មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
mhāsmud̥rp″ās′īh̥vik
Phonemic មៈ-ហា-សៈ-ម៉ុទ ប៉ា-ស៊ី-ហ្វិក / ម់-ហា-សៈ-ម៉ុទ ប៉ា-ស៊ី-ហ្វិក / មៈ-ហា-សៈ-ម៉ុ-ទ្រៈ ប៉ា-ស៊ី-ហ្វិក / ម់-ហា-សៈ-ម៉ុ-ទ្រៈ ប៉ា-ស៊ី-ហ្វិក
m`-hā-s`-m″ud p″ā-s′ī-h̥vik / m´-hā-s`-m″ud p″ā-s′ī-h̥vik / m`-hā-s`-m″u-d̥r` p″ā-s′ī-h̥vik / m´-hā-s`-m″u-d̥r` p″ā-s′ī-h̥vik
WT romanisation mĕəʼhaasaʼmot paasiifək, mɔhaasaʼmot paasiifək, mĕəʼhaasaʼmotrĕəʼ paasiifək, mɔhaasaʼmotrĕəʼ paasiifək
(standard) IPA(key) /mĕəʔ.haː.saʔ.mot paː.siː.fək/ ~ /mɔ.haː.saʔ.mot paː.siː.fək/ ~ /mĕəʔ.haː.saʔ.mo.trĕəʔ paː.siː.fək/ ~ /mɔ.haː.saʔ.mo.trĕəʔ paː.siː.fək/

Proper noun[edit]

មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក (mĕəʼhaasaʼmot paasiifək)

  1. Pacific Ocean