ἐν παραβύστῳ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Pronunciation[edit]

 

Prepositional phrase[edit]

ἐν πᾰρᾰβύστῳ (en parabústōi)

 1. sneakily, on the sly, in a hole-and-corner
  • 384 BCE – 322 BCE, Demosthenes, Against Timocrates 47:
   οὐκ εἰς τὴν βουλήν, οὐκ εἰς τὸν δῆμον εἰπὼν περὶ τούτων οὐδέν, ἐν παραβύστῳ, τῆς βουλῆς μὲν ἀφειμένης, τῶν δ᾽ ἄλλων διὰ τὴν ἑορτὴν ἱερομηνίαν ἀγόντων, λάθρα τὸν νόμον εἰσήνεγκεν.
   ouk eis tḕn boulḗn, ouk eis tòn dêmon eipṑn perì toútōn oudén, en parabústōi, tês boulês mèn apheiménēs, tôn d᾽ állōn dià tḕn heortḕn hieromēnían agóntōn, láthra tòn nómon eisḗnenken.
   [Timocrates ...] without laying any proposition before the Council or before the Assembly, on the sly, when the Council stood adjourned, and everybody was holiday-making in honor of the festival, he brought in his bill surreptitiously.
   English translation (1939) by A. T. Murray. @perseus.tuftus.edu
  • 384 BCE – 322 BCE, Aristotle, Topics 157a:(VIII)
   Διὸ καὶ λανθάνουσιν ἐνίοτε οἱ ἐρωτῶντες ἐν παραβύστῳ προστιθέντες ἃ καθ´ αὑτὰ προτεινόμενα οὐκ ἂν τεθείη.
   Diò kaì lanthánousin eníote hoi erōtôntes en parabústōi prostithéntes hà kath´ hautà proteinómena ouk àn tetheíē.
   That is why, the ones who ask questions are occasionaly not detected, by sneakily adding propositions which would not stand separately.

Descendants[edit]


Greek[edit]

Prepositional phrase[edit]

ἐν παραβύστῳ (en paravýsto)

 1. Polytonic spelling of εν παραβύστω (en parabústō)