រដ្ឋធានី

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

រដ្ឋ (rŏət) +‎ ធានី (thiənii)

Pronunciation[edit]

Orthographic រដ្ឋធានី
rṭ̥ṭʰdʰānī
Phonemic រ័-ដ្ឋៈ-ធា-នី / រ័ត ធា-នី
r˘-ṭ̥ṭʰ`-dʰā-nī / r˘t dʰā-nī
WT romanisation rŏətthaʼthiənii, rŏət thiənii
(standard) IPA(key) /rŏət.tʰaʔ.tʰiə.niː/ ~ /rŏət tʰiə.ˈniː/

Noun[edit]

រដ្ឋធានី (rŏətthaʼthiənii)

  1. capital city (of a republic)

See also[edit]