របៀបបន្លឺសូរ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

របៀប (rɔbiəp) +‎ បន្លឺ (bɑnlɨɨ) +‎ សូរ (sou)

Pronunciation[edit]

Orthographic របៀបបន្លឺសូរ
rpiappn̥lȳsūr
Phonemic រ-បៀប បន-លឺ សូរ / រ-បៀប បន-លើ សូរ
r-piap pn-lȳ sūr / r-piap pn-loe sūr
WT romanisation rɔbiəp bɑnlɨɨ sou, rɔbiəp bɑnləə sou
(standard) IPA(key) /rɔ.ɓiəp ɓɑn.lɨː sou/ ~ /rɔ.ɓiəp ɓɑn.ləː sou/

Noun[edit]

របៀបបន្លឺសូរ (rɔbiəp bɑnlɨɨ sou)

  1. pronunciation