សាធារណរដ្ឋ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

សាធារណៈ (saathiərĕəʼnaʼ) +‎ រដ្ឋ (rŏət)

Pronunciation[edit]

Orthographic សាធារណរដ្ឋ
sādʰārṇrṭ̥ṭʰ
Phonemic សា-ធា-រៈ-ណៈ-រ័ត
sā-dʰā-r`-ṇ`-r˘t
WT romanisation saathiərĕəʼnaʼrŏət
(standard) IPA(key) /saː.tʰiə.rĕəʔ.naʔ.rŏət/

Noun[edit]

សាធារណរដ្ឋ (saathiərĕəʼnaʼrŏət)

  1. republic