រដ្ឋប្រហារ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

រដ្ឋ (rŏət) + ប្រហារ (prɑhaa) or Sanskrit राष्ट्र (rāṣṭra) + Sanskrit प्रहार (prahāra).

Pronunciation[edit]

Orthographic រដ្ឋប្រហារ
rṭ̥ṭʰp̥rhār
Phonemic រ័ត ប្រ-ហារ / រ័ត-ឋៈ-ប្រ់-ហារ
r˘t p̥r-hār / r˘t-ṭʰ`-p̥r´-hār
WT romanisation rŏət prɑhaa, rŏətthaʼprɑhaa
(standard) IPA(key) /rŏət prɑ.ˈhaː/ ~ /rŏət.tʰaʔ.prɑ.haː/

Noun[edit]

រដ្ឋប្រហារ (rŏət prɑhaa)

  1. coup d'état