வால்வெள்ளி

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Etymology[edit]

Compound of வால் (vāl, tail) +‎ வெள்ளி (veḷḷi, star).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

வால்வெள்ளி (vālveḷḷi) (astronomy, astrology)

  1. comet; tailed-star
    Synonyms: வால்மீன் (vālmīṉ), வால்நட்சத்திரம் (vālnaṭcattiram), தூமகேது (tūmakētu)

Declension[edit]

i-stem declension of வால்வெள்ளி (vālveḷḷi)
Singular Plural
Nominative வால்வெள்ளி
vālveḷḷi
வால்வெள்ளிகள்
vālveḷḷikaḷ
Vocative வால்வெள்ளியே
vālveḷḷiyē
வால்வெள்ளிகளே
vālveḷḷikaḷē
Accusative வால்வெள்ளியை
vālveḷḷiyai
வால்வெள்ளிகளை
vālveḷḷikaḷai
Dative வால்வெள்ளிக்கு
vālveḷḷikku
வால்வெள்ளிகளுக்கு
vālveḷḷikaḷukku
Genitive வால்வெள்ளியுடைய
vālveḷḷiyuṭaiya
வால்வெள்ளிகளுடைய
vālveḷḷikaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative வால்வெள்ளி
vālveḷḷi
வால்வெள்ளிகள்
vālveḷḷikaḷ
Vocative வால்வெள்ளியே
vālveḷḷiyē
வால்வெள்ளிகளே
vālveḷḷikaḷē
Accusative வால்வெள்ளியை
vālveḷḷiyai
வால்வெள்ளிகளை
vālveḷḷikaḷai
Dative வால்வெள்ளிக்கு
vālveḷḷikku
வால்வெள்ளிகளுக்கு
vālveḷḷikaḷukku
Benefactive வால்வெள்ளிக்காக
vālveḷḷikkāka
வால்வெள்ளிகளுக்காக
vālveḷḷikaḷukkāka
Genitive 1 வால்வெள்ளியுடைய
vālveḷḷiyuṭaiya
வால்வெள்ளிகளுடைய
vālveḷḷikaḷuṭaiya
Genitive 2 வால்வெள்ளியின்
vālveḷḷiyiṉ
வால்வெள்ளிகளின்
vālveḷḷikaḷiṉ
Locative 1 வால்வெள்ளியில்
vālveḷḷiyil
வால்வெள்ளிகளில்
vālveḷḷikaḷil
Locative 2 வால்வெள்ளியிடம்
vālveḷḷiyiṭam
வால்வெள்ளிகளிடம்
vālveḷḷikaḷiṭam
Sociative 1 வால்வெள்ளியோடு
vālveḷḷiyōṭu
வால்வெள்ளிகளோடு
vālveḷḷikaḷōṭu
Sociative 2 வால்வெள்ளியுடன்
vālveḷḷiyuṭaṉ
வால்வெள்ளிகளுடன்
vālveḷḷikaḷuṭaṉ
Instrumental வால்வெள்ளியால்
vālveḷḷiyāl
வால்வெள்ளிகளால்
vālveḷḷikaḷāl
Ablative வால்வெள்ளியிலிருந்து
vālveḷḷiyiliruntu
வால்வெள்ளிகளிலிருந்து
vālveḷḷikaḷiliruntu

References[edit]