ប្រវត្តិវិទ្យា

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic ប្រវត្តិវិទ្យា
p̥rvt̥tivid̥yā
Phonemic ប្រ់-វ័ត-វិ-ទ្យា
p̥r´-v˘t-vi-d̥yā
WT romanisation prɑvŏətvityiə
(standard) IPA(key) /prɑ.ʋŏət.ʋi.tʰjiə/

Noun[edit]

ប្រវត្តិវិទ្យា (prɑvŏətvityiə)

  1. history (science)