నర్తించు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Verb[edit]

నర్తించు (nartaṅcu)

  1. to dance
    ఆమె సినిమాలో నర్తించింది.
    āme sinimālō nartiñcindi.
    She has danced in a movie.

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము నర్తించాను నర్తించాము
2nd person: నీవు / మీరు నర్తించావు నర్తించారు
3rd person m: అతను / వారు నర్తించాడు నర్తించారు
3rd person f: ఆమె / వారు నర్తించింది నర్తించారు