មីយ៉ាន់ម៉ា

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Proper noun[edit]

មីយ៉ាន់ម៉ា (miiyanmaa)

  1. Myanmar
    ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាprɑteeh miiyanmaaMyanmar (country)
    ភាសាមីយ៉ាន់ម៉ាpʰiesaa miiyanmaaBurmese (language)

See also[edit]