ఆక్రమించు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Alternative forms[edit]

Verb[edit]

ఆక్రమించు (ākramin̄cu)

  1. (transitive) to appropriate wrongfully, misappropriate, to encroach on, invade.
    బ్రిటిషు వారు 1766 లో కొండపల్లి దుర్గాన్ని ఆక్రమించారు.
    briṭiṣu vāru 1766 lō koṇḍapalli durgānni ākramiñcāru.
    British invaded Kondapalli fort in the year 1766.

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము ఆక్రమించాను ఆక్రమించాము
2nd person: నీవు / మీరు ఆక్రమించావు ఆక్రమించారు
3rd person m: అతను / వారు ఆక్రమించాడు ఆక్రమించారు
3rd person f: ఆమె / వారు ఆక్రమించింది ఆక్రమించారు