អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Noun[edit]

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ (nēək wityīə sāh)

  1. scientist