មួយរយ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /muəj rɔːj/, /rɔj/, /mərɔj/

Numeral[edit]

មួយរយ (muəy rɔɔy)

  1. hundred
    Khmer numeral: ១០០ (100)
Previous: កៅសិបប្រាំបួន (kav səp pram buən) or ៩៩ (99)
Next: រយមួយ (rɔɔy muəy) or ១០១ (101)