ខ្ញុំមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរទេ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic ខ្ញុំមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរទេ
k̥ʰñuṃminceḥniyāybʰāsāk̥ʰmaerde
WT romanisation khñom mɨn ceh niyiəy phiəsaa khmae tei
(standard) IPA(key) /kɲom mɨn ceh ni.jiəj pʰiə.saː kʰmae tei/

Phrase[edit]

ខ្ញុំមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរទេ (khñom mɨn ceh niyiəy phiəsaa khmae tei)

  1. I don't speak Khmer