တၢ်ဘျုးလီၤ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

S'gaw Karen[edit]

Pronunciation[edit]

Interjection[edit]

တၢ်ဘျုးလီၤ (ta̱ blü law̄)

 1. Thanks you.
  ယစံးဘျုးနၤဒိၣ်မးႉ
  ya seë blü nā doh̀ mä .
  Thank you very much.
  နဘျုးအိၣ်လၢယဖီခိၣ်အါးမးလီၤႉ
  na blü ʼoh̀ luh ya hpaw khoh̀ ʼaḧ mä law̄ .
  Your blessings are upon me.
  နဘၣ်စံးဘျုးအီၤႉ
  na bà seë blü ʼaw̄ .
  We have to thank him.
  ပဘၣ်စံးဘျုးအီၤႉ
  pa bà seë blü ʼaw̄ .
  So we have to thank him.