చంపు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Verb[edit]

చంపు (caṅpu) (causal చంపించు)

  1. to kill
    అతడు హంతకుడిని చంపాడు.
    ataḍu haṃtakuḍini caṃpāḍu.
    He has killed the assassin.

Synonyms[edit]

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము చంపాను చంపాము
2nd person: నీవు / మీరు చంపావు చంపారు
3rd person m: అతను / వారు చంపాడు చంపారు
3rd person f: ఆమె / వారు చంపింది చంపారు
FUTURE TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము చంపుతాను చంపుతాము
2nd person: నీవు / మీరు చంపుతావు చంపుతారు
3rd person m: అతను / వారు చంపుతాడు చంపుతారు
3rd person f: ఆమె / వారు చంపుతుంది చంపుతారు