រក...ឃើញ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic រក...ឃើញ
rk...gʰoeñ
Phonemic រក ឃើញ / រ ឃើញ
rk gʰoeñ / r gʰoeñ
WT romanisation rɔɔk khəəñ, rɔɔ khəəñ
(standard) IPA(key) /rɔːʔ ˈkʰəːɲ/ ~ /rɔː ˈkʰəːɲ/

Verb[edit]

រក...ឃើញ (rɔɔk khəəñ)

  1. to find, discover, spot
    រកមិនឃើញទំព័រ  ―  rɔɔk mɨn khəəñ tumpɔə  ―  page not found