ប៉េនីស៊ីលីន

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Noun[edit]

ប៉េនីស៊ីលីន (pâyniseelin)

  1. (pharmacology) penicillin
    ខ្ញុំលេបថ្នាំប៉េនីស៊ីលីនមិនបានទេ។
    khñom lâyp thnam pâyniseelin meun bân tây
    I am allergic to penicillin.