ឈ្មោះ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: ឈាម

Khmer[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Mon-Khmer. Cognate with Jehai knmɔh, Semai muh (name), Proto-Palaungic *muus (name) (whence Riang mus²).

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic ឈ្មោះ
j̥ʰmoḥ
WT romanisation chmŭəh
(standard) IPA(key) /cʰmŭəh/

Noun[edit]

ឈ្មោះ (chmŭəh)

 1. name, first name, given name
 2. reputation
 3. subject (e.g., of an investigation)

Verb[edit]

ឈ្មោះ (chmŭəh) (abstract noun ការឈ្មោះ)

 1. to be named, to be called
  ខ្ញុំឈ្មោះ...
  khñom chmŭəh
  My name is ...
  ឈ្មោះអី?
  chmŭəh ʼəy?
  What is your name?
  ឈ្មោះអ្វី?
  chmŭəh ʼvəy?
  What is your name?
  តើអ្នកឈ្មោះអ្វី?
  taə nĕək chmŭəh ʼvəy?
  What is your name?