Module:ks-Arab-translit/testcases

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is the unit-testing module for Module:ks-Arab-translit.

3 tests failed. (refresh)

Text Expected Actual Differs at Comments
testcases for tr function in Module:ks-Arab-translit:
Passed گُر gur gur
Failed زُرؠو zuryav zurẹv 4
Passed زُرؠ zur' zur'
Passed مَکانہٕ makānụ makānụ
Passed آپراوُن āprāvun āprāvun
Passed ہیٚچھُن hechun hechun
Passed ژھانٛڈُن ćhānḍun ćhānḍun
Passed نیٚچوٗ necū necū
Passed ژَتجی ćatjī ćatjī
Passed موجا mōjā mōjā
Passed کیل kēl kēl
Passed اَلہٕ alụ alụ
Passed کالَس kālas kālas
Passed اوٗر ūr ūr
Passed کانٛدُر kāndur kāndur
Passed وُونٹھ vūnṭh vūnṭh
Passed کٔشِیر kạśīr kạśīr
Passed بۆڑ boḍ boḍ
Passed ژھونٛڈمُت ćhōnḍmut ćhōnḍmut
Passed ژھٲنٛڈؠ مٕتؠ ćhạ̄nḍ' mụt' ćhạ̄nḍ' mụt'
Passed اَنٛگریٖزۍ angrīz' angrīz'
Failed خۄش xọś خọś 1
Passed اٟٹھِم ụ̄ṭhim ụ̄ṭhim
Failed دَہَو ؤریَٖو پَتہٕ آو سہُ گَرٕ dahav vạrīyav patụ āv su garụ daav ؤryaٖv patụ āv su garụ 3
Passed اوٚڑ oḍ oḍ
Passed اۆڑ oḍ oḍ

-- Unit tests for [[Module:ks-Arab-translit]]. Refresh page to run tests.
return require 'Module:transliteration module testcases'(
	'ks-Arab-translit',
	{
		{ 'گُر', 'gur' },
		{ 'زُرؠو', 'zuryav' },
		{ 'زُرؠ', 'zur\'' },
		{ 'مَکانہٕ', 'makānụ' },
		{ 'آپراوُن', 'āprāvun' },
		{ 'ہیٚچھُن', 'hechun' },
		{ 'ژھانٛڈُن', 'ćhānḍun' },
		{ 'نیٚچوٗ', 'necū' },
		{ 'ژَتجی', 'ćatjī' },
		{ 'موجا', 'mōjā' },
		{ 'کیل', 'kēl' },
		{ 'اَلہٕ', 'alụ' },
		{ 'کالَس', 'kālas' },
		{ 'اوٗر', 'ūr' },
		{ 'کانٛدُر', 'kāndur' },
		{ 'وُونٹھ', 'vūnṭh' }, -- from [[camel]]
		{ 'کٔشِیر', 'kạśīr' }, -- from [[Kashmir]]
		{ 'بۆڑ', 'boḍ' },
		{ 'ژھونٛڈمُت', 'ćhōnḍmut' },
		{ 'ژھٲنٛڈؠ مٕتؠ', 'ćhạ̄nḍ\' mụt\'' },
		{ 'اَنٛگریٖزۍ', 'angrīz\'' },
		{ 'خۄش', 'xọś' },
    { 'اٟٹھِم', 'ụ̄ṭhim' },
    { 'دَہَو ؤریَٖو پَتہٕ آو سہُ گَرٕ', 'dahav vạrīyav patụ āv su garụ' },
    { 'اوٚڑ', 'oḍ' },
    { 'اۆڑ', 'oḍ' },
	},
	"ks-Arab", "ks")