កិរិយាវិសេសន៍

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

កិរិយា (keriyaa, verb) +‎ វិសេសន៍ (vĭsésn៍, qualifier). Compare Thai กริยาวิเศษณ์ (grì-yaa-wí-sèet), Burmese ကြိယာဝိသေသန (kri.yawi.sesa.na.), Lao ກະຣິຍາວິເສດ (ka ri nyā wi sēt).

Pronunciation[edit]

Orthographic កិរិយាវិសេសន៍
kiriyāvisesn̊
Phonemic កិ-រិ-យ៉ា វិ-សែស
ki-ri-y″ā vi-saes
WT romanisation keriyaa visaeh
(standard) IPA(key) /ke.ri.jaː ʋi.saeh/

Noun[edit]

កិរិយាវិសេសន៍ (keriyaa visaeh)

  1. (grammar) adverb

Synonyms[edit]