ចក្រពត្តិនិយម

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

ចក្រពត្តិ (cakkraʼpŏət) +‎ និយម (niyum).

Pronunciation[edit]

Orthographic ចក្រពត្តិនិយម
ck̥rbt̥tiniym
Phonemic ច័ក-ក្រៈ-ព័ត និ-យំ
c˘k-k̥r`-b˘t ni-yṃ
WT romanisation cakkraʼpŏət niyum
(standard) IPA(key) /caʔ.kraʔ.pŏət ni.jum/

Noun[edit]

ចក្រពត្តិនិយម (cakkraʼpŏət niyum)

  1. imperialism