កុំដេកចាំស្លាប់ កុំអង្គុយចាំមាន

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Proverb[edit]

កុំដេកចាំស្លាប់ កុំអង្គុយចាំមាន ខ្មាសល្ងង់ទើបចេះ ខ្មាសក្រទើបមាន ដឹងខ្លួនថាល្ងង់ គង់បានជាប្រាជ្ញ កុំស្លាប់មុនរស់ រស់ហើយសឹមស្លាប់ ចូរសេពអ្នកប្រាជ្ញ កុំត្រាប់មនុស្សពាល (kom deek jam slap, kom ɑŋkuy jam mien; kmaah lŋʊəŋ təəp jeh, kmaah krɑɑ təəp mien; dəŋ kluən tʰaa lŋʊəŋ, kʊəng baa nɔɔ jie praach; kom slap mun rʊəh, rʊəh haəy səm slap; joo saep neak praach, kom trap mɔnuh piel)

  1. Do not lie waiting for death or sit waiting to become rich; embarrassment of stupidity will bring knowledge, embarrassment of poverty will bring riches; knowing yourself as ignorant will make you wise; do not act as if dead before you have lived, live your life then die; associate with the learned, do not imitate those who are ignorant.