ការបដិវត្តន៍

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

ការ (kaa, nominalizer) + បដិវត្តន៍ (paʾdevŏət). Compare Thai ปฏิวัติ (bpà-dtì-wát).

Pronunciation[edit]

Orthographic ការបដិវត្តន៍
kārpṭivt̥tn̊
Phonemic ការ-ប៉ៈ-ដិ-វាត់
kār-p″`-ṭi-vāt´
WT romanisation kaapaʾdevŏət
(standard) IPA(key) /kaː.paʔ.ɗe.ʋŏət/

Noun[edit]

ការបដិវត្តន៍ (kaapaʾdevŏət)

  1. revolution