មហាប៊្រីតថេន

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

មហា (mĕəʾhaa) + ប៊្រីតថេន (priittheen)

Pronunciation[edit]

Orthographic មហាប៊្រីតថេន
mhāp′̥rīttʰen
Phonemic ម-ហា ប៊្រីត-ថេន / មៈ-ហា ប៊្រីត-ថេន
m-hā p′̥rīt-tʰen / m`-hā p′̥rīt-tʰen
WT romanisation mɔhaa priittheen, mĕəʾhaa priittheen
(standard) IPA(key) /mɔ.haː priːt.tʰeːn/ ~ /mĕəʔ.haː priːt.tʰeːn/

Proper noun[edit]

មហាប៊្រីតថេន (mɔhaa priittheen)

  1. Great Britain