Module:ltc-pron

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Middle Chinese pronunciation module. See {{zh-pron}}. Data located at Module:zh/data/ltc-pron and its subpages.

Initials[edit]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
31
34
35
36
37
38

Rhymes[edit]

東一 1
東三 2
屋一 3
屋三 4
5
6
7
8
9
10
支三開 11
支三合 12
支重鈕三開 13
支重鈕三合 14
脂三開 15
脂重鈕四開 15
脂三合 16
脂重鈕四合 16
脂重鈕三開 17
脂重鈕三合 18
19
微開 20
微合 21
22
23
24
泰開 25
泰合 26
廢開 27
廢合 28
夬開 29
夬合 30
佳開 31
佳合 32
皆開 33
皆合 34
祭三開 35
祭重鈕四開 35
祭三合 36
祭重鈕四合 36
祭重鈕三開 37
祭重鈕三合 38
齊開 39
齊合 40
41
42
眞三 43
眞重鈕四 43
眞開 44
眞合 45
46
47
質三 48
質重鈕四 48
質開 49
質合 50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
元開 65
元合 66
月開 67
月合 68
刪開 69
刪合 70
黠開 71
黠合 72
山開 73
山合 74
鎋開 75
鎋合 76
仙三開 77
仙三合 78
仙重鈕三開 79
仙重鈕三合 80
薛三開 81
薛三合 82
薛重鈕三開 83
薛重鈕三合 84
先開 85
先合 86
屑開 87
屑合 88
89
90
宵三 91
宵重鈕四 91
宵重鈕三 92
93
94
戈一合 95
戈三開 96
戈三合 97
麻二開 98
麻二合 99
麻三開 100
唐開 101
唐合 102
鐸開 103
鐸合 104
陽開 105
陽合 106
藥開 107
藥合 108
庚二開 109
庚二合 110
庚三開 111
庚重鈕三開 111
庚三合 112
庚重鈕三合 112
陌二開 113
陌二合 114
陌三開 115
陌三合 116
耕開 117
耕合 118
麥開 119
麥合 120
清開 121
清合 122
昔開 123
昔合 124
青開 125
青合 126
錫開 127
錫合 128
登開 129
登合 130
德開 131
德合 132
133
職開 134
職合 135
136
137
138
侵三 139
侵重鈕三 140
緝三 141
緝重鈕三 142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
鹽三 153
鹽重鈕三 154
葉三 155
葉重鈕三 156
157
158
158
159
160

local export = {}

local m_ltc_predict = require("Module:ltc-pron/predict")
local m_cmn_pron = require("Module:cmn-pron")

local init_type = {
	["幫"] = 1, ["帮"] = 1, ["非"] = 1, ["滂"] = 2, ["敷"] = 2,
	["並"] = 3, ["并"] = 3, ["奉"] = 3, ["明"] = 4, ["微"] = 4,
	["端"] = 5, ["透"] = 6, ["定"] = 7, ["泥"] = 8, ["知"] = 9,
	["徹"] = 10, ["澄"] = 11, ["孃"] = 12, ["娘"] = 12, ["精"] = 13,
	["清"] = 14, ["從"] = 15, ["从"] = 15, ["心"] = 16, ["邪"] = 17,
	["莊"] = 18, ["庄"] = 18, ["初"] = 19, ["崇"] = 20, ["生"] = 21,
	["俟"] = 22, ["章"] = 23, ["昌"] = 24, ["常"] = 25, ["禪"] = 25,
	["禅"] = 25, ["書"] = 26, ["书"] = 26, ["船"] = 27, ["見"] = 28,
	["见"] = 28, ["溪"] = 29, ["谿"] = 29, ["羣"] = 30, ["群"] = 30,
	["疑"] = 31, ["曉"] = 32, ["晓"] = 32, ["匣"] = 33, ["影"] = 34,
	["于"] = 35, ["云"] = 35, ["雲"] = 35, ["以"] = 36, ["來"] = 37,
	["来"] = 37, ["日"] = 38
}

local fin_conv = {
	["冬"] = "沃", ["東"] = "屋", ["江"] = "覺", ["鍾"] = "燭", ["眞"] = "質",
	["臻"] = "櫛", ["諄"] = "術", ["痕"] = "麧", ["魂"] = "沒", ["欣"] = "迄",
	["文"] = "物", ["寒"] = "曷", ["桓"] = "末", ["元"] = "月", ["刪"] = "黠",
	["山"] = "鎋", ["仙"] = "薛", ["先"] = "屑", ["唐"] = "鐸", ["陽"] = "藥",
	["庚"] = "陌", ["耕"] = "麥", ["清"] = "昔", ["青"] = "錫", ["登"] = "德",
	["蒸"] = "職", ["侵"] = "緝", ["談"] = "盍", ["嚴"] = "業", ["凡"] = "乏",
	["銜"] = "狎", ["咸"] = "洽", ["鹽"] = "葉", ["添"] = "怗", ["覃"] = "合"
}

local fin_type = {
	["冬"] = 5, ["沃"] = 6, ["鍾"] = 7, ["燭"] = 8, ["江"] = 9,
	["覺"] = 10, ["之"] = 19, ["魚"] = 22, ["模"] = 23, ["虞"] = 24,
	["咍"] = 41, ["灰"] = 42, ["臻"] = 46, ["諄"] = 47, ["櫛"] = 51,
	["術"] = 52, ["痕"] = 53, ["麧"] = 54, ["魂"] = 55, ["沒"] = 56,
	["欣"] = 57, ["迄"] = 58, ["文"] = 59, ["物"] = 60, ["寒"] = 61,
	["桓"] = 62, ["曷"] = 63, ["末"] = 64, ["豪"] = 89, ["肴"] = 90,
	["蕭"] = 93, ["歌"] = 94, ["蒸"] = 133, ["尤"] = 136, ["侯"] = 137,
	["幽"] = 138, ["談"] = 143, ["盍"] = 144, ["嚴"] = 145, ["凡"] = 146,
	["業"] = 147, ["乏"] = 148, ["銜"] = 149, ["狎"] = 150, ["咸"] = 151,
	["洽"] = 152, ["添"] = 157, ["怗"] = 158, ["帖"] = 158, ["覃"] = 159,
	["合"] = 160
}

local fin_type_open = {
	["微開"] = 20, ["微合"] = 21, ["泰開"] = 25, ["泰合"] = 26, ["廢開"] = 27, ["廢合"] = 28,
	["夬開"] = 29, ["夬合"] = 30, ["佳開"] = 31, ["佳合"] = 32, ["皆開"] = 33, ["皆合"] = 34,
	["齊開"] = 39, ["齊合"] = 40, ["元開"] = 65, ["元合"] = 66, ["月開"] = 67, ["月合"] = 68,
	["刪開"] = 69, ["刪合"] = 70, ["黠開"] = 71, ["黠合"] = 72, ["山開"] = 73, ["山合"] = 74,
	["鎋開"] = 75, ["鎋合"] = 76, ["先開"] = 85, ["先合"] = 86, ["屑開"] = 87, ["屑合"] = 88,
	["唐開"] = 101, ["唐合"] = 102, ["鐸開"] = 103, ["鐸合"] = 104, ["陽開"] = 105, ["陽合"] = 106,
	["藥開"] = 107, ["藥合"] = 108, ["耕開"] = 117, ["耕合"] = 118, ["麥開"] = 119, ["麥合"] = 120,
	["清開"] = 121, ["清合"] = 122, ["昔開"] = 123, ["昔合"] = 124, ["青開"] = 125, ["青合"] = 126,
	["錫開"] = 127, ["錫合"] = 128, ["登開"] = 129, ["登合"] = 130, ["德開"] = 131, ["德合"] = 132,
	["職開"] = 134, ["職合"] = 135
}

local fin_type_deng_open = {
	["支三開"] = 11, ["支三合"] = 12, ["支重鈕三開"] = 13, ["支重鈕三合"] = 14,
	["脂三開"] = 15, ["脂三合"] = 16, ["脂重鈕四開"] = 15, ["脂重鈕四合"] = 16,
		["脂重鈕三開"] = 17, ["脂重鈕三合"] = 18,
	["祭三開"] = 35, ["祭三合"] = 36, ["祭重鈕四開"] = 35, ["祭重鈕四合"] = 36, 
		["祭重鈕三開"] = 37, ["祭重鈕三合"] = 38,
	["戈一合"] = 95, ["戈三開"] = 96, ["戈三合"] = 97,
	["仙三開"] = 77, ["仙三合"] = 78, ["仙重鈕三開"] = 79, ["仙重鈕三合"] = 80,
	["薛三開"] = 81, ["薛三合"] = 82, ["薛重鈕三開"] = 83, ["薛重鈕三合"] = 84,
	["麻二開"] = 98, ["麻二合"] = 99, ["麻三開"] = 100,
	["陌二開"] = 113, ["陌二合"] = 114, ["陌三開"] = 115, ["陌三合"] = 116,
	["庚二開"] = 109, ["庚二合"] = 110, ["庚三開"] = 111, ["庚三合"] = 112, 
		["庚重鈕三開"] = 111, ["庚重鈕三合"] = 112
}

local initialConv = {
	["Zhengzhang"] = {
		[1] = "p", [2] = "pʰ", [3] = "b", [4] = "m", [5] = "t",
		[6] = "tʰ", [7] = "d", [8] = "n", [9] = "ʈ", [10] = "ʈʰ",
		[11] = "ɖ", [12] = "ɳ", [13] = "t͡s", [14] = "t͡sʰ", [15] = "d͡z",
		[16] = "s", [17] = "z", [18] = "t͡ʃ", [19] = "t͡ʃʰ", [20] = "d͡ʒ",
		[21] = "ʃ", [22] = "ʒ", [23] = "t͡ɕ", [24] = "t͡ɕʰ", [25] = "d͡ʑ",
		[26] = "ɕ", [27] = "ʑ", [28] = "k", [29] = "kʰ", [30] = "ɡ",
		[31] = "ŋ", [32] = "h", [33] = "ɦ", [34] = "ʔ", [35] = "ɦ",
		[36] = "j", [37] = "l", [38] = "ȵ"
	},
	["Karlgren"] = {
		[1] = "p", [2] = "pʰ", [3] = "bʱ", [4] = "m", [5] = "t",
		[6] = "tʰ", [7] = "dʱ", [8] = "n", [9] = "ȶ", [10] = "ȶʰ",
		[11] = "ȡʱ", [12] = "n", [13] = "t͡s", [14] = "t͡sʰ", [15] = "d͡zʱ",
		[16] = "s", [17] = "z", [18] = "ʈ͡ʂ", [19] = "ʈ͡ʂʰ", [20] = "ɖ͡ʐʱ",
		[21] = "ʂ", [22] = "ɖ͡ʐʰ", [23] = "t͡ɕ", [24] = "t͡ɕʰ", [25] = "ʑ",
		[26] = "ɕ", [27] = "d͡ʑʰ", [28] = "k", [29] = "kʰ", [30] = "g",
		[31] = "ŋ", [32] = "x", [33] = "ɣ", [34] = "ʔ", [35] = "",
		[36] = "", [37] = "l", [38] = "ȵʑ"
	},
	["Li"] = {
		[1] = "p", [2] = "pʰ", [3] = "b", [4] = "m", [5] = "t",
		[6] = "tʰ", [7] = "d", [8] = "n", [9] = "ȶ", [10] = "ȶʰ",
		[11] = "ȡ", [12] = "n", [13] = "t͡s", [14] = "t͡sʰ", [15] = "d͡z",
		[16] = "s", [17] = "z", [18] = "t͡ʃ", [19] = "t͡ʃʰ", [20] = "d͡ʒ",
		[21] = "ʃ", [22] = "ʒ", [23] = "t͡ɕ", [24] = "t͡ɕʰ", [25] = "ʑ",
		[26] = "ɕ", [27] = "d͡ʑ", [28] = "k", [29] = "kʰ", [30] = "ɡ",
		[31] = "ŋ", [32] = "x", [33] = "ɣ", [34] = "ʔ", [35] = "ɣ",
		[36] = "", [37] = "l", [38] = "ȵ"
	},
	["Pan"] = {
		[1] = "p", [2] = "pʰ", [3] = "b", [4] = "m", [5] = "t",
		[6] = "tʰ", [7] = "d", [8] = "n", [9] = "ʈ", [10] = "ʈʰ",
		[11] = "ɖ", [12] = "ɳ", [13] = "t͡s", [14] = "t͡sʰ", [15] = "d͡z",
		[16] = "s", [17] = "z", [18] = "ʈ͡ʂ", [19] = "ʈ͡ʂʰ", [20] = "ɖ͡ʐ",
		[21] = "ʃ", [22] = "ʐ", [23] = "t͡ɕ", [24] = "t͡ɕʰ", [25] = "d͡ʑ",
		[26] = "ɕ", [27] = "ʑ", [28] = "k", [29] = "kʰ", [30] = "ɡ",
		[31] = "ŋ", [32] = "h", [33] = "ɦ", [34] = "ʔ", [35] = "ɦ",
		[36] = "j", [37] = "l", [38] = "ȵ"
	},
	["Pulleyblank"] = {
		[1] = "p", [2] = "pʰ", [3] = "b", [4] = "m", [5] = "t",
		[6] = "tʰ", [7] = "d", [8] = "n", [9] = "ʈ", [10] = "ʈʰ",
		[11] = "ɖ", [12] = "ɳ", [13] = "t͡s", [14] = "t͡sʰ", [15] = "d͡z",
		[16] = "s", [17] = "z", [18] = "ʈ͡ʂ", [19] = "ʈ͡ʂʰ", [20] = "ɖ͡ʐ",
		[21] = "ʂ", [22] = "ʐ", [23] = "c", [24] = "cʰ", [25] = "d͡ʑ",
		[26] = "ɕ", [27] = "ʑ", [28] = "k", [29] = "kʰ", [30] = "g",
		[31] = "ŋ", [32] = "h", [33] = "ɦ", [34] = "ʔ", [35] = "ɦ",
		[36] = "j", [37] = "l", [38] = "ȵ"
	},
	["Wang"] = {
		[1] = "p", [2] = "pʰ", [3] = "b", [4] = "m", [5] = "t",
		[6] = "tʰ", [7] = "d", [8] = "n", [9] = "ȶ", [10] = "ȶʰ",
		[11] = "ȡ", [12] = "n", [13] = "t͡s", [14] = "t͡sʰ", [15] = "d͡z",
		[16] = "s", [17] = "z", [18] = "t͡ʃ", [19] = "t͡ʃʰ", [20] = "d͡ʒ",
		[21] = "ʃ", [22] = "ʒ", [23] = "t͡ɕ", [24] = "t͡ɕʰ", [25] = "ʑ",
		[26] = "ɕ", [27] = "d͡ʑ", [28] = "k", [29] = "kʰ", [30] = "ɡ",
		[31] = "ŋ", [32] = "x", [33] = "ɣ", [34] = "", [35] = "ɣ",
		[36] = "j", [37] = "l", [38] = "ȵʑ"
	},
	["Shao"] = {
		[1] = "p", [2] = "pʰ", [3] = "b", [4] = "m", [5] = "t",
		[6] = "tʰ", [7] = "d", [8] = "n", [9] = "ȶ", [10] = "ȶʰ",
		[11] = "ȡ", [12] = "n", [13] = "t͡s", [14] = "t͡sʰ", [15] = "d͡z",
		[16] = "s", [17] = "z", [18] = "t͡ʃ", [19] = "t͡ʃʰ", [20] = "d͡ʒ",
		[21] = "ʃ", [22] = "ʒ", [23] = "t͡ɕ", [24] = "t͡ɕʰ", [25] = "d͡ʑ",
		[26] = "ɕ", [27] = "ʑ", [28] = "k", [29] = "kʰ", [30] = "ɡ",
		[31] = "ŋ", [32] = "x", [33] = "ɣ", [34] = "ʔ", [35] = "ɣ",
		[36] = "", [37] = "l", [38] = "ȵʑ"
	}
}

local finalConv = {
	["Zhengzhang"] = {
		[1] = "uŋ", [2] = "ɨuŋ", [3] = "uk̚", [4] = "ɨuk̚", [5] = "uoŋ",
		[6] = "uok̚", [7] = "ɨoŋ", [8] = "ɨok̚", [9] = "ˠʌŋ", [10] = "ˠʌk̚",
		[11] = "iᴇ", [12] = "iuᴇ", [13] = "ˠiᴇ", [14] = "ˠiuᴇ", [15] = "iɪ",
		[16] = "iuɪ", [17] = "ˠiɪ", [18] = "ˠiuɪ", [19] = "ɨ", [20] = "ɨi",
		[21] = "ʉi", [22] = "ɨʌ", [23] = "uo", [24] = "ɨo", [25] = "ɑi",
		[26] = "uɑi", [27] = "ɨɐi", [28] = "ʉɐi", [29] = "ˠai", [30] = "ˠuai",
		[31] = "ˠɛ", [32] = "ˠuɛ", [33] = "ˠɛi", [34] = "ˠuɛi", [35] = "iᴇi",
		[36] = "iuᴇi", [37] = "ˠiᴇi", [38] = "ˠiuᴇi", [39] = "ei", [40] = "wei",
		[41] = "ʌi", [42] = "uʌi", [43] = "iɪn", [44] = "ˠiɪn", [45] = "ˠiuɪn",
		[46] = "ɪn", [47] = "iuɪn", [48] = "iɪt̚", [49] = "ˠiɪt̚", [50] = "ˠiuɪt̚",
		[51] = "ɪt̚", [52] = "iuɪt̚", [53] = "ən", [54] = "ət̚", [55] = "uən",
		[56] = "uət̚", [57] = "ɨn", [58] = "ɨt̚", [59] = "ɨun", [60] = "ɨut̚",
		[61] = "ɑn", [62] = "uɑn", [63] = "ɑt̚", [64] = "uɑt̚", [65] = "ɨɐn",
		[66] = "ʉɐn", [67] = "ɨɐt̚", [68] = "ʉɐt̚", [69] = "ˠan", [70] = "ˠuan",
		[71] = "ˠat̚", [72] = "ˠuat̚", [73] = "ˠɛn", [74] = "ˠuɛn", [75] = "ˠɛt̚",
		[76] = "ˠuɛt̚", [77] = "iᴇn", [78] = "iuᴇn", [79] = "ˠiᴇn", [80] = "ˠiuᴇn",
		[81] = "iᴇt̚", [82] = "iuᴇt̚", [83] = "ˠiᴇt̚", [84] = "ˠiuᴇt̚", [85] = "en",
		[86] = "wen", [87] = "et̚", [88] = "wet̚", [89] = "ɑu", [90] = "ˠau",
		[91] = "iᴇu", [92] = "ˠiᴇu", [93] = "eu", [94] = "ɑ", [95] = "uɑ",
		[96] = "ɨɑ", [97] = "ɨuɑ", [98] = "ˠa", [99] = "ˠua", [100] = "ia",
		[101] = "ɑŋ", [102] = "wɑŋ", [103] = "ɑk̚", [104] = "wɑk̚", [105] = "ɨɐŋ",
		[106] = "ʉɐŋ", [107] = "ɨɐk̚", [108] = "ʉɐk̚", [109] = "ˠæŋ", [110] = "ˠwæŋ",
		[111] = "ˠiæŋ", [112] = "ˠwiæŋ", [113] = "ˠæk̚", [114] = "ˠwæk̚", [115] = "ˠiæk̚",
		[116] = "ˠwiæk̚", [117] = "ˠɛŋ", [118] = "ˠwɛŋ", [119] = "ˠɛk̚", [120] = "ˠwɛk̚",
		[121] = "iᴇŋ", [122] = "wiᴇŋ", [123] = "iᴇk̚", [124] = "wiᴇk̚", [125] = "eŋ",
		[126] = "weŋ", [127] = "ek̚", [128] = "wek̚", [129] = "əŋ", [130] = "wəŋ",
		[131] = "ək̚", [132] = "wək̚", [133] = "ɨŋ", [134] = "ɨk̚", [135] = "wɨk̚",
		[136] = "ɨu", [137] = "əu", [138] = "iɪu", [139] = "iɪm", [140] = "ˠiɪm",
		[141] = "iɪp̚", [142] = "ˠiɪp̚", [143] = "ɑm", [144] = "ɑp̚", [145] = "ɨɐm",
		[146] = "ɨɐm", [147] = "ɨɐp̚", [148] = "ɨɐp̚", [149] = "ˠam", [150] = "ˠap̚",
		[151] = "ˠɛm", [152] = "ˠɛp̚", [153] = "iᴇm", [154] = "ˠiᴇm", [155] = "iᴇp̚",
		[156] = "ˠiᴇp̚", [157] = "em", [158] = "ep̚", [159] = "ʌm", [160] = "ʌp̚"
	},
	["Karlgren"] = {
		[1] = "uŋ", [2] = "i̯uŋ", [3] = "uk̚", [4] = "i̯uk̚", [5] = "uoŋ",
		[6] = "uok̚", [7] = "i̯woŋ", [8] = "i̯wok̚", [9] = "ɔŋ", [10] = "ɔk̚",
		[11] = "ie̯", [12] = "wie̯", [13] = "ie̯", [14] = "wie̯", [15] = "i",
		[16] = "wi", [17] = "i", [18] = "wi", [19] = "i", [20] = "e̯i",
		[21] = "we̯i", [22] = "i̯wo", [23] = "uo", [24] = "i̯u", [25] = "ɑi",
		[26] = "uɑi", [27] = "i̯ɐi", [28] = "i̯wɐi", [29] = "ai", [30] = "wai",
		[31] = "ai", [32] = "wai", [33] = "ăi", [34] = "wăi", [35] = "i̯ɛi",
		[36] = "i̯wɛi", [37] = "i̯ɛi", [38] = "i̯wɛi", [39] = "iei", [40] = "iwei",
		[41] = "ɑ̆i", [42] = "uɑ̆i", [43] = "i̯ĕn", [44] = "i̯ĕn", [45] = "i̯ĕn",
		[46] = "i̯æn", [47] = "i̯uĕn", [48] = "i̯ĕt̚", [49] = "i̯ĕt̚", [50] = "i̯ĕt̚",
		[51] = "i̯æt̚", [52] = "i̯uĕt̚", [53] = "ən", [54] = "ət̚", [55] = "uən",
		[56] = "uət̚", [57] = "i̯ən", [58] = "i̯ət̚", [59] = "i̯uən", [60] = "i̯uət̚",
		[61] = "ɑn", [62] = "uɑn", [63] = "ɑt̚", [64] = "uɑt̚", [65] = "ɨ̯ɐn",
		[66] = "i̯wɐn", [67] = "ɨ̯ɐt̚", [68] = "i̯wɐt̚", [69] = "an", [70] = "wan",
		[71] = "ăt̚", [72] = "wăt̚", [73] = "ăn", [74] = "wăn", [75] = "at̚",
		[76] = "wat̚", [77] = "i̯ɛn", [78] = "i̯wɛn", [79] = "i̯ɛn", [80] = "i̯wɛn",
		[81] = "i̯ɛt̚", [82] = "i̯wɛt̚", [83] = "i̯ɛt̚", [84] = "i̯wɛt̚", [85] = "ien",
		[86] = "iwen", [87] = "iet̚", [88] = "iwet̚", [89] = "ɑu", [90] = "au",
		[91] = "i̯ɛu", [92] = "i̯ɛu", [93] = "ieu", [94] = "ɑ", [95] = "uɑ",
		[96] = "i̯ɑ", [97] = "i̯wɑ", [98] = "a", [99] = "wa", [100] = "i̯a",
		[101] = "ɑŋ", [102] = "wɑŋ", [103] = "ɑk̚", [104] = "wɑk̚", [105] = "i̯aŋ",
		[106] = "iwaŋ", [107] = "i̯ak̚", [108] = "iwak̚", [109] = "ɐŋ", [110] = "wɐŋ",
		[111] = "i̯ɐŋ", [112] = "i̯wɐŋ", [113] = "ɐk̚", [114] = "wɐk̚", [115] = "iɐk̚",
		[116] = "iwɐk̚", [117] = "æŋ", [118] = "wæŋ", [119] = "æk̚", [120] = "wæk̚",
		[121] = "i̯ɛŋ", [122] = "i̯wɛŋ", [123] = "i̯ɛk̚", [124] = "i̯wɛk̚", [125] = "ieŋ",
		[126] = "iweŋ", [127] = "iek̚", [128] = "iwek̚", [129] = "əŋ", [130] = "wəŋ",
		[131] = "ək̚", [132] = "wək̚", [133] = "i̯əŋ", [134] = "i̯ək̚", [135] = "i̯wək̚",
		[136] = "i̯ə̯u", [137] = "ə̯u", [138] = "ieu", [139] = "i̯əm", [140] = "i̯əm",
		[141] = "i̯əp̚", [142] = "i̯əp̚", [143] = "ɑm", [144] = "ɑp̚", [145] = "i̯ɐm",
		[146] = "i̯wɐm", [147] = "i̯ɐp̚", [148] = "i̯wɐp̚", [149] = "am", [150] = "ap̚",
		[151] = "ăm", [152] = "ăp̚", [153] = "i̯ɛm", [154] = "i̯ɛm", [155] = "i̯ɛp̚",
		[156] = "i̯ɛp̚", [157] = "iem", [158] = "iep̚", [159] = "ăm", [160] = "ăp̚"
	},
	["Li"] = {
		[1] = "uŋ", [2] = "iuŋ", [3] = "uk̚", [4] = "iuk̚", [5] = "oŋ",
		[6] = "ok̚", [7] = "ioŋ", [8] = "iok̚", [9] = "ɔŋ", [10] = "ɔk̚",
		[11] = "ie", [12] = "iue", [13] = "je", [14] = "jue", [15] = "i",
		[16] = "ui", [17] = "ji", [18] = "jui", [19] = "iə", [20] = "iəi",
		[21] = "iuəi", [22] = "iɔ", [23] = "o", [24] = "io", [25] = "ɑi",
		[26] = "uɑi", [27] = "iɐi", [28] = "iuɐi", [29] = "ai", [30] = "uai",
		[31] = "ɛ", [32] = "uɛ", [33] = "ɛi", [34] = "uɛi", [35] = "iɛi",
		[36] = "iuɛi", [37] = "jɛi", [38] = "juɛi", [39] = "ei", [40] = "uei",
		[41] = "ᴀi", [42] = "uᴀi", [43] = "iĕn", [44] = "jĕn", [45] = "juĕn",
		[46] = "iĕn", [47] = "iuĕn", [48] = "iĕt̚", [49] = "jĕt̚", [50] = "juĕt̚",
		[51] = "iĕt̚", [52] = "iuĕt̚", [53] = "ən", [54] = "ət̚", [55] = "uən",
		[56] = "uət̚", [57] = "iən", [58] = "iət̚", [59] = "iuən", [60] = "iuət̚",
		[61] = "ɑn", [62] = "uɑn", [63] = "ɑt̚", [64] = "uɑt̚", [65] = "iɐn",
		[66] = "iuɐn", [67] = "iɐt̚", [68] = "iuɐt̚", [69] = "an", [70] = "uan",
		[71] = "at̚", [72] = "uat̚", [73] = "ɛn", [74] = "uɛn", [75] = "ɛt̚",
		[76] = "uɛt̚", [77] = "iɛn", [78] = "iuɛn", [79] = "jɛn", [80] = "juɛn",
		[81] = "iɛt̚", [82] = "iuɛt̚", [83] = "jɛt̚", [84] = "juɛt̚", [85] = "en",
		[86] = "uen", [87] = "et̚", [88] = "uet̚", [89] = "ɑu", [90] = "au",
		[91] = "iɛu", [92] = "jɛu", [93] = "eu", [94] = "ɑ", [95] = "uɑ",
		[96] = "iɑ", [97] = "iuɑ", [98] = "a", [99] = "ua", [100] = "ia",
		[101] = "ɑŋ", [102] = "uɑŋ", [103] = "ɑk̚", [104] = "uɑk̚", [105] = "iaŋ",
		[106] = "iuaŋ", [107] = "iak̚", [108] = "iuak̚", [109] = "ɐŋ", [110] = "uɐŋ",
		[111] = "iɐŋ", [112] = "iuɐŋ", [113] = "ɐk̚", [114] = "uɐk̚", [115] = "iɐk̚",
		[116] = "iuɐk̚", [117] = "ɛŋ", [118] = "uɛŋ", [119] = "ɛk̚", [120] = "uɛk̚",
		[121] = "iɛŋ", [122] = "iuɛŋ", [123] = "iɛk̚", [124] = "iuɛk̚", [125] = "eŋ",
		[126] = "ueŋ", [127] = "ek̚", [128] = "uek̚", [129] = "əŋ", [130] = "uəŋ",
		[131] = "ək̚", [132] = "uək̚", [133] = "iəŋ", [134] = "iək̚", [135] = "iuək̚",
		[136] = "iu", [137] = "u", [138] = "iĕu", [139] = "iəm", [140] = "jəm",
		[141] = "iəp̚", [142] = "jəp̚", [143] = "ɑm", [144] = "ɑp̚", [145] = "iɐm",
		[146] = "iɐm", [147] = "iap̚", [148] = "iɐp̚", [149] = "am", [150] = "ap̚",
		[151] = "ɐm", [152] = "ɐp̚", [153] = "iɛm", [154] = "jɛm", [155] = "iɛp̚",
		[156] = "jɛp̚", [157] = "em", [158] = "ep̚", [159] = "ᴀm", [160] = "ᴀp̚"
	},
	["Pan"] = {
		[1] = "uŋ", [2] = "iuŋ", [3] = "uk̚", [4] = "iuk̚", [5] = "uoŋ",
		[6] = "uok̚", [7] = "ioŋ", [8] = "iok̚", [9] = "ᵚɔŋ", [10] = "ᵚɔk̚",
		[11] = "iɛ", [12] = "ʷiɛ", [13] = "ᵚiɛ", [14] = "ʷᵚiɛ", [15] = "i",
		[16] = "ʷi", [17] = "ᵚi", [18] = "ʷᵚi", [19] = "ɨ", [20] = "ɨi",
		[21] = "ʷɨi", [22] = "iɔ", [23] = "uo", [24] = "io", [25] = "ɑi",
		[26] = "ʷɑi", [27] = "iɐi", [28] = "ʷiɐi", [29] = "ᵚai", [30] = "ʷᵚai",
		[31] = "ᵚæ", [32] = "ʷᵚæ", [33] = "ᵚæi", [34] = "ʷᵚæi", [35] = "iɛi",
		[36] = "ʷiɛi", [37] = "ᵚiɛi", [38] = "ʷᵚiei", [39] = "ei", [40] = "ʷei",
		[41] = "əi", [42] = "uoi", [43] = "in", [44] = "ᵚin", [45] = "ʷᵚin",
		[46] = "ɪn", [47] = "ʷin", [48] = "it̚", [49] = "ᵚit̚", [50] = "ʷᵚit̚",
		[51] = "ɪt̚", [52] = "ʷit̚", [53] = "ən", [54] = "ət̚", [55] = "uon",
		[56] = "uot̚", [57] = "ɨn", [58] = "ɨt̚", [59] = "iun", [60] = "iut̚",
		[61] = "ɑn", [62] = "ʷɑn", [63] = "ɑt̚", [64] = "ʷɑt̚", [65] = "iɐn",
		[66] = "ʷiɐn", [67] = "iɐt̚", [68] = "ʷiɐt̚", [69] = "ᵚan", [70] = "ʷᵚan",
		[71] = "ᵚat̚", [72] = "ʷᵚat̚", [73] = "ᵚæn", [74] = "ʷᵚæn", [75] = "ᵚæt̚",
		[76] = "ʷᵚæt̚", [77] = "iɛn", [78] = "ʷiɛn", [79] = "ᵚiɛn", [80] = "ʷᵚiɛn",
		[81] = "iɛt̚", [82] = "ʷiɛt̚", [83] = "ᵚiɛt̚", [84] = "ʷᵚiet̚", [85] = "en",
		[86] = "ʷen", [87] = "et̚", [88] = "ʷet̚", [89] = "ɑu", [90] = "ᵚau",
		[91] = "iɛu", [92] = "ᵚiɛu", [93] = "eu", [94] = "ɑ", [95] = "uɑ",
		[96] = "iɑ", [97] = "ʷiɑ", [98] = "ᵚa", [99] = "ʷᵚa", [100] = "ia",
		[101] = "ɑŋ", [102] = "ʷɑŋ", [103] = "ɑk̚", [104] = "ʷɑk̚", [105] = "iɐŋ",
		[106] = "ʷiɐŋ", [107] = "iɐk̚", [108] = "ʷiɐk̚", [109] = "ᵚaŋ", [110] = "ʷᵚaŋ",
		[111] = "ᵚiaŋ", [112] = "ʷᵚiaŋ", [113] = "ᵚak̚", [114] = "ʷᵚak̚", [115] = "ᵚiak̚",
		[116] = "ʷᵚiak̚", [117] = "ᵚæŋ", [118] = "ʷᵚæŋ", [119] = "ᵚæk̚", [120] = "ʷᵚæk̚",
		[121] = "iɛŋ", [122] = "ʷiɛŋ", [123] = "iɛk̚", [124] = "ʷiɛk̚", [125] = "eŋ",
		[126] = "ʷeŋ", [127] = "ek̚", [128] = "ʷek̚", [129] = "əŋ", [130] = "ʷəŋ",
		[131] = "ək̚", [132] = "ʷək̚", [133] = "ɨŋ", [134] = "ɨk̚", [135] = "ʷɨk̚",
		[136] = "iu", [137] = "əu", [138] = "ɨu", [139] = "im", [140] = "ᵚim",
		[141] = "ip̚", [142] = "ᵚip̚", [143] = "ɑm", [144] = "ɑp̚", [145] = "iɐm",
		[146] = "iɐm", [147] = "iɐp̚", [148] = "iɐp̚", [149] = "ᵚam", [150] = "ᵚap̚",
		[151] = "ᵚæm", [152] = "ᵚæp̚", [153] = "iɛm", [154] = "ᵚiɛm", [155] = "iɛp̚",
		[156] = "ᵚiɛp̚", [157] = "em", [158] = "ep̚", [159] = "əm", [160] = "əp̚"
	},
	["Pulleyblank"] = {
		[1] = "əwŋ", [2] = "uwŋ", [3] = "əwk̚", [4] = "uwk̚", [5] = "awŋ",
		[6] = "awk̚", [7] = "uawŋ", [8] = "uawk̚", [9] = "aɨwŋ", [10] = "aɨwk̚",
		[11] = "iə̆", [12] = "wiə̆", [13] = "jiə̆", [14] = "jwiə̆", [15] = "i",
		[16] = "wi", [17] = "ji", [18] = "jwi", [19] = "ɨ", [20] = "ɨj",
		[21] = "uj", [22] = "ɨə̆", [23] = "ɔ", [24] = "uə̆", [25] = "aj",
		[26] = "waj", [27] = "ɨaj", [28] = "uaj", [29] = "aɨjs", [30] = "waɨjs",
		[31] = "aɨj", [32] = "waɨj", [33] = "əɨj", [34] = "wəɨj", [35] = "iaj",
		[36] = "wiaj", [37] = "jiaj", [38] = "jwiaj", [39] = "ɛj", [40] = "wɛj",
		[41] = "əj", [42] = "wəj", [43] = "in", [44] = "jin", [45] = "jin",
		[46] = "in", [47] = "win", [48] = "it̚", [49] = "jit̚", [50] = "jit̚",
		[51] = "it̚", [52] = "wit̚", [53] = "ən", [54] = "ət̚", [55] = "wən",
		[56] = "wət̚", [57] = "ɨn", [58] = "ɨt̚", [59] = "un", [60] = "ut̚",
		[61] = "an", [62] = "wan", [63] = "at̚", [64] = "wat̚", [65] = "ɨan",
		[66] = "uan", [67] = "ɨat̚", [68] = "uat̚", [69] = "aɨn", [70] = "waɨn",
		[71] = "aɨt̚", [72] = "waɨt̚", [73] = "əɨn", [74] = "wəɨn", [75] = "əɨt̚",
		[76] = "wəɨt̚", [77] = "ian", [78] = "wian", [79] = "ian", [80] = "wian",
		[81] = "iat̚", [82] = "wiat̚", [83] = "iat̚", [84] = "wiat̚", [85] = "ɛn",
		[86] = "wɛn", [87] = "ɛt̚", [88] = "wɛt̚", [89] = "aw", [90] = "aɨw",
		[91] = "iaw", [92] = "iaw", [93] = "ɛw", [94] = "a", [95] = "wa",
		[96] = "ɨa", [97] = "ua", [98] = "aɨ", [99] = "waɨ", [100] = "ia",
		[101] = "aŋ", [102] = "waŋ", [103] = "ak̚", [104] = "wak̚", [105] = "ɨaŋ",
		[106] = "uaŋ", [107] = "ɨak̚", [108] = "uak̚", [109] = "aɨjŋ", [110] = "waɨjŋ",
		[111] = "iajŋ", [112] = "wiajŋ", [113] = "aɨjk̚", [114] = "waɨjk̚", [115] = "iajk̚",
		[116] = "wiajk̚", [117] = "əɨjŋ", [118] = "wəɨjŋ", [119] = "əɨjk̚", [120] = "wəɨjk̚",
		[121] = "iajŋ", [122] = "wiajŋ", [123] = "iajk̚", [124] = "wiajk̚", [125] = "ɛjŋ",
		[126] = "wɛjŋ", [127] = "ɛjk̚", [128] = "wɛjk̚", [129] = "əŋ", [130] = "wəŋ",
		[131] = "ək̚", [132] = "wək̚", [133] = "iŋ", [134] = "ik̚", [135] = "wik̚",
		[136] = "uw", [137] = "əw", [138] = "jiw", [139] = "im", [140] = "jim",
		[141] = "ip̚", [142] = "jip̚", [143] = "am", [144] = "ap̚", [145] = "ɨam",
		[146] = "uam", [147] = "ɨap̚", [148] = "uap̚", [149] = "aɨm", [150] = "aɨp̚",
		[151] = "əɨm", [152] = "əɨp̚", [153] = "iam", [154] = "jiam", [155] = "iap̚",
		[156] = "jiap̚", [157] = "ɛm", [158] = "ɛp̚", [159] = "əm", [160] = "əp̚"
	},
	["Wang"] = {
		[1] = "uŋ", [2] = "ĭuŋ", [3] = "uk̚", [4] = "ĭuk̚", [5] = "uoŋ",
		[6] = "uok̚", [7] = "ĭwoŋ", [8] = "ĭwok̚", [9] = "ɔŋ", [10] = "ɔk̚",
		[11] = "ǐe", [12] = "ǐwe", [13] = "ǐe", [14] = "ǐwe", [15] = "i",
		[16] = "wi", [17] = "i", [18] = "wi", [19] = "ĭə", [20] = "ĭəi",
		[21] = "ĭwəi", [22] = "ĭo", [23] = "u", [24] = "ĭu", [25] = "ɑi",
		[26] = "uɑi", [27] = "ĭɐi", [28] = "ĭwɐi", [29] = "æi", [30] = "wæi",
		[31] = "ai", [32] = "wai", [33] = "ɐi", [34] = "wɐi", [35] = "ĭɛi",
		[36] = "ĭwɛi", [37] = "ĭɛi", [38] = "ĭwɛi", [39] = "iei", [40] = "iwei",
		[41] = "ɒi", [42] = "uɒi", [43] = "ĭĕn", [44] = "ǐĕn", [45] = "ǐĕn",
		[46] = "ĭen", [47] = "ĭuĕn", [48] = "ĭĕt̚", [49] = "ĭĕt̚", [50] = "ĭĕt̚",
		[51] = "ĭet̚", [52] = "ĭuĕt̚", [53] = "ən", [54] = "ət̚", [55] = "uən",
		[56] = "uət̚", [57] = "ĭən", [58] = "ĭət̚", [59] = "ĭuən", [60] = "ĭuət̚",
		[61] = "ɑn", [62] = "uɑn", [63] = "ɑt̚", [64] = "uɑt̚", [65] = "ĭɐn",
		[66] = "ĭwɐn", [67] = "ĭɐt̚", [68] = "ĭwɐt̚", [69] = "an", [70] = "wan",
		[71] = "at̚", [72] = "wat̚", [73] = "æn", [74] = "wæn", [75] = "æt̚",
		[76] = "wæt̚", [77] = "ĭɛn", [78] = "ĭwɛn", [79] = "ĭɛn", [80] = "ĭwɛn",
		[81] = "ĭɛt̚", [82] = "ĭuɛt̚", [83] = "ĭɛt̚", [84] = "ĭuɛt̚", [85] = "ien",
		[86] = "iwen", [87] = "iet̚", [88] = "iwet̚", [89] = "ɑu", [90] = "au",
		[91] = "ĭɛu", [92] = "ĭɛu", [93] = "ieu", [94] = "ɑ", [95] = "uɑ",
		[96] = "ǐɑ", [97] = "ĭuɑ", [98] = "a", [99] = "wa", [100] = "ĭa",
		[101] = "ɑŋ", [102] = "uɑŋ", [103] = "ɑk̚", [104] = "uɑk̚", [105] = "ĭaŋ",
		[106] = "ĭwaŋ", [107] = "ĭak̚", [108] = "ĭak̚", [109] = "ɐŋ", [110] = "wɐŋ",
		[111] = "ĭɐŋ", [112] = "ĭwɐŋ", [113] = "ɐk̚", [114] = "wɐk̚", [115] = "ĭɐk̚",
		[116] = "ĭwɐk̚", [117] = "æŋ", [118] = "wæŋ", [119] = "æk̚", [120] = "wæk̚",
		[121] = "ĭɛŋ", [122] = "ĭwɛŋ", [123] = "ĭɛk̚", [124] = "ĭwɛk̚", [125] = "ieŋ",
		[126] = "iweŋ", [127] = "iek̚", [128] = "iwek̚", [129] = "əŋ", [130] = "uəŋ",
		[131] = "ək̚", [132] = "uək̚", [133] = "ĭəŋ", [134] = "ĭək̚", [135] = "ĭwək̚",
		[136] = "ĭəu", [137] = "əu", [138] = "iəu", [139] = "ĭĕm", [140] = "ĭĕm",
		[141] = "ĭĕp̚", [142] = "ĭĕp̚", [143] = "ɑm", [144] = "ɑp̚", [145] = "ĭɐm",
		[146] = "ĭwɐm", [147] = "ĭɐp̚", [148] = "ĭwɐp̚", [149] = "am", [150] = "ap̚",
		[151] = "ɐm", [152] = "ɐp̚", [153] = "ĭɛm", [154] = "ĭɛm", [155] = "ĭɛp̚",
		[156] = "ĭɛp̚", [157] = "iem", [158] = "iep̚", [159] = "ɒm", [160] = "ɒp̚"
	},
	["Shao"] = {
		[1] = "uŋ", [2] = "iuŋ", [3] = "uk̚", [4] = "iuk̚", [5] = "oŋ",
		[6] = "ok̚", [7] = "ioŋ", [8] = "iok̚", [9] = "ɔŋ", [10] = "ɔk̚",
		[11] = "jɛ", [12] = "juɛ", [13] = "iɛ", [14] = "iuɛ", [15] = "jɪ",
		[16] = "juɪ", [17] = "iɪ", [18] = "iuɪ", [19] = "ie", [20] = "iəi",
		[21] = "iuəi", [22] = "iɔ", [23] = "o", [24] = "io", [25] = "ɑi",
		[26] = "uɑi", [27] = "iɐi", [28] = "iuɐi", [29] = "ai", [30] = "uai",
		[31] = "æi", [32] = "uæi", [33] = "ɐi", [34] = "uɐi", [35] = "jæi",
		[36] = "iuæi", [37] = "iæi", [38] = "iuæi", [39] = "ɛi", [40] = "uɛi",
		[41] = "ɒi", [42] = "uɒi", [43] = "jen", [44] = "ien", [45] = "iuen",
		[46] = "ien", [47] = "juen", [48] = "jet̚", [49] = "iet̚", [50] = "iuet̚",
		[51] = "iet̚", [52] = "juet̚", [53] = "ən", [54] = "ət̚", [55] = "uən",
		[56] = "uət̚", [57] = "iən", [58] = "iət̚", [59] = "iuən", [60] = "iuət̚",
		[61] = "ɑn", [62] = "uɑn", [63] = "ɑt̚", [64] = "uɑt̚", [65] = "iɐn",
		[66] = "iuɐn", [67] = "iɐt̚", [68] = "iuɐt̚", [69] = "ɐn", [70] = "uɐn",
		[71] = "ɐt̚", [72] = "uɐt̚", [73] = "æn", [74] = "uæn", [75] = "æt̚",
		[76] = "uæt̚", [77] = "jæn", [78] = "juæn", [79] = "iæn", [80] = "iuæn",
		[81] = "jæt̚", [82] = "juæt̚", [83] = "iæt̚", [84] = "iuæt̚", [85] = "ɛn",
		[86] = "uɛn", [87] = "ɛt̚", [88] = "uɛt̚", [89] = "ɑu", [90] = "au",
		[91] = "jæu", [92] = "iæu", [93] = "eu", [94] = "ɑ", [95] = "uɑ",
		[96] = "iɑ", [97] = "iuɑ", [98] = "a", [99] = "ua", [100] = "ia",
		[101] = "ɑŋ", [102] = "uɑŋ", [103] = "ɑk̚", [104] = "uɑk̚", [105] = "iɑŋ",
		[106] = "iuɑŋ", [107] = "iɑk̚", [108] = "iuɑk̚", [109] = "aŋ", [110] = "uaŋ",
		[111] = "iaŋ", [112] = "iuaŋ", [113] = "ak̚", [114] = "uak̚", [115] = "iak̚",
		[116] = "iuak̚", [117] = "ɐŋ", [118] = "uɐŋ", [119] = "ɐk̚", [120] = "uɐk̚",
		[121] = "iæŋ", [122] = "iuæŋ", [123] = "iæk̚", [124] = "iuæk̚", [125] = "ɛŋ",
		[126] = "uɛŋ", [127] = "ɛk̚", [128] = "uɛk̚", [129] = "əŋ", [130] = "uəŋ",
		[131] = "ək̚", [132] = "uək̚", [133] = "ieŋ", [134] = "iek̚", [135] = "iuek̚",
		[136] = "iəu", [137] = "əu", [138] = "ieu", [139] = "jem", [140] = "iem",
		[141] = "jep̚", [142] = "iep̚", [143] = "ɑm", [144] = "ɑp̚", [145] = "iɐm",
		[146] = "iɐm", [147] = "iɐp̚", [148] = "iɐp̚", [149] = "am", [150] = "ap̚",
		[151] = "ɐm", [152] = "ɐp̚", [153] = "jæm", [154] = "iæm", [155] = "jæp̚",
		[156] = "iæp̚", [157] = "ɛm", [158] = "ɛp̚", [159] = "ɒm", [160] = "ɒp̚"
	}
}

local final_deng = {
	["東一"] = 1, ["東三"] = 2, ["屋一"] = 3, ["屋三"] = 4,
	["宵三"] = 91, ["宵重鈕四"] = 91, ["宵重鈕三"] = 92,
	["侵三"] = 139, ["侵重鈕三"] = 140, ["緝三"] = 141, ["緝重鈕三"] = 142,
	["葉三"] = 155, ["葉重鈕三"] = 156, ["鹽三"] = 153, ["鹽重鈕三"] = 154,
	["真三"] = 43, ["真重鈕四"] = 43,
	["眞三"] = 43, ["眞重鈕四"] = 43,
	["質三"] = 48, ["質重鈕四"] = 48
}

local division = {
	["一"] = 'I', 
	["二"] = 'II', 
	["三"] = 'III', 
	["四"] = 'IV', 
	["重鈕三"]="''Chongniu'' III",
	["重鈕四"]="''Chongniu'' IV"
}

local open_closed = {
	["開"] = "Open",
	["合"] = "Closed"
}

local tonality = {
	["上"] = "Rising (X)",
	["去"] = "Departing (H)",
	["平"] = "Level (Ø)",
	["入"] = "Checked (Ø)"
}

local tone_symbol = {
	["平"] = "",
	["上"] = "<sup>X</sup>",
	["去"] = "<sup>H</sup>",
	["入"] = ""
}

local tone_number = { ["平"] = 1, ["上"] = 2, ["去"] = 3, ["入"] = 4 }

local final_openness = {
	["真開"] = 44, ["真合"] = 45,
	["眞開"] = 44, ["眞合"] = 45,
	["質開"] = 49, ["質合"] = 50
}

local final_type_1 = "[微泰廢夬佳皆齊元月刪黠山鎋先屑唐鐸陽藥耕麥清昔青錫登德職]"
local final_type_2 = "[東屋宵侵緝葉鹽]"
local final_type_3 = "[支脂祭戈仙薛麻陌庚]"
local final_type_4 = "[真眞質]"
local final_type_5 = "[冬沃鍾燭江覺之魚模虞咍灰臻諄櫛術痕麧魂沒欣迄文物寒桓曷末豪肴蕭歌蒸尤侯幽談盍嚴凡業乏銜狎咸洽添怗帖覃合]"

local colour_1 = "#D0E4F7"
local colour_2 = "#E1EEFA"
local colour_3 = "#f7fbff"

local function infer_categories(text)
	local t = mw.text.split(text, "", true)
	
	initial, final, deng, openness, tone = t[1], t[2], t[3], t[4], t[6]
	if mw.ustring.match(text, "-") then
		deng = mw.text.split(text, "-")[2] .. deng
	end
	if tone == "入" then final = fin_conv[final] or final end
	initial_type = init_type[initial]
	tone_label = tone_symbol[tone]
	
	if mw.ustring.match(final, final_type_1) then
		final_type = fin_type_open[final..openness]
	
	elseif mw.ustring.match(final, final_type_2) then
		final_type = final_deng[final..deng]
	
	elseif mw.ustring.match(final, final_type_3) then
		final_type = fin_type_deng_open[final..deng..openness]
	
	elseif mw.ustring.match(final, final_type_4) then
		if deng == "重鈕三" then
			final_type = final_openness[final..openness]
		else
			final_type = final_deng[final..deng]
		end

	elseif mw.ustring.match(final, final_type_5) then
		final_type = fin_type[final]
	
	else
		return error("Final not recognised.")
	end
	
	return initial_type, final_type, tone_label
end

local function zh_fmt(text)
	return '<span class="Hani" lang="zh">' .. text .. '</span>'
end

local function ltc_table(titlechar, text, indiv_num, count)
	local people = { "Zhengzhang", "Pan", "Shao", "Pulleyblank", "Li", "Wang", "Karlgren" }
	local pronunciation = {}
	local t = mw.text.split(text, "", true)
	
	initial, final, deng, openness, she, tone, fanqieA, fanqieB = t[1], t[2], t[3], t[4], t[5], t[6], t[7], t[8]
	initial_type, final_type, tone_label = infer_categories(text)

	for ind, person in ipairs(people) do
		table.insert(pronunciation, '<span class="IPAchar" lang="zh">/' ..
			initialConv[person][initial_type] .. finalConv[person][final_type] .. tone_label .. "/</span>")
	end
	
	return {
		nil,
		'<b>'..zh_fmt(titlechar)..'</b>', 
		indiv_num .. "/" .. count,
		zh_fmt("[["..initial.."]]") .. " (" .. initial_type .. ")",
		zh_fmt("[["..final.."]]") .. " (" .. final_type .. ")",
		tonality[tone],
		open_closed[openness],
		division[deng],
		fanqieB and zh_fmt(mw.ustring.gsub(fanqieA .. fanqieB, "(.)", "[[%1]]") .. "切") or "",
		
		nil,
		pronunciation[1],
		pronunciation[2],
		pronunciation[3],
		pronunciation[4],
		pronunciation[5],
		pronunciation[6],
		pronunciation[7],
		
		m_cmn_pron.py_number_to_mark(m_ltc_predict.predict_cmn(initial_type, final_type, tone_number[tone]))
	}
end

function export.ipa(index_text, preview)
	local titlechar = mw.title.getCurrentTitle().text
	local reading_index = mw.text.split(index_text, ",")
	local ltc_indiv_pronunciation = {}
	local output_text = {}
	
	local fields = {
		"Rime",
		"<small>Character</small>",
		"<small>Reading #</small>",
		"<small>Initial</small> (" .. zh_fmt("聲") .. ")",
		"<small>Final</small> (" .. zh_fmt("韻") .. ")",
		"<small>Tone</small> (" .. zh_fmt("調") .. ")",
		"<small>Openness</small> (" .. zh_fmt("開合") .. ")",
		"<small>Division</small> (" .. zh_fmt("等") .. ")",
		"<small>[[w:Fanqie|Fanqie]]</small>",
		"Reconstructions",
		"<small>Zhengzhang<br>Shangfang</small>",
		"<small>Pan<br>Wuyun</small>",
		"<small>Shao<br>Rongfen</small>",
		"<small>Edwin<br>Pulleyblank</small>",
		"<small>Li<br>Rong</small>",
		"<small>Wang<br>Li</small>",
		"<small>Bernard<br>Karlgren</small>",
		"<small>Expected<br>Mandarin<br>Reflex</small>",
	}
	
	for i, cp in ipairs { mw.ustring.codepoint(titlechar, 1, -1) } do
		local ch = mw.ustring.char(cp)
		local success, data_module = pcall(mw.loadData, "Module:zh/data/ltc-pron/" .. ch)
		if success then
			reading_number = reading_index[i] or "y"
			count = 0
			for index, value in ipairs(data_module) do
				count = count + 1
			end
			if reading_number == "y" then
				for ltc_reading_no, position in ipairs(data_module) do
					table.insert(ltc_indiv_pronunciation, ltc_table(ch, position, ltc_reading_no, count))
				end
			elseif reading_number == "n" then
				break
			else
				for indiv_number in mw.text.gsplit(reading_number, '\+') do
					table.insert(ltc_indiv_pronunciation, ltc_table(ch, data_module[tonumber(indiv_number)], indiv_number, count))
				end
			end
		end
	end

	if ltc_indiv_pronunciation[1] then
		local hash, results = {}, {}
		for _, value in ipairs(ltc_indiv_pronunciation) do
			table.remove(value, 10)
			table.remove(value, 1)
			value_eff = table.concat(value)
			if (not hash[value_eff]) then
				hash[value_eff] = true
				table.insert(value, 1, nil)
				table.insert(value, 10, nil)
				results[#results + 1] = value
   			end
		end
		local rand = mw.ustring.gsub("mc-" .. value_eff, "[^A-Za-z0-9]", mw.ustring.codepoint('%1'))
		local fmt = {
			fold = '\n* <div title="expand" class="mw-customtoggle-mc' .. rand .. '"> ' ..
					'[[w:Middle Chinese|Middle Chinese]]: <span style="font-size:95%"><span class="IPA">/' .. preview .. 
					'/</span></span><span style="float:right; border:1px solid #ccc; border-radius:1px;' ..
					' padding:0 0; font-size:90%">▼</span></div>\n',
			header = '{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-mc' .. rand ..
				'" style="width:100%; margin:0; text-align:center; border-collapse: collapse; border-style: hidden;"',
			lv1 = '\n|-\n! style="background-color:' .. colour_1 .. '" colspan=' .. #results+1 .. '|',
			lv2 = '\n|-\n! style="background-color:' .. colour_2 .. '; width:8em"|',
			lv3 = '\n| style="background-color:' .. colour_3 .. '"|',
			closing = '\n|}'
		}
		for field_index, field in ipairs(fields) do
			if mw.ustring.match(field, "small") then
				local field_set = {}
				for _, result in ipairs(results) do
					table.insert(field_set, result[field_index])
				end
				table.insert(output_text, fmt.lv2 .. field .. fmt.lv3 .. table.concat(field_set, fmt.lv3))
			else
				table.insert(output_text, fmt.lv1 .. field)
			end
		end
		return fmt.fold .. fmt.header .. table.concat(output_text) .. fmt.closing
	else
		return ""
	end
end

function export.retrieve_pron(text, reconstruction, index, no_intro, no_double_spacing)
	if type(text) == "table" then text = text.args[1] end
	local underline_format = "<span style=\"border-bottom: 1px dotted #000; cursor:help\" title=\"Middle Chinese\">MC</span> "
	local separator = mw.ustring.len(text) == 1 and (no_intro and "/, /" or ", ") or "|"
	
	if reconstruction then
		return underline_format .. reconstruction
	else
		local person, index_set, retrieve_result = "Zhengzhang", {}, {}
		if index and index ~= "y" then
			index_set = mw.text.split(index, ",")
		end
		for char_index, cp in ipairs { mw.ustring.codepoint(text, 1, -1) } do
			local char_pronunciation = {}
			local ch = mw.ustring.char(cp)
			local success, data_module = pcall(mw.loadData, "Module:zh/data/ltc-pron/" .. ch)
			if success then
				local reading_no = index_set[char_index] or "y"
				if reading_no == "n" then
					table.insert(char_pronunciation, "?")
				elseif reading_no == "y" then
					for _, reading in ipairs(data_module) do
						initial, final, tone = infer_categories(reading)
						table.insert(char_pronunciation, initialConv[person][initial] .. finalConv[person][final] .. tone)
					end
				else
					for number in mw.text.gsplit(reading_no, "+") do
						initial, final, tone = infer_categories(data_module[tonumber(number)])
						table.insert(char_pronunciation, initialConv[person][initial] .. finalConv[person][final] .. tone)
					end
				end
				table.insert(retrieve_result, table.concat(char_pronunciation, separator))
			end
		end
		return retrieve_result[1] and (no_intro and "" or underline_format) .. 
			table.concat(retrieve_result, (no_double_spacing and "" or "&nbsp;") .. " ") or nil
	end
end

function export.link(frame)
	args = frame:getParent().args
	text, meaning, lit = args[1], args[2] or args['gloss'] or nil, args['lit'] or nil
	local m_zh = require("Module:zh")
	return m_zh.link(frame, nil, { "*" .. text, tr = export.retrieve_pron(text, args["tr"] or false, args["id"] or false, false, true),
		gloss = meaning, lit = lit }, mw.title.getCurrentTitle().subpageText)
end

return export