Module:ltc-pron

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
Middle Chinese pronunciation module. See {{zh-pron}}. Data located at Module:zh/data/ltc-pron and its subpages.
local export = {}
 
local m_ltc_data = require("Module:zh/data/ltc-pron")
local m_zh = require("Module:zh")
local m_zh_data = require("Module:zh/data")
 
local init_type = {
	['幫'] = '1', ['帮'] = '1', ['非'] = '1', ['滂'] = '2', ['敷'] = '2',
	['並'] = '3', ['并'] = '3', ['奉'] = '3', ['明'] = '4', ['微'] = '4',
	['端'] = '5', ['透'] = '6', ['定'] = '7', ['泥'] = '8', ['知'] = '9',
	['徹'] = '10', ['澄'] = '11', ['孃'] = '12', ['娘'] = '12', ['精'] = '13',
	['清'] = '14', ['從'] = '15', ['从'] = '15', ['心'] = '16', ['邪'] = '17',
	['莊'] = '18', ['庄'] = '18', ['初'] = '19', ['崇'] = '20', ['生'] = '21',
	['俟'] = '22', ['章'] = '23', ['昌'] = '24', ['常'] = '25', ['禪'] = '25',
	['禅'] = '25', ['書'] = '26', ['书'] = '26', ['船'] = '27', ['見'] = '28',
	['见'] = '28', ['溪'] = '29', ['谿'] = '29', ['羣'] = '30', ['群'] = '30',
	['疑'] = '31', ['曉'] = '32', ['晓'] = '32', ['匣'] = '33', ['影'] = '34',
	['于'] = '35', ['云'] = '35', ['雲'] = '35', ['以'] = '36', ['來'] = '37',
	['来'] = '37', ['日'] = '38'
}
 
local fin_conv = {
	['冬'] = '沃', ['東'] = '屋', ['江'] = '覺', ['鍾'] = '燭', ['眞'] = '質',
	['臻'] = '櫛', ['諄'] = '術', ['痕'] = '麧', ['魂'] = '沒', ['欣'] = '迄',
	['文'] = '物', ['寒'] = '曷', ['桓'] = '末', ['元'] = '月', ['刪'] = '黠',
	['山'] = '鎋', ['仙'] = '薛', ['先'] = '屑', ['唐'] = '鐸', ['陽'] = '藥',
	['庚'] = '陌', ['耕'] = '麥', ['清'] = '昔', ['青'] = '錫', ['登'] = '德',
	['蒸'] = '職', ['侵'] = '緝', ['談'] = '盍', ['嚴'] = '業', ['凡'] = '乏',
	['銜'] = '狎', ['咸'] = '洽', ['鹽'] = '葉', ['添'] = '怗', ['覃'] = '合'
}
 
local fin_type = {
	['冬'] = '5', ['沃'] = '6', ['鍾'] = '7', ['燭'] = '8', ['江'] = '9',
	['覺'] = '10', ['之'] = '19', ['魚'] = '22', ['模'] = '23', ['虞'] = '24',
	['咍'] = '41', ['灰'] = '42', ['臻'] = '46', ['諄'] = '47', ['櫛'] = '51',
	['術'] = '52', ['痕'] = '53', ['麧'] = '54', ['魂'] = '55', ['沒'] = '56',
	['欣'] = '57', ['迄'] = '58', ['文'] = '59', ['物'] = '60', ['寒'] = '61',
	['桓'] = '62', ['曷'] = '63', ['末'] = '64', ['豪'] = '89', ['肴'] = '90',
	['蕭'] = '93', ['歌'] = '94', ['蒸'] = '133', ['尤'] = '136', ['侯'] = '137',
	['幽'] = '138', ['談'] = '143', ['盍'] = '144', ['嚴'] = '145', ['凡'] = '146',
	['業'] = '147', ['乏'] = '148', ['銜'] = '149', ['狎'] = '150', ['咸'] = '151',
	['洽'] = '152', ['添'] = '157', ['怗'] = '158', ['帖'] = '158', ['覃'] = '159',
	['合'] = '160'
}
 
local fin_type_open = {
	['微開'] = '20', ['微合'] = '21', ['泰開'] = '25', ['泰合'] = '26', ['廢開'] = '27', ['廢合'] = '28',
	['夬開'] = '29', ['夬合'] = '30', ['佳開'] = '31', ['佳合'] = '32', ['皆開'] = '33', ['皆合'] = '34',
	['齊開'] = '39', ['齊合'] = '40', ['元開'] = '65', ['元合'] = '66', ['月開'] = '67', ['月合'] = '68',
	['刪開'] = '69', ['刪合'] = '70', ['黠開'] = '71', ['黠合'] = '72', ['山開'] = '73', ['山合'] = '74',
	['鎋開'] = '75', ['鎋合'] = '76', ['先開'] = '85', ['先合'] = '86', ['屑開'] = '87', ['屑合'] = '88',
	['唐開'] = '101', ['唐合'] = '102', ['鐸開'] = '103', ['鐸合'] = '104', ['陽開'] = '105', ['陽合'] = '106',
	['藥開'] = '107', ['藥合'] = '108', ['耕開'] = '117', ['耕合'] = '118', ['麥開'] = '119', ['麥合'] = '120',
	['清開'] = '121', ['清合'] = '122', ['昔開'] = '123', ['昔合'] = '124', ['青開'] = '125', ['青合'] = '126',
	['錫開'] = '127', ['錫合'] = '128', ['登開'] = '129', ['登合'] = '130', ['德開'] = '131', ['德合'] = '132',
	['職開'] = '134', ['職合'] = '135'
}
 
local fin_type_deng_open = {
	['支三開'] = '11', ['支三合'] = '12', ['支重鈕三開'] = '13', ['支重鈕三合'] = '14',
	['脂三開'] = '15', ['脂三合'] = '16', ['脂重鈕四開'] = '15', ['脂重鈕四合'] = '16', ['脂重鈕三開'] = '17', ['脂重鈕三合'] = '18',
	['祭三開'] = '35', ['祭三合'] = '36', ['祭重鈕四開'] = '35', ['祭重鈕四合'] = '36', ['祭重鈕三開'] = '37', ['祭重鈕三合'] = '38',
	['戈一合'] = '95', ['戈三開'] = '96', ['戈三合'] = '97',
	['仙三開'] = '77', ['仙三合'] = '78', ['仙重鈕三開'] = '79', ['仙重鈕三合'] = '80',
	['薛三開'] = '81', ['薛三合'] = '82', ['薛重鈕三開'] = '83', ['薛重鈕三合'] = '84',
	['麻二開'] = '98', ['麻二合'] = '99', ['麻三開'] = '100',
	['陌二開'] = '113', ['陌二合'] = '114', ['陌三開'] = '115', ['陌三合'] = '116',
	['庚二開'] = '109', ['庚二合'] = '110}', ['庚三開'] = '111', ['庚三合'] = '112', ['庚重鈕三開'] = '111', ['庚重鈕三合'] = '112'
}
 
local init_Zhengzhang = {
	['1'] = 'p', ['2'] = 'pʰ', ['3'] = 'b', ['4'] = 'm', ['5'] = 't',
	['6'] = 'tʰ', ['7'] = 'd', ['8'] = 'n', ['9'] = 'ʈ', ['10'] = 'ʈʰ',
	['11'] = 'ɖ', ['12'] = 'ɳ', ['13'] = 't͡s', ['14'] = 't͡sʰ', ['15'] = 'd͡z',
	['16'] = 's', ['17'] = 'z', ['18'] = 't͡ʃ', ['19'] = 't͡ʃʰ', ['20'] = 'd͡ʒ',
	['21'] = 'ʃ', ['22'] = 'ʒ', ['23'] = 't͡ɕ', ['24'] = 't͡ɕʰ', ['25'] = 'd͡ʑ',
	['26'] = 'ɕ', ['27'] = 'ʑ', ['28'] = 'k', ['29'] = 'kʰ', ['30'] = 'ɡ',
	['31'] = 'ŋ', ['32'] = 'h', ['33'] = 'ɦ', ['34'] = 'ʔ', ['35'] = 'ɦ',
	['36'] = 'j', ['37'] = 'l', ['38'] = 'ȵ'
}
 
local init_Karlgren = {
	['1'] = 'p', ['2'] = 'pʰ', ['3'] = 'bʱ', ['4'] = 'm', ['5'] = 't',
	['6'] = 'tʰ', ['7'] = 'dʱ', ['8'] = 'n', ['9'] = 'ȶ', ['10'] = 'ȶʰ',
	['11'] = 'ȡʱ', ['12'] = 'n', ['13'] = 't͡s', ['14'] = 't͡sʰ', ['15'] = 'd͡zʱ',
	['16'] = 's', ['17'] = 'z', ['18'] = 'ʈ͡ʂ', ['19'] = 'ʈ͡ʂʰ', ['20'] = 'ɖ͡ʐʱ',
	['21'] = 'ʂ', ['22'] = 'ɖ͡ʐʰ', ['23'] = 't͡ɕ', ['24'] = 't͡ɕʰ', ['25'] = 'ʑ',
	['26'] = 'ɕ', ['27'] = 'd͡ʑʰ', ['28'] = 'k', ['29'] = 'kʰ', ['30'] = 'g',
	['31'] = 'ŋ', ['32'] = 'x', ['33'] = 'ɣ', ['34'] = 'ʔ', ['35'] = '',
	['36'] = '', ['37'] = 'l', ['38'] = 'ȵʑ'
}
 
local init_Li = {
	['1'] = 'p', ['2'] = 'pʰ', ['3'] = 'b', ['4'] = 'm', ['5'] = 't',
	['6'] = 'tʰ', ['7'] = 'd', ['8'] = 'n', ['9'] = 'ȶ', ['10'] = 'ȶʰ',
	['11'] = 'ȡ', ['12'] = 'n', ['13'] = 't͡s', ['14'] = 't͡sʰ', ['15'] = 'd͡z',
	['16'] = 's', ['17'] = 'z', ['18'] = 't͡ʃ', ['19'] = 't͡ʃʰ', ['20'] = 'd͡ʒ',
	['21'] = 'ʃ', ['22'] = 'ʒ', ['23'] = 't͡ɕ', ['24'] = 't͡ɕʰ', ['25'] = 'ʑ',
	['26'] = 'ɕ', ['27'] = 'd͡ʑ', ['28'] = 'k', ['29'] = 'kʰ', ['30'] = 'ɡ',
	['31'] = 'ŋ', ['32'] = 'x', ['33'] = 'ɣ', ['34'] = 'ʔ', ['35'] = 'ɣ',
	['36'] = '', ['37'] = 'l', ['38'] = 'ȵ'
}
 
local init_Pan = {
	['1'] = 'p', ['2'] = 'pʰ', ['3'] = 'b', ['4'] = 'm', ['5'] = 't',
	['6'] = 'tʰ', ['7'] = 'd', ['8'] = 'n', ['9'] = 'ʈ', ['10'] = 'ʈʰ',
	['11'] = 'ɖ', ['12'] = 'ɳ', ['13'] = 't͡s', ['14'] = 't͡sʰ', ['15'] = 'd͡z',
	['16'] = 's', ['17'] = 'z', ['18'] = 'ʈ͡ʂ', ['19'] = 'ʈ͡ʂʰ', ['20'] = 'ɖ͡ʐ',
	['21'] = 'ʃ', ['22'] = 'ʐ', ['23'] = 't͡ɕ', ['24'] = 't͡ɕʰ', ['25'] = 'd͡ʑ',
	['26'] = 'ɕ', ['27'] = 'ʑ', ['28'] = 'k', ['29'] = 'kʰ', ['30'] = 'ɡ',
	['31'] = 'ŋ', ['32'] = 'h', ['33'] = 'ɦ', ['34'] = 'ʔ', ['35'] = 'ɦ',
	['36'] = 'j', ['37'] = 'l', ['38'] = 'ȵ'
}
 
local init_Pulleyblank = {
	['1'] = 'p', ['2'] = 'pʰ', ['3'] = 'b', ['4'] = 'm', ['5'] = 't',
	['6'] = 'tʰ', ['7'] = 'd', ['8'] = 'n', ['9'] = 'ʈ', ['10'] = 'ʈʰ',
	['11'] = 'ɖ', ['12'] = 'ɳ', ['13'] = 't͡s', ['14'] = 't͡sʰ', ['15'] = 'd͡z',
	['16'] = 's', ['17'] = 'z', ['18'] = 'ʈ͡ʂ', ['19'] = 'ʈ͡ʂʰ', ['20'] = 'ɖ͡ʐ',
	['21'] = 'ʂ', ['22'] = 'ʐ', ['23'] = 'c', ['24'] = 'cʰ', ['25'] = 'd͡ʑ',
	['26'] = 'ɕ', ['27'] = 'ʑ', ['28'] = 'k', ['29'] = 'kʰ', ['30'] = 'g',
	['31'] = 'ŋ', ['32'] = 'h', ['33'] = 'ɦ', ['34'] = 'ʔ', ['35'] = 'ɦ',
	['36'] = 'j', ['37'] = 'l', ['38'] = 'ȵ'
}
 
local init_Wang = {
	['1'] = 'p', ['2'] = 'pʰ', ['3'] = 'b', ['4'] = 'm', ['5'] = 't',
	['6'] = 'tʰ', ['7'] = 'd', ['8'] = 'n', ['9'] = 'ȶ', ['10'] = 'ȶʰ',
	['11'] = 'ȡ', ['12'] = 'n', ['13'] = 't͡s', ['14'] = 't͡sʰ', ['15'] = 'd͡z',
	['16'] = 's', ['17'] = 'z', ['18'] = 't͡ʃ', ['19'] = 't͡ʃʰ', ['20'] = 'd͡ʒ',
	['21'] = 'ʃ', ['22'] = 'ʒ', ['23'] = 't͡ɕ', ['24'] = 't͡ɕʰ', ['25'] = 'ʑ',
	['26'] = 'ɕ', ['27'] = 'd͡ʑ', ['28'] = 'k', ['29'] = 'kʰ', ['30'] = 'ɡ',
	['31'] = 'ŋ', ['32'] = 'x', ['33'] = 'ɣ', ['34'] = '', ['35'] = 'ɣ',
	['36'] = 'j', ['37'] = 'l', ['38'] = 'ȵʑ'
}
 
local init_Shao = {
	['1'] = 'p', ['2'] = 'pʰ', ['3'] = 'b', ['4'] = 'm', ['5'] = 't',
	['6'] = 'tʰ', ['7'] = 'd', ['8'] = 'n', ['9'] = 'ȶ', ['10'] = 'ȶʰ',
	['11'] = 'ȡ', ['12'] = 'n', ['13'] = 't͡s', ['14'] = 't͡sʰ', ['15'] = 'd͡z',
	['16'] = 's', ['17'] = 'z', ['18'] = 't͡ʃ', ['19'] = 't͡ʃʰ', ['20'] = 'd͡ʒ',
	['21'] = 'ʃ', ['22'] = 'ʒ', ['23'] = 't͡ɕ', ['24'] = 't͡ɕʰ', ['25'] = 'd͡ʑ',
	['26'] = 'ɕ', ['27'] = 'ʑ', ['28'] = 'k', ['29'] = 'kʰ', ['30'] = 'ɡ',
	['31'] = 'ŋ', ['32'] = 'x', ['33'] = 'ɣ', ['34'] = 'ʔ', ['35'] = 'ɣ',
	['36'] = '', ['37'] = 'l', ['38'] = 'ȵʑ'
}
 
local fin_Zhengzhang = {
	['1'] = 'uŋ', ['2'] = 'ɨuŋ', ['3'] = 'uk̚', ['4'] = 'ɨuk̚', ['5'] = 'uoŋ',
	['6'] = 'uok̚', ['7'] = 'ɨoŋ', ['8'] = 'ɨok̚', ['9'] = 'ɣʌŋ', ['10'] = 'ɣʌk̚',
	['11'] = 'iᴇ', ['12'] = 'iuᴇ', ['13'] = 'ɣiᴇ', ['14'] = 'ɣiuᴇ', ['15'] = 'iɪ',
	['16'] = 'iuɪ', ['17'] = 'ɣiɪ', ['18'] = 'ɣiuɪ', ['19'] = 'ɨ', ['20'] = 'ɨi',
	['21'] = 'ʉi', ['22'] = 'ɨʌ', ['23'] = 'uo', ['24'] = 'ɨo', ['25'] = 'ɑi',
	['26'] = 'uɑi', ['27'] = 'ɨɐi', ['28'] = 'ʉɐi', ['29'] = 'ɣai', ['30'] = 'ɣuai',
	['31'] = 'ɣɛ', ['32'] = 'ɣuɛ', ['33'] = 'ɣɛi', ['34'] = 'ɣuɛi', ['35'] = 'iᴇi',
	['36'] = 'iuᴇi', ['37'] = 'ɣiᴇi', ['38'] = 'ɣiuᴇi', ['39'] = 'ei', ['40'] = 'wei',
	['41'] = 'ʌi', ['42'] = 'uʌi', ['43'] = 'iɪn', ['44'] = 'ɣiɪn', ['45'] = 'ɣiuɪn',
	['46'] = 'ɪn', ['47'] = 'iuɪn', ['48'] = 'iɪt̚', ['49'] = 'ɣiɪt̚', ['50'] = 'ɣiuɪt̚',
	['51'] = 'ɪt̚', ['52'] = 'iuɪt̚', ['53'] = 'ən', ['54'] = 'ət̚', ['55'] = 'uən',
	['56'] = 'uət̚', ['57'] = 'ɨn', ['58'] = 'ɨt̚', ['59'] = 'ɨun', ['60'] = 'ɨut̚',
	['61'] = 'ɑn', ['62'] = 'uɑn', ['63'] = 'ɑt̚', ['64'] = 'uɑt̚', ['65'] = 'ɨɐn',
	['66'] = 'ʉɐn', ['67'] = 'ɨɐt̚', ['68'] = 'ʉɐt̚', ['69'] = 'ɣan', ['70'] = 'ɣuan',
	['71'] = 'ɣat̚', ['72'] = 'ɣuat̚', ['73'] = 'ɣɛn', ['74'] = 'ɣuɛn', ['75'] = 'ɣɛt̚',
	['76'] = 'ɣuɛt̚', ['77'] = 'iᴇn', ['78'] = 'iuᴇn', ['79'] = 'ɣiᴇn', ['80'] = 'ɣiuᴇn',
	['81'] = 'iᴇt̚', ['82'] = 'iuᴇt̚', ['83'] = 'ɣiᴇt̚', ['84'] = 'ɣiuᴇt̚', ['85'] = 'en',
	['86'] = 'wen', ['87'] = 'et̚', ['88'] = 'wet̚', ['89'] = 'ɑu', ['90'] = 'ɣau',
	['91'] = 'iᴇu', ['92'] = 'ɣiᴇu', ['93'] = 'eu', ['94'] = 'ɑ', ['95'] = 'uɑ',
	['96'] = 'ɨɑ', ['97'] = 'ɨuɑ', ['98'] = 'ɣa', ['99'] = 'ɣua', ['100'] = 'ia',
	['101'] = 'ɑŋ', ['102'] = 'wɑŋ', ['103'] = 'ɑk̚', ['104'] = 'wɑk̚', ['105'] = 'ɨɐŋ',
	['106'] = 'ʉɐŋ', ['107'] = 'ɨɐk̚', ['108'] = 'ʉɐk̚', ['109'] = 'ɣæŋ', ['110'] = 'wɣæŋ',
	['111'] = 'ɣiæŋ', ['112'] = 'wɣiæŋ', ['113'] = 'ɣæk̚', ['114'] = 'wɣæk̚', ['115'] = 'ɣiæk̚',
	['116'] = 'wɣiæk̚', ['117'] = 'ɣɛŋ', ['118'] = 'wɣɛŋ', ['119'] = 'ɣɛk̚', ['120'] = 'wɣɛk̚',
	['121'] = 'iᴇŋ', ['122'] = 'wiᴇŋ', ['123'] = 'iᴇk̚', ['124'] = 'wiᴇk̚', ['125'] = 'eŋ',
	['126'] = 'weŋ', ['127'] = 'ek̚', ['128'] = 'wek̚', ['129'] = 'əŋ', ['130'] = 'wəŋ',
	['131'] = 'ək̚', ['132'] = 'wək̚', ['133'] = 'ɨŋ', ['134'] = 'ɨk̚', ['135'] = 'wɨk̚',
	['136'] = 'ɨu', ['137'] = 'əu', ['138'] = 'iɪu', ['139'] = 'iɪm', ['140'] = 'ɣiɪm',
	['141'] = 'iɪp̚', ['142'] = 'ɣiɪp̚', ['143'] = 'ɑm', ['144'] = 'ɑp̚', ['145'] = 'ɨɐm',
	['146'] = 'ɨɐm', ['147'] = 'ɨɐp̚', ['148'] = 'ɨɐp̚', ['149'] = 'ɣam', ['150'] = 'ɣap̚',
	['151'] = 'ɣɛm', ['152'] = 'ɣɛp̚', ['153'] = 'iᴇm', ['154'] = 'ɣiᴇm', ['155'] = 'iᴇp̚',
	['156'] = 'ɣiᴇp̚', ['157'] = 'em', ['158'] = 'ep̚', ['159'] = 'ʌm', ['160'] = 'ʌp̚'
}
 
local fin_Karlgren = {
	['1'] = 'uŋ', ['2'] = 'i̯uŋ', ['3'] = 'uk̚', ['4'] = 'i̯uk̚', ['5'] = 'uoŋ',
	['6'] = 'uok̚', ['7'] = 'i̯woŋ', ['8'] = 'i̯wok̚', ['9'] = 'ɔŋ', ['10'] = 'ɔk̚',
	['11'] = 'ie̯', ['12'] = 'wie̯', ['13'] = 'ie̯', ['14'] = 'wie̯', ['15'] = 'i',
	['16'] = 'wi', ['17'] = 'i', ['18'] = 'wi', ['19'] = 'i', ['20'] = 'e̯i',
	['21'] = 'we̯i', ['22'] = 'i̯wo', ['23'] = 'uo', ['24'] = 'i̯u', ['25'] = 'ɑi',
	['26'] = 'uɑi', ['27'] = 'i̯ɐi', ['28'] = 'i̯wɐi', ['29'] = 'ai', ['30'] = 'wai',
	['31'] = 'ai', ['32'] = 'wai', ['33'] = 'ăi', ['34'] = 'wăi', ['35'] = 'i̯ɛi',
	['36'] = 'i̯wɛi', ['37'] = 'i̯ɛi', ['38'] = 'i̯wɛi', ['39'] = 'iei', ['40'] = 'iwei',
	['41'] = 'ɑ̆i', ['42'] = 'uɑ̆i', ['43'] = 'i̯ĕn', ['44'] = 'i̯ĕn', ['45'] = 'i̯ĕn',
	['46'] = 'i̯æn', ['47'] = 'i̯uĕn', ['48'] = 'i̯ĕt̚', ['49'] = 'i̯ĕt̚', ['50'] = 'i̯ĕt̚',
	['51'] = 'i̯æt̚', ['52'] = 'i̯uĕt̚', ['53'] = 'ən', ['54'] = 'ət̚', ['55'] = 'uən',
	['56'] = 'uət̚', ['57'] = 'i̯ən', ['58'] = 'i̯ət̚', ['59'] = 'i̯uən', ['60'] = 'i̯uət̚',
	['61'] = 'ɑn', ['62'] = 'uɑn', ['63'] = 'ɑt̚', ['64'] = 'uɑt̚', ['65'] = 'ɨ̯ɐn',
	['66'] = 'i̯wɐn', ['67'] = 'ɨ̯ɐt̚', ['68'] = 'i̯wɐt̚', ['69'] = 'an', ['70'] = 'wan',
	['71'] = 'ăt̚', ['72'] = 'wăt̚', ['73'] = 'ăn', ['74'] = 'wăn', ['75'] = 'at̚',
	['76'] = 'wat̚', ['77'] = 'i̯ɛn', ['78'] = 'i̯wɛn', ['79'] = 'i̯ɛn', ['80'] = 'i̯wɛn',
	['81'] = 'i̯ɛt̚', ['82'] = 'i̯wɛt̚', ['83'] = 'i̯ɛt̚', ['84'] = 'i̯wɛt̚', ['85'] = 'ien',
	['86'] = 'iwen', ['87'] = 'iet̚', ['88'] = 'iwet̚', ['89'] = 'ɑu', ['90'] = 'au',
	['91'] = 'i̯ɛu', ['92'] = 'i̯ɛu', ['93'] = 'ieu', ['94'] = 'ɑ', ['95'] = 'uɑ',
	['96'] = 'i̯ɑ', ['97'] = 'i̯wɑ', ['98'] = 'a', ['99'] = 'wa', ['100'] = 'i̯a',
	['101'] = 'ɑŋ', ['102'] = 'wɑŋ', ['103'] = 'ɑk̚', ['104'] = 'wɑk̚', ['105'] = 'i̯aŋ',
	['106'] = 'iwaŋ', ['107'] = 'i̯ak̚', ['108'] = 'iwak̚', ['109'] = 'ɐŋ', ['110'] = 'wɐŋ',
	['111'] = 'i̯ɐŋ', ['112'] = 'i̯wɐŋ', ['113'] = 'ɐk̚', ['114'] = 'wɐk̚', ['115'] = 'iɐk̚',
	['116'] = 'iwɐk̚', ['117'] = 'æŋ', ['118'] = 'wæŋ', ['119'] = 'æk̚', ['120'] = 'wæk̚',
	['121'] = 'i̯ɛŋ', ['122'] = 'i̯wɛŋ', ['123'] = 'i̯ɛk̚', ['124'] = 'i̯wɛk̚', ['125'] = 'ieŋ',
	['126'] = 'iweŋ', ['127'] = 'iek̚', ['128'] = 'iwek̚', ['129'] = 'əŋ', ['130'] = 'wəŋ',
	['131'] = 'ək̚', ['132'] = 'wək̚', ['133'] = 'i̯əŋ', ['134'] = 'i̯ək̚', ['135'] = 'i̯wək̚',
	['136'] = 'i̯ə̯u', ['137'] = 'ə̯u', ['138'] = 'ieu', ['139'] = 'i̯əm', ['140'] = 'i̯əm',
	['141'] = 'i̯əp̚', ['142'] = 'i̯əp̚', ['143'] = 'ɑm', ['144'] = 'ɑp̚', ['145'] = 'i̯ɐm',
	['146'] = 'i̯wɐm', ['147'] = 'i̯ɐp̚', ['148'] = 'i̯wɐp̚', ['149'] = 'am', ['150'] = 'ap̚',
	['151'] = 'ăm', ['152'] = 'ăp̚', ['153'] = 'i̯ɛm', ['154'] = 'i̯ɛm', ['155'] = 'i̯ɛp̚',
	['156'] = 'i̯ɛp̚', ['157'] = 'iem', ['158'] = 'iep̚', ['159'] = 'ăm', ['160'] = 'ăp̚'
}
 
local fin_Li = {
	['1'] = 'uŋ', ['2'] = 'iuŋ', ['3'] = 'uk̚', ['4'] = 'iuk̚', ['5'] = 'oŋ',
	['6'] = 'ok̚', ['7'] = 'ioŋ', ['8'] = 'iok̚', ['9'] = 'ɔŋ', ['10'] = 'ɔk̚',
	['11'] = 'ie', ['12'] = 'iue', ['13'] = 'je', ['14'] = 'jue', ['15'] = 'i',
	['16'] = 'ui', ['17'] = 'ji', ['18'] = 'jui', ['19'] = 'iə', ['20'] = 'iəi',
	['21'] = 'iuəi', ['22'] = 'iɔ', ['23'] = 'o', ['24'] = 'io', ['25'] = 'ɑi',
	['26'] = 'uɑi', ['27'] = 'iɐi', ['28'] = 'iuɐi', ['29'] = 'ai', ['30'] = 'uai',
	['31'] = 'ɛ', ['32'] = 'uɛ', ['33'] = 'ɛi', ['34'] = 'uɛi', ['35'] = 'iɛi',
	['36'] = 'iuɛi', ['37'] = 'jɛi', ['38'] = 'juɛi', ['39'] = 'ei', ['40'] = 'uei',
	['41'] = 'ᴀi', ['42'] = 'uᴀi', ['43'] = 'iĕn', ['44'] = 'jĕn', ['45'] = 'juĕn',
	['46'] = 'iĕn', ['47'] = 'iuĕn', ['48'] = 'iĕt̚', ['49'] = 'jĕt̚', ['50'] = 'juĕt̚',
	['51'] = 'iĕt̚', ['52'] = 'iuĕt̚', ['53'] = 'ən', ['54'] = 'ət̚', ['55'] = 'uən',
	['56'] = 'uət̚', ['57'] = 'iən', ['58'] = 'iət̚', ['59'] = 'iuən', ['60'] = 'iuət̚',
	['61'] = 'ɑn', ['62'] = 'uɑn', ['63'] = 'ɑt̚', ['64'] = 'uɑt̚', ['65'] = 'iɐn',
	['66'] = 'iuɐn', ['67'] = 'iɐt̚', ['68'] = 'iuɐt̚', ['69'] = 'an', ['70'] = 'uan',
	['71'] = 'at̚', ['72'] = 'uat̚', ['73'] = 'ɛn', ['74'] = 'uɛn', ['75'] = 'ɛt̚',
	['76'] = 'uɛt̚', ['77'] = 'iɛn', ['78'] = 'iuɛn', ['79'] = 'jɛn', ['80'] = 'juɛn',
	['81'] = 'iɛt̚', ['82'] = 'iuɛt̚', ['83'] = 'jɛt̚', ['84'] = 'juɛt̚', ['85'] = 'en',
	['86'] = 'uen', ['87'] = 'et̚', ['88'] = 'uet̚', ['89'] = 'ɑu', ['90'] = 'au',
	['91'] = 'iɛu', ['92'] = 'jɛu', ['93'] = 'eu', ['94'] = 'ɑ', ['95'] = 'uɑ',
	['96'] = 'iɑ', ['97'] = 'iuɑ', ['98'] = 'a', ['99'] = 'ua', ['100'] = 'ia',
	['101'] = 'ɑŋ', ['102'] = 'uɑŋ', ['103'] = 'ɑk̚', ['104'] = 'uɑk̚', ['105'] = 'iaŋ',
	['106'] = 'iuaŋ', ['107'] = 'iak̚', ['108'] = 'iuak̚', ['109'] = 'ɐŋ', ['110'] = 'uɐŋ',
	['111'] = 'iɐŋ', ['112'] = 'iuɐŋ', ['113'] = 'ɐk̚', ['114'] = 'uɐk̚', ['115'] = 'iɐk̚',
	['116'] = 'iuɐk̚', ['117'] = 'ɛŋ', ['118'] = 'uɛŋ', ['119'] = 'ɛk̚', ['120'] = 'uɛk̚',
	['121'] = 'iɛŋ', ['122'] = 'iuɛŋ', ['123'] = 'iɛk̚', ['124'] = 'iuɛk̚', ['125'] = 'eŋ',
	['126'] = 'ueŋ', ['127'] = 'ek̚', ['128'] = 'uek̚', ['129'] = 'əŋ', ['130'] = 'uəŋ',
	['131'] = 'ək̚', ['132'] = 'uək̚', ['133'] = 'iəŋ', ['134'] = 'iək̚', ['135'] = 'iuək̚',
	['136'] = 'iu', ['137'] = 'u', ['138'] = 'iĕu', ['139'] = 'iəm', ['140'] = 'jəm',
	['141'] = 'iəp̚', ['142'] = 'jəp̚', ['143'] = 'ɑm', ['144'] = 'ɑp̚', ['145'] = 'iɐm',
	['146'] = 'iɐm', ['147'] = 'iap̚', ['148'] = 'iɐp̚', ['149'] = 'am', ['150'] = 'ap̚',
	['151'] = 'ɐm', ['152'] = 'ɐp̚', ['153'] = 'iɛm', ['154'] = 'jɛm', ['155'] = 'iɛp̚',
	['156'] = 'jɛp̚', ['157'] = 'em', ['158'] = 'ep̚', ['159'] = 'ᴀm', ['160'] = 'ᴀp̚'
}
 
local fin_Pan = {
	['1'] = 'uŋ', ['2'] = 'iuŋ', ['3'] = 'uk̚', ['4'] = 'iuk̚', ['5'] = 'uoŋ',
	['6'] = 'uok̚', ['7'] = 'ioŋ', ['8'] = 'iok̚', ['9'] = 'ɯɔŋ', ['10'] = 'ɯɔk̚',
	['11'] = 'iɛ', ['12'] = 'ʷiɛ', ['13'] = 'ɯiɛ', ['14'] = 'ʷɯiɛ', ['15'] = 'i',
	['16'] = 'ʷi', ['17'] = 'ɯi', ['18'] = 'ʷɯi', ['19'] = 'ɨ', ['20'] = 'ɨi',
	['21'] = 'ʷɨi', ['22'] = 'iɔ', ['23'] = 'uo', ['24'] = 'io', ['25'] = 'ɑi',
	['26'] = 'ʷɑi', ['27'] = 'iɐi', ['28'] = 'ʷiɐi', ['29'] = 'ɯai', ['30'] = 'ʷɯai',
	['31'] = 'ɯæ', ['32'] = 'ʷɯæ', ['33'] = 'ɯæi', ['34'] = 'ʷɯæi', ['35'] = 'iɛi',
	['36'] = 'ʷiɛi', ['37'] = 'ɯiɛi', ['38'] = 'ʷɯiei', ['39'] = 'ei', ['40'] = 'ʷei',
	['41'] = 'əi', ['42'] = 'uoi', ['43'] = 'in', ['44'] = 'ɯin', ['45'] = 'ʷɯin',
	['46'] = 'ɪn', ['47'] = 'ʷin', ['48'] = 'it̚', ['49'] = 'ɯit̚', ['50'] = 'ʷɯit̚',
	['51'] = 'ɪt̚', ['52'] = 'ʷit̚', ['53'] = 'ən', ['54'] = 'ət̚', ['55'] = 'uon',
	['56'] = 'uot̚', ['57'] = 'ɨn', ['58'] = 'ɨt̚', ['59'] = 'iun', ['60'] = 'iut̚',
	['61'] = 'ɑn', ['62'] = 'ʷɑn', ['63'] = 'ɑt̚', ['64'] = 'ʷɑt̚', ['65'] = 'iɐn',
	['66'] = 'ʷiɐn', ['67'] = 'iɐt̚', ['68'] = 'ʷiɐt̚', ['69'] = 'ɯan', ['70'] = 'ʷɯan',
	['71'] = 'ɯat̚', ['72'] = 'ʷɯat̚', ['73'] = 'ɯæn', ['74'] = 'ʷɯæn', ['75'] = 'ɯæt̚',
	['76'] = 'ʷɯæt̚', ['77'] = 'iɛn', ['78'] = 'ʷiɛn', ['79'] = 'ɯiɛn', ['80'] = 'ʷɯiɛn',
	['81'] = 'iɛt̚', ['82'] = 'ʷiɛt̚', ['83'] = 'ɯiɛt̚', ['84'] = 'ʷɯiet̚', ['85'] = 'en',
	['86'] = 'ʷen', ['87'] = 'et̚', ['88'] = 'ʷet̚', ['89'] = 'ɑu', ['90'] = 'ɯau',
	['91'] = 'iɛu', ['92'] = 'ɯiɛu', ['93'] = 'eu', ['94'] = 'ɑ', ['95'] = 'uɑ',
	['96'] = 'iɑ', ['97'] = 'ʷiɑ', ['98'] = 'ɯa', ['99'] = 'ʷɯa', ['100'] = 'ia',
	['101'] = 'ɑŋ', ['102'] = 'ʷɑŋ', ['103'] = 'ɑk̚', ['104'] = 'ʷɑk̚', ['105'] = 'iɐŋ',
	['106'] = 'ʷiɐŋ', ['107'] = 'iɐk̚', ['108'] = 'ʷiɐk̚', ['109'] = 'ɯaŋ', ['110'] = 'ʷɯaŋ',
	['111'] = 'ɯiaŋ', ['112'] = 'ʷɯiaŋ', ['113'] = 'ɯak̚', ['114'] = 'ʷɯak̚', ['115'] = 'ɯiak̚',
	['116'] = 'ʷɯiak̚', ['117'] = 'ɯæŋ', ['118'] = 'ʷɯæŋ', ['119'] = 'ɯæk̚', ['120'] = 'ʷɯæk̚',
	['121'] = 'iɛŋ', ['122'] = 'ʷiɛŋ', ['123'] = 'iɛk̚', ['124'] = 'ʷiɛk̚', ['125'] = 'eŋ',
	['126'] = 'ʷeŋ', ['127'] = 'ek̚', ['128'] = 'ʷek̚', ['129'] = 'əŋ', ['130'] = 'ʷəŋ',
	['131'] = 'ək̚', ['132'] = 'ʷək̚', ['133'] = 'ɨŋ', ['134'] = 'ɨk̚', ['135'] = 'ʷɨk̚',
	['136'] = 'iu', ['137'] = 'əu', ['138'] = 'ɨu', ['139'] = 'im', ['140'] = 'ɯim',
	['141'] = 'ip̚', ['142'] = 'ɯip̚', ['143'] = 'ɑm', ['144'] = 'ɑp̚', ['145'] = 'iɐm',
	['146'] = 'iɐm', ['147'] = 'iɐp̚', ['148'] = 'iɐp̚', ['149'] = 'ɯam', ['150'] = 'ɯap̚',
	['151'] = 'ɯæm', ['152'] = 'ɯæp̚', ['153'] = 'iɛm', ['154'] = 'ɯiɛm', ['155'] = 'iɛp̚',
	['156'] = 'ɯiɛp̚', ['157'] = 'em', ['158'] = 'ep̚', ['159'] = 'əm', ['160'] = 'əp̚'
}
 
local fin_Pulleyblank = {
	['1'] = 'əwŋ', ['2'] = 'uwŋ', ['3'] = 'əwk̚', ['4'] = 'uwk̚', ['5'] = 'awŋ',
	['6'] = 'awk̚', ['7'] = 'uawŋ', ['8'] = 'uawk̚', ['9'] = 'aɨwŋ', ['10'] = 'aɨwk̚',
	['11'] = 'iə̆', ['12'] = 'wiə̆', ['13'] = 'jiə̆', ['14'] = 'jwiə̆', ['15'] = 'i',
	['16'] = 'wi', ['17'] = 'ji', ['18'] = 'jwi', ['19'] = 'ɨ', ['20'] = 'ɨj',
	['21'] = 'uj', ['22'] = 'ɨə̆', ['23'] = 'ɔ', ['24'] = 'uə̆', ['25'] = 'aj',
	['26'] = 'waj', ['27'] = 'ɨaj', ['28'] = 'uaj', ['29'] = 'aɨjs', ['30'] = 'waɨjs',
	['31'] = 'aɨj', ['32'] = 'waɨj', ['33'] = 'əɨj', ['34'] = 'wəɨj', ['35'] = 'iaj',
	['36'] = 'wiaj', ['37'] = 'jiaj', ['38'] = 'jwiaj', ['39'] = 'ɛj', ['40'] = 'wɛj',
	['41'] = 'əj', ['42'] = 'wəj', ['43'] = 'in', ['44'] = 'jin', ['45'] = 'jin',
	['46'] = 'in', ['47'] = 'win', ['48'] = 'it̚', ['49'] = 'jit̚', ['50'] = 'jit̚',
	['51'] = 'it̚', ['52'] = 'wit̚', ['53'] = 'ən', ['54'] = 'ət̚', ['55'] = 'wən',
	['56'] = 'wət̚', ['57'] = 'ɨn', ['58'] = 'ɨt̚', ['59'] = 'un', ['60'] = 'ut̚',
	['61'] = 'an', ['62'] = 'wan', ['63'] = 'at̚', ['64'] = 'wat̚', ['65'] = 'ɨan',
	['66'] = 'uan', ['67'] = 'ɨat̚', ['68'] = 'uat̚', ['69'] = 'aɨn', ['70'] = 'waɨn',
	['71'] = 'aɨt̚', ['72'] = 'waɨt̚', ['73'] = 'əɨn', ['74'] = 'wəɨn', ['75'] = 'əɨt̚',
	['76'] = 'wəɨt̚', ['77'] = 'ian', ['78'] = 'wian', ['79'] = 'ian', ['80'] = 'wian',
	['81'] = 'iat̚', ['82'] = 'wiat̚', ['83'] = 'iat̚', ['84'] = 'wiat̚', ['85'] = 'ɛn',
	['86'] = 'wɛn', ['87'] = 'ɛt̚', ['88'] = 'wɛt̚', ['89'] = 'aw', ['90'] = 'aɨw',
	['91'] = 'iaw', ['92'] = 'iaw', ['93'] = 'ɛw', ['94'] = 'a', ['95'] = 'wa',
	['96'] = 'ɨa', ['97'] = 'ua', ['98'] = 'aɨ', ['99'] = 'waɨ', ['100'] = 'ia',
	['101'] = 'aŋ', ['102'] = 'waŋ', ['103'] = 'ak̚', ['104'] = 'wak̚', ['105'] = 'ɨaŋ',
	['106'] = 'uaŋ', ['107'] = 'ɨak̚', ['108'] = 'uak̚', ['109'] = 'aɨjŋ', ['110'] = 'waɨjŋ',
	['111'] = 'iajŋ', ['112'] = 'wiajŋ', ['113'] = 'aɨjk̚', ['114'] = 'waɨjk̚', ['115'] = 'iajk̚',
	['116'] = 'wiajk̚', ['117'] = 'əɨjŋ', ['118'] = 'wəɨjŋ', ['119'] = 'əɨjk̚', ['120'] = 'wəɨjk̚',
	['121'] = 'iajŋ', ['122'] = 'wiajŋ', ['123'] = 'iajk̚', ['124'] = 'wiajk̚', ['125'] = 'ɛjŋ',
	['126'] = 'wɛjŋ', ['127'] = 'ɛjk̚', ['128'] = 'wɛjk̚', ['129'] = 'əŋ', ['130'] = 'wəŋ',
	['131'] = 'ək̚', ['132'] = 'wək̚', ['133'] = 'iŋ', ['134'] = 'ik̚', ['135'] = 'wik̚',
	['136'] = 'uw', ['137'] = 'əw', ['138'] = 'jiw', ['139'] = 'im', ['140'] = 'jim',
	['141'] = 'ip̚', ['142'] = 'jip̚', ['143'] = 'am', ['144'] = 'ap̚', ['145'] = 'ɨam',
	['146'] = 'uam', ['147'] = 'ɨap̚', ['148'] = 'uap̚', ['149'] = 'aɨm', ['150'] = 'aɨp̚',
	['151'] = 'əɨm', ['152'] = 'əɨp̚', ['153'] = 'iam', ['154'] = 'jiam', ['155'] = 'iap̚',
	['156'] = 'jiap̚', ['157'] = 'ɛm', ['158'] = 'ɛp̚', ['159'] = 'əm', ['160'] = 'əp̚'
}
 
local fin_Wang = {
	['1'] = 'uŋ', ['2'] = 'ĭuŋ', ['3'] = 'uk̚', ['4'] = 'ĭuk̚', ['5'] = 'uoŋ',
	['6'] = 'uok̚', ['7'] = 'ĭwoŋ', ['8'] = 'ĭwok̚', ['9'] = 'ɔŋ', ['10'] = 'ɔk̚',
	['11'] = 'ǐe', ['12'] = 'ǐwe', ['13'] = 'ǐe', ['14'] = 'ǐwe', ['15'] = 'i',
	['16'] = 'wi', ['17'] = 'i', ['18'] = 'wi', ['19'] = 'ĭə', ['20'] = 'ĭəi',
	['21'] = 'ĭwəi', ['22'] = 'ĭo', ['23'] = 'u', ['24'] = 'ĭu', ['25'] = 'ɑi',
	['26'] = 'uɑi', ['27'] = 'ĭɐi', ['28'] = 'ĭwɐi', ['29'] = 'æi', ['30'] = 'wæi',
	['31'] = 'ai', ['32'] = 'wai', ['33'] = 'ɐi', ['34'] = 'wɐi', ['35'] = 'ĭɛi',
	['36'] = 'ĭwɛi', ['37'] = 'ĭɛi', ['38'] = 'ĭwɛi', ['39'] = 'iei', ['40'] = 'iwei',
	['41'] = 'ɒi', ['42'] = 'uɒi', ['43'] = 'ĭĕn', ['44'] = 'ǐĕn', ['45'] = 'ǐĕn',
	['46'] = 'ĭen', ['47'] = 'ĭuĕn', ['48'] = 'ĭĕt̚', ['49'] = 'ĭĕt̚', ['50'] = 'ĭĕt̚',
	['51'] = 'ĭet̚', ['52'] = 'ĭuĕt̚', ['53'] = 'ən', ['54'] = 'ət̚', ['55'] = 'uən',
	['56'] = 'uət̚', ['57'] = 'ĭən', ['58'] = 'ĭət̚', ['59'] = 'ĭuən', ['60'] = 'ĭuət̚',
	['61'] = 'ɑn', ['62'] = 'uɑn', ['63'] = 'ɑt̚', ['64'] = 'uɑt̚', ['65'] = 'ĭɐn',
	['66'] = 'ĭwɐn', ['67'] = 'ĭɐt̚', ['68'] = 'ĭwɐn', ['69'] = 'an', ['70'] = 'wan',
	['71'] = 'at̚', ['72'] = 'wat̚', ['73'] = 'æn', ['74'] = 'wæn', ['75'] = 'æt̚',
	['76'] = 'wæt̚', ['77'] = 'ĭɛn', ['78'] = 'ĭwɛn', ['79'] = 'ĭɛn', ['80'] = 'ĭwɛn',
	['81'] = 'ĭɛt̚', ['82'] = 'ĭuɛt̚', ['83'] = 'ĭɛt̚', ['84'] = 'ĭuɛt̚', ['85'] = 'ien',
	['86'] = 'iwen', ['87'] = 'iet̚', ['88'] = 'iwet̚', ['89'] = 'ɑu', ['90'] = 'au',
	['91'] = 'ĭɛu', ['92'] = 'ĭɛu', ['93'] = 'ieu', ['94'] = 'ɑ', ['95'] = 'uɑ',
	['96'] = 'ǐɑ', ['97'] = 'ĭuɑ', ['98'] = 'a', ['99'] = 'wa', ['100'] = 'ĭa',
	['101'] = 'ɑŋ', ['102'] = 'uɑŋ', ['103'] = 'ɑk̚', ['104'] = 'uɑk̚', ['105'] = 'ĭaŋ',
	['106'] = 'ĭwaŋ', ['107'] = 'ĭak̚', ['108'] = 'ĭak̚', ['109'] = 'ɐŋ', ['110'] = 'wɐŋ',
	['111'] = 'ĭɐŋ', ['112'] = 'ĭwɐŋ', ['113'] = 'ɐk̚', ['114'] = 'wɐk̚', ['115'] = 'ĭɐk̚',
	['116'] = 'ĭwɐk̚', ['117'] = 'æŋ', ['118'] = 'wæŋ', ['119'] = 'æk̚', ['120'] = 'wæk̚',
	['121'] = 'ĭɛŋ', ['122'] = 'ĭwɛŋ', ['123'] = 'ĭɛk̚', ['124'] = 'ĭwɛk̚', ['125'] = 'ieŋ',
	['126'] = 'iweŋ', ['127'] = 'iek̚', ['128'] = 'iwek̚', ['129'] = 'əŋ', ['130'] = 'uəŋ',
	['131'] = 'ək̚', ['132'] = 'uək̚', ['133'] = 'ĭəŋ', ['134'] = 'ĭək̚', ['135'] = 'ĭwək̚',
	['136'] = 'ĭəu', ['137'] = 'əu', ['138'] = 'iəu', ['139'] = 'ĭĕm', ['140'] = 'ĭĕm',
	['141'] = 'ĭĕp̚', ['142'] = 'ĭĕp̚', ['143'] = 'ɑm', ['144'] = 'ɑp̚', ['145'] = 'ĭɐm',
	['146'] = 'ĭwɐm', ['147'] = 'ĭɐp̚', ['148'] = 'ĭwɐp̚', ['149'] = 'am', ['150'] = 'ap̚',
	['151'] = 'ɐm', ['152'] = 'ɐp̚', ['153'] = 'ĭɛm', ['154'] = 'ĭɛm', ['155'] = 'ĭɛp̚',
	['156'] = 'ĭɛp̚', ['157'] = 'iem', ['158'] = 'iep̚', ['159'] = 'ɒm', ['160'] = 'ɒp̚'
}
 
local fin_Shao = {
	['1'] = 'uŋ', ['2'] = 'iuŋ', ['3'] = 'uk̚', ['4'] = 'iuk̚', ['5'] = 'oŋ',
	['6'] = 'ok̚', ['7'] = 'ioŋ', ['8'] = 'iok̚', ['9'] = 'ɔŋ', ['10'] = 'ɔk̚',
	['11'] = 'jɛ', ['12'] = 'juɛ', ['13'] = 'iɛ', ['14'] = 'iuɛ', ['15'] = 'jɪ',
	['16'] = 'juɪ', ['17'] = 'iɪ', ['18'] = 'iuɪ', ['19'] = 'ie', ['20'] = 'iəi',
	['21'] = 'iuəi', ['22'] = 'iɔ', ['23'] = 'o', ['24'] = 'io', ['25'] = 'ɑi',
	['26'] = 'uɑi', ['27'] = 'iɐi', ['28'] = 'iuɐi', ['29'] = 'ai', ['30'] = 'uai',
	['31'] = 'æi', ['32'] = 'uæi', ['33'] = 'ɐi', ['34'] = 'uɐi', ['35'] = 'jæi',
	['36'] = 'iuæi', ['37'] = 'iæi', ['38'] = 'iuæi', ['39'] = 'ɛi', ['40'] = 'uɛi',
	['41'] = 'ɒi', ['42'] = 'uɒi', ['43'] = 'jen', ['44'] = 'ien', ['45'] = 'iuen',
	['46'] = 'ien', ['47'] = 'juen', ['48'] = 'jet̚', ['49'] = 'iet̚', ['50'] = 'iuet̚',
	['51'] = 'iet̚', ['52'] = 'juet̚', ['53'] = 'ən', ['54'] = 'ət̚', ['55'] = 'uən',
	['56'] = 'uət̚', ['57'] = 'iən', ['58'] = 'iət̚', ['59'] = 'iuən', ['60'] = 'iuət̚',
	['61'] = 'ɑn', ['62'] = 'uɑn', ['63'] = 'ɑt̚', ['64'] = 'uɑt̚', ['65'] = 'iɐn',
	['66'] = 'iuɐn', ['67'] = 'iɐt̚', ['68'] = 'iuɐt̚', ['69'] = 'ɐn', ['70'] = 'uɐn',
	['71'] = 'ɐt̚', ['72'] = 'uɐt̚', ['73'] = 'æn', ['74'] = 'uæn', ['75'] = 'æt̚',
	['76'] = 'uæt̚', ['77'] = 'jæn', ['78'] = 'juæn', ['79'] = 'iæn', ['80'] = 'iuæn',
	['81'] = 'jæt̚', ['82'] = 'juæt̚', ['83'] = 'iæt̚', ['84'] = 'iuæt̚', ['85'] = 'ɛn',
	['86'] = 'uɛn', ['87'] = 'ɛt̚', ['88'] = 'uɛt̚', ['89'] = 'ɑu', ['90'] = 'au',
	['91'] = 'jæu', ['92'] = 'iæu', ['93'] = 'eu', ['94'] = 'ɑ', ['95'] = 'uɑ',
	['96'] = 'iɑ', ['97'] = 'iuɑ', ['98'] = 'a', ['99'] = 'ua', ['100'] = 'ia',
	['101'] = 'ɑŋ', ['102'] = 'uɑŋ', ['103'] = 'ɑk̚', ['104'] = 'uɑk̚', ['105'] = 'iɑŋ',
	['106'] = 'iuɑŋ', ['107'] = 'iɑk̚', ['108'] = 'iuɑk̚', ['109'] = 'aŋ', ['110'] = 'uaŋ',
	['111'] = 'iaŋ', ['112'] = 'iuaŋ', ['113'] = 'ak̚', ['114'] = 'uak̚', ['115'] = 'iak̚',
	['116'] = 'iuak̚', ['117'] = 'ɐŋ', ['118'] = 'uɐŋ', ['119'] = 'ɐk̚', ['120'] = 'uɐk̚',
	['121'] = 'iæŋ', ['122'] = 'iuæŋ', ['123'] = 'iæk̚', ['124'] = 'iuæk̚', ['125'] = 'ɛŋ',
	['126'] = 'uɛŋ', ['127'] = 'ɛk̚', ['128'] = 'uɛk̚', ['129'] = 'əŋ', ['130'] = 'uəŋ',
	['131'] = 'ək̚', ['132'] = 'uək̚', ['133'] = 'ieŋ', ['134'] = 'iek̚', ['135'] = 'iuek̚',
	['136'] = 'iəu', ['137'] = 'əu', ['138'] = 'ieu', ['139'] = 'jem', ['140'] = 'iem',
	['141'] = 'jep̚', ['142'] = 'iep̚', ['143'] = 'ɑm', ['144'] = 'ɑp̚', ['145'] = 'iɐm',
	['146'] = 'iɐm', ['147'] = 'iɐp̚', ['148'] = 'iɐp̚', ['149'] = 'am', ['150'] = 'ap̚',
	['151'] = 'ɐm', ['152'] = 'ɐp̚', ['153'] = 'jæm', ['154'] = 'iæm', ['155'] = 'jæp̚',
	['156'] = 'iæp̚', ['157'] = 'ɛm', ['158'] = 'ɛp̚', ['159'] = 'ɒm', ['160'] = 'ɒp̚'
}
 
function test_data(titlechar, count)
	local success, data = pcall(mw.loadData,
		('Module:zh/data/ltc-pron/%03d'):format(
			math.floor((mw.ustring.codepoint(titlechar) - 13313) / 1000)
		)
	)
	if success then
		char_data = data[titlechar .. count] or false
		if char_data then
			text = mw.text.split(char_data, "", true)
			return text
		else
			return false
		end
	else
		return false
	end
end
 
function get_pron(titlechar, count, output_type)
	result = test_data(titlechar, count)
	if not result then
		result = m_zh_data.st[titlechar] and test_data(m_zh_data.st[titlechar], count) or false
		id = result and 'simp' or 'neither'
	else
		id = 'trad'
	end
	if output_type == 'identity' then
		return id
	end
	return (result or false)
end
 
function pron_table(titlechar, reading_no)
	local pron = {}
	local table_text, reading_count = {}, ''
	local table_values = {}
	local identity = get_pron(titlechar, '', 'identity')
	titlechar = (identity == 'simp' and m_zh_data.st[titlechar]) or (identity == 'neither' and false) or titlechar
	if not titlechar then
		return ""
	end
	Noccur = m_ltc_data.occur[titlechar] or 1
	if mw.ustring.match(reading_no, '[1-9]') then
		start_index = tonumber(reading_no)
		end_index = tonumber(reading_no)
	else
		start_index = 1
		end_index = Noccur
	end
	for i = start_index, end_index do
		if i == 1 then count = '' else count = i-1 end
		text = get_pron(titlechar, count)
		if not text then
			return ""
		end
		if #text == 10 then
			initial = text[1]; final = text[2]; deng = text[3] .. text[4] .. text[5]; openness = text[6]; she = text[7]; tone = text[8]; fanqieA = text[9]; fanqieB = text[10]
		else
			initial = text[1]; final = text[2]; deng = text[3]; openness = text[4]; she = text[5]; tone = text[6]; fanqieA = text[7]; fanqieB = text[8]
		end
		if tone == '入' then final = fin_conv[final] or final end
		tone_label = mw.ustring.gsub(tone,'[平上去入]',{['平'] = '', ['上'] = '<sup>X</sup>', ['去'] = '<sup>H</sup>', ['入'] = ''})
		initial_type = init_type[initial]
		if mw.ustring.match(final,'[微泰廢夬佳皆齊元月刪黠山鎋先屑唐鐸陽藥耕麥清昔青錫登德職]') then
			final_type = fin_type_open[final .. openness]
		elseif mw.ustring.match(final,'[東屋宵侵緝葉鹽]') then
			final_type = mw.ustring.gsub(final .. deng,'.+',{
				['東一'] = '1', ['東三'] = '2', ['屋一'] = '3', ['屋三'] = '4',
				['宵三'] = '91', ['宵重鈕四'] = '91', ['宵重鈕三'] = '92',
				['侵三'] = '139', ['侵重鈕三'] = '140', ['緝三'] = '141', ['緝重鈕三'] = '142',
				['葉三'] = '155', ['葉重鈕三'] = '156', ['鹽三'] = '153', ['鹽重鈕三'] = '154'})
		elseif mw.ustring.match(final,'[支脂祭戈仙薛麻陌庚]') then
			final_type = fin_type_deng_open[final .. deng .. openness]
		elseif mw.ustring.match(final,'[真眞質]') then
			if deng == '重鈕三' then
				final_type = mw.ustring.gsub(final .. openness,'.+',{
					['真開'] = '44', ['真合'] = '45',
					['眞開'] = '44', ['眞合'] = '45',
					['質開'] = '49', ['質合'] = '50'})
			else
				final_type = mw.ustring.gsub(final .. deng,'.+',{
					['真三'] = '43', ['真重鈕四'] = '43',
					['眞三'] = '43', ['眞重鈕四'] = '43',
					['質三'] = '48', ['質重鈕四'] = '48'})
			end
		elseif mw.ustring.match(final,'[冬沃鍾燭江覺之魚模虞咍灰臻諄櫛術痕麧魂沒欣迄文物寒桓曷末豪肴蕭歌蒸尤侯幽談盍嚴凡業乏銜狎咸洽添怗帖覃合]') then
			final_type = fin_type[final]
		else
			return error("Final not recognised.")
		end
 
		pron["Zhengzhang"] = '<span class="IPAchar" lang="zh">/' .. init_Zhengzhang[initial_type] .. fin_Zhengzhang[final_type] .. tone_label .. '/</span>'
		pron["Karlgren"] = '<span class="IPAchar" lang="zh">/' .. init_Karlgren[initial_type] .. fin_Karlgren[final_type] .. tone_label .. '/</span>'
		pron["Li"] = '<span class="IPAchar" lang="zh">/' .. init_Li[initial_type] .. fin_Li[final_type] .. tone_label .. '/</span>'
		pron["Pan"] = '<span class="IPAchar" lang="zh">/' .. init_Pan[initial_type] .. fin_Pan[final_type] .. tone_label .. '/</span>'
		pron["Pulleyblank"] = '<span class="IPAchar" lang="zh">/' .. init_Pulleyblank[initial_type] .. fin_Pulleyblank[final_type] .. tone_label .. '/</span>'
		pron["Wang"] = '<span class="IPAchar" lang="zh">/' .. init_Wang[initial_type] .. fin_Wang[final_type] .. tone_label .. '/</span>'
		pron["Shao"] = '<span class="IPAchar" lang="zh">/' .. init_Shao[initial_type] .. fin_Shao[final_type] .. tone_label .. '/</span>'
			table_text[i] = [=[
 
|-
|colspan=3 style="background-color:#E6E6FA"|
''Initial'': ]=] .. initial .. ' (' .. initial_type .. [=[)
<br>''Final'': ]=] .. final .. [=[
<br>''Division'': ]=] .. mw.ustring.gsub(deng,'[一二三四重鈕]+',{['一'] = 'I', ['二'] = 'II', ['三'] = 'III', ['四'] = 'IV', ['重鈕三']="''Chongniu'' III", ['重鈕四']="''Chongniu'' IV"}) .. [=[
 
|colspan=3 style="background-color:#E6E6FA"|
''Openness'': ]=] .. mw.ustring.gsub(openness,'[開合]',{['開'] = 'Open', ['合'] = 'Closed'}) .. [=[
<br>''Tone'': ]=] .. mw.ustring.gsub(tone,'[平上去入]',{['上'] = 'Rising (X)', ['去'] = 'Departing (H)', ['平'] = 'Level (Ø)', ['入'] = 'Checked (Ø)'}) .. [=[
 
| style="background-color:#E6E6FA"|]=] .. (fanqieB and ([=[''[[w:Fanqie|Fanqie]]'': ]=] .. fanqieA .. fanqieB .. '切') or "") .. [=[
 
|-
!style="background-color:#E0FFFF"|<small>Zhengzhang<br>Shangfang</small>!!style="background-color:#E0FFFF"|<small>Bernard<br>Karlgren</small>]=] .. 
[=[!!style="background-color:#E0FFFF"|<small>Li<br>Rong</small>!!style="background-color:#E0FFFF"|<small>Pan<br>Wuyun</small>]=] .. 
[=[!!style="background-color:#E0FFFF"|<small>Edwin<br>Pulleyblank</small>!!style="background-color:#E0FFFF"|<small>Wang<br>Li</small>]=] .. 
[=[!!style="background-color:#E0FFFF"|<small>Shao<br>Rongfen</small>
|-
|]=] .. pron["Zhengzhang"] .. [=[||]=] .. pron["Karlgren"] .. [=[||]=] .. pron["Li"] .. [=[||]=] .. pron["Pan"] .. [=[||]=] .. pron["Pulleyblank"] .. [=[||]=] .. pron["Wang"] .. [=[||]=] .. pron["Shao"] ..[=[
 
]=]
		reading_count = [=[
|- style="height:50px"
!colspan=7 style="background-color:#FFF8DC"|Character (]=] .. titlechar .. [=[), Pronunciation ]=] .. i .. [=[/]=] .. Noccur .. [=[]=]
 
		table_text[i] = reading_count .. table_text[i]
		table.insert(table_values, table_text[i])
	end
	return table.concat(table_values, "")
end
 
function export.ipa(frame)
	local titlechar = mw.title.getCurrentTitle().text
	local indexes = frame.args[1]
	local char_pron = {}
 
	table_header = [=[{|  class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50em;margin:0; position:left; text-align:center"
|-
!colspan=7|[[w:Middle Chinese|Middle Chinese]] pronunciation (<span class="Hani">''']=] .. titlechar .. [=['''</span>, reconstructed)
]=]
	if mw.ustring.len(titlechar) == 1 and not get_pron(titlechar, '', '') then
		return '[[Category:Chinese terms needing attention|m]]'
	end
 
	for i = 1, mw.ustring.len(titlechar) do
		if mw.ustring.match(indexes, ",") then
			index = mw.text.split(indexes, ",")[i]
		else
			index = indexes
		end
		char_pron[i] = pron_table(mw.ustring.sub(titlechar, i, i), index)
	end
	return table_header .. table.concat(char_pron, "")  .. '\n|}'
end
 
return export