Appendix:Basic O'odham phrases

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Here are some common phrases in the O'odham language:

Translation Phrase IPA
O'odham ʼOʼodham ñiʼokĭ /ɔʔɔtˀm ˈɲiɔk/
English Milga:n ñiʼokĭ /miɮˈgaːn ˈɲiɔk/
hello Ṣ ʼap kaij /ʃap ˈkait͡ʃ/ (lit. what did you say?)
where are you going? B ʼap nt ʼo hi:
good-bye Nt ʼo wa ep m-ñei /dɔ va ˈəp əm ɲəi/
that one hegai /həgaɪ/
yes heuʼu /haʔʊ/
no piʼa /piʔa/