មហាសមុទ្រឥណ្ឌា

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic មហាសមុទ្រឥណ្ឌា
mhāsmud̥riṇ̥ḍā
Phonemic មៈ-ហា-សៈ-ម៉ុទ អិន-ឌា / ម់-ហា-សៈ-ម៉ុទ អិន-ឌា / មៈ-ហា-សៈ-ម៉ុ-ទ្រៈ អិន-ឌា / ម់-ហា-សៈ-ម៉ុ-ទ្រៈ អិន-ឌា
m`-hā-s`-m″ud ʼin-ḍā / m´-hā-s`-m″ud ʼin-ḍā / m`-hā-s`-m″u-d̥r` ʼin-ḍā / m´-hā-s`-m″u-d̥r` ʼin-ḍā
WT romanisation mĕəʼhaasaʼmot ʼəndiə, mɔhaasaʼmot ʼəndiə, mĕəʼhaasaʼmotrĕəʼ ʼəndiə, mɔhaasaʼmotrĕəʼ ʼəndiə
(standard) IPA(key) /mĕəʔ.haː.saʔ.mot ʔən.ɗiə/ ~ /mɔ.haː.saʔ.mot ʔən.ɗiə/ ~ /mĕəʔ.haː.saʔ.mo.trĕəʔ ʔən.ɗiə/ ~ /mɔ.haː.saʔ.mo.trĕəʔ ʔən.ɗiə/

Proper noun[edit]

មហាសមុទ្រឥណ្ឌា (mĕəʼhaasaʼmot ʼəndiə)

  1. Indian Ocean