පාසාද

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Pali

[edit]

Alternative forms

[edit]

Noun

[edit]

පාසාද m

 1. Sinhala script form of pāsāda (palace)
  • c. 50 BC, The Buddha, Dhammapada(pāḷi), Appamādavaɡɡa, page 32; republished in The Eighteenth Book in the Suttanta-Pitaka: Khuddaka-Nikāya[1], Colombo, 2009:
   8. පමාදං අප‍්පමාදෙන යදා නුදති පණ‍්ඩිතො 28
   පඤ‍්ඤාපාසාදමාරුය‍්හ අසොකො සොකිනිං පජං
   පබ‍්බතට‍්ඨො’ව භුම‍්මට‍්ඨෙ ධීරො බාලෙ අවෙක‍්ඛති.
   8. Pamādaṃ appamādena yadā nudati paṇḍito 28
   Paññāpāsādamāruyha asoko sokiniṃ pajaṃ
   Pabbataṭṭho'va bhummaṭṭhe dhīro bāle avekkhati.
   8. When the astute dispel negligence by means of diligence, 28
   having ascended the palace of wisdom, the sorrow-free behold this generation of sorrow,
   as a wise man on a mountain-top beholds the fools below.
   (literally, “8. When the astute dispel negligence by means of diligence, 28
   having ascended the palace of wisdom, the sorrow-free behold this generation of sorrow,
   as a wise man on a mountain-top beholds the fools on the ground.
   ”)
   (Wiktionary translation adapted from translation of the Pali by Ajahn Sujato.)

Declension

[edit]