ប្រវត្តិសាស្ត្រ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic ប្រវត្តិសាស្ត្រ
p̥rvt̥tisās̥t̥r
Phonemic ប្រ់-វ័ត-សាស
p̥r´-v˘t-sās
WT romanisation prɑvŏətsaah
(standard) IPA(key) /prɑ.ʋŏət.saːh/

Noun[edit]

ប្រវត្តិសាស្ត្រ (prɑvŏətsaah)

  1. history