăpχotăn) (transitive)

 1. to snatch
  Кӏалэм джэгуалъэр пшъашъэм къыӏипхъотагъ
  Č̣̍ālăm ǯ̍ăg°āłăr pŝāŝăm qəʾipχotāġ
  The boy snatched the toy from the girl.
  Кӏалэм джэгуалъэр къэсӏепхъотэ
  Č̣̍ālăm ǯ̍ăg°āłăr qăṣ̣epχotă
  The boy snatched the toy from me.