កញ្ចុកបត្តសត្វ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

EB1911 - Volume 01 - Page 001 - 1.svg This entry lacks etymological information. If you are familiar with the origin of this term, please add it to the page per etymology instructions, or discuss it at the Etymology scriptorium.

Pronunciation[edit]

Orthographic កញ្ចុកបត្តសត្វ
kñ̥cukpt̥tst̥v
Phonemic កាញ់-ចុ កៈ-ប័ត-តៈ-ស័ត
kāñ´-cu k`-p˘t-t`-s˘t
WT romanisation kañcoʾ kaʾbattaʾsat
(standard) IPA(key) /kaɲ.coʔ kaʔ.ɓat.taʔ.sat/

Noun[edit]

កញ្ចុកបត្តសត្វ (kañcoʾ kaʾbattaʾsat)

  1. beetle