ស្ពាន់ធ័រ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Chemical element
S Previous: ផូស្វ័រ (phouhvɔə) (P)
Next: ក្លរ (klɑɑ) (Cl)

Etymology[edit]

ស្ពាន់ (spŏən) +ធ័រ (thɔə).

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic ស្ពាន់ធ័រ
s̥bān´dʰ˘r
WT romanisation spŏən thɔə
(standard) IPA(key) /spŏən ˈtʰɔə/

Noun[edit]

ស្ពាន់ធ័រ (spŏən thɔə)

  1. sulfur