អង់គ្លេស

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From French anglais.

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic អង់គ្លេស
ʼṅ´g̥les
WT romanisation ʼɑngkleih
(standard) IPA(key) /ʔɑŋ.ˈkʰleih/

Proper noun[edit]

អង់គ្លេស (ʼɑngkleih)

  1. England, English
    ភាសាអង់គ្លេស  ―  phiəsaa ʼɑngkleih  ―  English (language)
    ប្រទេសអង់គ្លេស  ―  prɑteih ʼɑngkleih  ―  England (country)
  2. (by extension) Great Britain, British
    ខ្ញុំជាតិអង់គ្លេស  ―  khñom ciət ʼɑngkleih  ―  I am British
  3. English person, British person