కుక్కు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Verb[edit]

కుక్కు (kukku)

  1. to stuff
    ఆ సందులో గుడ్డను కుక్కినాడు.
    ā saṃdulō guḍḍanu kukkināḍu.
    He stuffed the cloth into the aperture.

Synonyms[edit]

References[edit]