ការឃោសនា

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

ការ (kaa) + ឃោសនា (khoosaʾnaa).

Pronunciation[edit]

Orthographic ការឃោសនា
kārgʰosnā
Phonemic ការ ឃោ-សៈ-ណា / ការ ឃោ-ស្នា
kār gʰo-s`-ṇā / kār gʰo-s̥nā
WT romanisation kaa khoosaʾnaa, kaa khoosnaa
(standard) IPA(key) /kaː kʰoː.saʔ.naː/ ~ /kaː kʰoː.ˈsnaː/

Noun[edit]

ការឃោសនា (kaa khoosaʾnaa)

  1. propaganda
  2. advertising campaign, political campaign