ទសជាតក

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

From Pali dasa + Pali jātaka, same as ទស (tŭəh) +‎ ជាតក (ciədɑk).

Pronunciation[edit]

Orthographic ទសជាតក
dsjātk
Phonemic ទស់ ជា-ដក់ / ទស់ ជា-តក់
ds´ jā-ṭk´ / ds´ jā-tk´
WT romanisation tŭəh ciədɑk, tŭəh ciətɑk
(standard) IPA(key) /tŭəh ciə.ˈɗɑʔ/ ~ /tŭəh ciə.ˈtɑʔ/

Noun[edit]

ទសជាតក (tŭəh ciədɑk)

  1. (Buddhism) Mahanipata Jataka

Hyponyms[edit]