មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក
mhāsmud̥rʼāt̥lṅ´dik
Phonemic មៈ-ហា-សៈ-ម៉ុទ អា-ត្ល៉ង់-ទិក / ម់-ហា-សៈ-ម៉ុទ អា-ត្ល៉ង់-ទិក / មៈ-ហា-សៈ-ម៉ុ-ទ្រៈ អា-ត្ល៉ង់-ទិក / ម់-ហា-សៈ-ម៉ុ-ទ្រៈ អា-ត្ល៉ង់-ទិក
m`-hā-s`-m″ud ʼā-t̥l″ṅ´-dik / m´-hā-s`-m″ud ʼā-t̥l″ṅ´-dik / m`-hā-s`-m″u-d̥r` ʼā-t̥l″ṅ´-dik / m´-hā-s`-m″u-d̥r` ʼā-t̥l″ṅ´-dik
WT romanisation mĕəʼhaasaʼmot ʼaatlɑngtɨk, mɔhaasaʼmot ʼaatlɑngtɨk, mĕəʼhaasaʼmotrĕəʼ ʼaatlɑngtɨk, mɔhaasaʼmotrĕəʼ ʼaatlɑngtɨk
(standard) IPA(key) /mĕəʔ.haː.saʔ.mot ʔaː.tʰlɑŋ.tɨk/ ~ /mɔ.haː.saʔ.mot ʔaː.tʰlɑŋ.tɨk/ ~ /mĕəʔ.haː.saʔ.mo.trĕəʔ ʔaː.tʰlɑŋ.tɨk/ ~ /mɔ.haː.saʔ.mo.trĕəʔ ʔaː.tʰlɑŋ.tɨk/

Proper noun[edit]

មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក (mĕəʼhaasaʼmot ʼaatlɑngtɨk)

  1. Atlantic Ocean