Module:nan-pron

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
Text-x-generic with pencil.svg This module needs documentation.
Please document this module by describing its purpose and usage on the documentation page.
This module does romanisation conversion, IPA conversion, etc. for Min Nan.
local export = {}

local psdb_initial = {
	['p'] = "p", ['ph'] = "ph", ['b'] = "b",
	['t'] = "d", ['th'] = "t",
	['k'] = "k", ['kh'] = "q", ['g'] = "g",
	['chi'] = "c", ['ch'] = "z",
	['chhi'] = "ch", ['chh'] = "zh",
	['si'] = "s", ['s'] = "s",
	['j'] = "j",
	['l'] = "l", ['h'] = "h",
	['m'] = "m", ['n'] = "n", ['ng'] = "ng",
	[''] = ""
}

local function psdb_final(text)
	local basic_psdb = {
		--single vowel tone 12357
		['a1'] = "af", ['a2'] = "ar", ['a3'] = "ax", ['a5'] = "aa", ['a7'] = "a",
		['i1'] = "y", ['i2'] = "ie", ['i3'] = "ix", ['i5'] = "ii", ['i7'] = "i",
		['u1'] = "w", ['u2'] = "uo", ['u3'] = "ux", ['u5'] = "uu", ['u7'] = "u",
		['e1'] = "ef", ['e2'] = "ea", ['e3'] = "ex", ['e5'] = "ee", ['e7'] = "e",
		['oo1'] = "of", ['oo2'] = "or", ['oo3'] = "ox", ['oo5'] = "oo", ['oo7'] = "o",
		['o1'] = "oy", ['o2'] = "oir", ['o3'] = "oix", ['o5'] = "ooi", ['o7'] = "oi",
		['ng1'] = "ngf", ['ng2'] = "ngr", ['ng3'] = "ngx", ['ng5'] = "ngg", ['ng7'] = "ng",
		['m1'] = "mf", ['m2'] = "mr", ['m3'] = "mx", ['m5'] = "mm", ['m7'] = "m",
		--double vowel tone 12357
		['ai1'] = "ay", ['ai2'] = "ae", ['ai3'] = "aix", ['ai5'] = "aai", ['ai7'] = "ai",
		['au1'] = "aw", ['au2'] = "ao", ['au3'] = "aux", ['au5'] = "aau", ['au7'] = "au",
		['ia1'] = "iaf", ['ia2'] = "iar", ['ia3'] = "iax", ['ia5'] = "iaa", ['ia7'] = "ia",
		['iau1'] = "iaw", ['iau2'] = "iao", ['iau3'] = "iaux", ['iau5'] = "iaau", ['iau7'] = "iau",
		['io1'] = "ioy", ['io2'] = "ioir", ['io3'] = "ioix", ['io5'] = "iooi", ['io7'] = "ioi",
		['iu1'] = "iw", ['iu2'] = "iuo", ['iu3'] = "iux", ['iu5'] = "iuu", ['iu7'] = "iu",
		['oa1'] = "oaf", ['oa2'] = "oar", ['oa3'] = "oax", ['oa5'] = "oaa", ['oa7'] = "oa",
		['oai1'] = "oay", ['oai2'] = "oae", ['oai3'] = "oaix", ['oai5'] = "oaai", ['oai7'] = "oai",
		['oe1'] = "oef", ['oe2'] = "oea", ['oe3'] = "oex", ['oe5'] = "oee", ['oe7'] = "oe",
		['ui1'] = "uy", ['ui2'] = "uie", ['ui3'] = "uix", ['ui5'] = "uii", ['ui7'] = "ui",
		--nasal vowel tone 12357
		--nasal ending tone 12357
		['ian1'] = "iefn", ['ian2'] = "iern", ['ian3'] = "iexn", ['ian5'] = "ieen", ['ian7'] = "ien",
		['iong1'] = "iofng", ['iong2'] = "iorng", ['iong3'] = "ioxng", ['iong5'] = "ioong", ['iong7'] = "iong",
		--stopped single vowel tone 48
		['op4'] = "ob", ['op8'] = "op",
		['ot4'] = "od", ['ot8'] = "ot",
		['ok4'] = "og", ['ok8'] = "ok",
		--stopped double vowel tone 48
		['iop4'] = "iob", ['iop8'] = "iop",
		['iot4'] = "iod", ['iot8'] = "iot",
		['iok4'] = "iog", ['iok8'] = "iok",
	}
	text = mw.ustring.gsub(text,'[一二三四五六七八]', {['一']='1', ['二']='2', ['三']='3', ['四']='4', ['五']='5', ['六']='6', ['七']='7', ['八']='8'})
	if mw.ustring.match(text,"ⁿ[12357]$") then
		local basic = mw.ustring.gsub(text,"ⁿ","")
		basic = mw.ustring.gsub(basic,"^o([12357])$","oo%1")
		if basic_psdb[basic] then
			return "v" .. basic_psdb[basic]
		end
	elseif mw.ustring.match(text,".[mn]g?[12357]$") and not mw.ustring.match(text,"^ian[12357]$") and not mw.ustring.match(text,"^iong[12357]$") then
		local basic = mw.ustring.gsub(text,"[mn]g?([12357])$","%1")
		local ending = mw.ustring.match(text,"([mn]g?)[12357]$")
		basic = mw.ustring.gsub(basic, '^o([12357])$', 'oo%1')
		if basic_psdb[basic] then
			return basic_psdb[basic] .. ending
		end
	elseif mw.ustring.match(text,"[ptkh]ⁿ?4$") and not mw.ustring.match(text,"^i?o[ptk]4$") then
		local basic = mw.ustring.gsub(text,"[ptkh](ⁿ?)4$","%1") .. "7"
		local ending = mw.ustring.match(text,"([ptkh])ⁿ?4$")
		ending = mw.ustring.gsub(ending,'[ptkh]',{p="b", t="d", k="g", h="q"})
		if mw.ustring.match(basic,"ⁿ") then
			basic = mw.ustring.gsub(basic,"ⁿ","")
			basic = mw.ustring.gsub(basic,"^o([12357])$","oo%1")
			if basic_psdb[basic] then
				return "v" .. basic_psdb[basic] .. ending
			end
		else
			if basic_psdb[basic] then
				return basic_psdb[basic] .. ending
			end
		end
	elseif mw.ustring.match(text,"[ptkh]ⁿ?8$") and not mw.ustring.match(text,"^i?o[ptk]8$") then
		local basic = mw.ustring.gsub(text,"[ptkh](ⁿ?)8$","%1") .. "7"
		local ending = mw.ustring.match(text,"([ptkh])ⁿ?8$")
		if mw.ustring.match(basic,"ⁿ") then
			basic = mw.ustring.gsub(basic,"ⁿ","")
			basic = mw.ustring.gsub(basic,"^o([12357])$","oo%1")
			if basic_psdb[basic] then
				return "v" .. basic_psdb[basic] .. ending
			end
		else
			if basic_psdb[basic] then
				return basic_psdb[basic] .. ending
			end
		end
	else
		return basic_psdb[text]
	end
end

function export.poj_format(text)
	text = mw.ustring.gsub(text, 'o[áàâā]', {
		['oá'] = 'óa',
		['oà'] = 'òa',
		['oâ'] = 'ôa',
		['oā'] = 'ōa',
	})
	text = mw.ustring.gsub(text, 'oa̍', 'o̍a')
	return text
end

function export.poj_to_tl_conv(text)
	if type(text) == 'table' then text = text.args[1] end
	text = mw.ustring.gsub(text,'e̍[kn][g]?',{['e̍k']='i̍k',['e̍ng']='i̍ng'})
	text = mw.ustring.gsub(text,'[eéèêē][kn][g]?',{['ek']='ik',['eng']='ing',['ék']='ík',['éng']='íng',['èk']='ìk',['èng']='ìng',['êk']='îk',['êng']='îng',['ēk']='īk',['ēng']='īng'})
	text = mw.ustring.gsub(text,'o̍[ae]',{['o̍a']='ua̍',['o̍e']='ue̍'})
	text = mw.ustring.gsub(text,'[oóòôō][ae]',{['oa']='ua',['óa']='uá',['òa']='uà',['ôa']='uâ',['ōa']='uā',['oe']='ue',['óe']='ué',['òe']='uè',['ôe']='uê',['ōe']='uē'})
	text = mw.ustring.gsub(text,'[úùûū]i',{['úi']='uí',['ùi']='uì',['ûi']='uî',['ūi']='uī'})
	text = mw.ustring.gsub(text,'ó͘','óo')
	text = mw.ustring.gsub(text,'ò͘','òo')
	text = mw.ustring.gsub(text,'ô͘','ôo')
	text = mw.ustring.gsub(text,'ō͘','ōo')
	text = mw.ustring.gsub(text,'o̍͘','o̍o')
	text = mw.ustring.gsub(text,'o͘','oo')
	text = mw.ustring.gsub(text,'Ó͘','Óo')
	text = mw.ustring.gsub(text,'Ò͘','Òo')
	text = mw.ustring.gsub(text,'Ô͘','Ôo')
	text = mw.ustring.gsub(text,'Ō͘','Ōo')
	text = mw.ustring.gsub(text,'O̍͘','O̍o')
	text = mw.ustring.gsub(text,'O͘','Oo')
	text = string.gsub(text,'u̍i','ui̍')
	text = string.gsub(text,'ⁿ','nn')
	text = string.gsub(text,'hnn','nnh')
	text = string.gsub(text,'[Cc]h',{['ch']='ts',['Ch']='Ts'})
	return text
end

function export.poj_to_ipa_conv(text,loc)
	if type(text) == 'table' then text,loc = text.args[1],text.args["loc"] end
	local initial={}
	local final={}
	local tone={}
	local tonesandhi={}
	local ipa={}
	local readings = mw.text.split(mw.ustring.lower(text),'/',true)

	for i = 1,#readings,1 do
		local parts = mw.text.split(readings[i], ' ', true)
		for j = 1, #parts, 1 do
			p = mw.text.split(parts[j],'-',true)
			for i = 1,#p,1 do
				p[i] = mw.ustring.gsub(p[i],'[ớờơ̂ơ̄ơ̍]',{['ớ']='óo',['ờ']='òo',['ơ̂']='ôo',['ơ̄']='ōo',['ơ̍']='o̍o'})
				p[i] = mw.ustring.gsub(p[i],'[̍̂̄̀]',{['̍']='捌',['̂']='伍',['̄']='柒',['̀']='叁'})
				if mw.ustring.match(p[i],'[aeiou][捌]?[ptkh]') then
					if mw.ustring.match(p[i],'捌') then
						if mw.ustring.match(p[i],'h$') then
							tone[i] = '八B'
						else
							tone[i] = '八A'
						end
					else
						if mw.ustring.match(p[i],'h$') then
							tone[i] = '四B'
						else
							tone[i] = '四A'
						end
					end
				elseif mw.ustring.match(p[i],'[áíúéóḿń貳]') then
					tone[i] = '二'
				elseif mw.ustring.match(p[i],'[àìùèòǹ叁]') then
					tone[i] = '三'
				elseif mw.ustring.match(p[i],'[âîûêô伍]') then
					tone[i] = '五'
				elseif mw.ustring.match(p[i],'[āīūēō柒]') then
					tone[i] = '七'
				else
					tone[i] = '一'
				end
				p[i] = mw.ustring.gsub(p[i],'[áíúéóḿńàìùèòǹâîûêôāīūēō貳叁伍柒捌]',{['á']='a',['í']='i',['ú']='u',['é']='e',['ó']='o',['ḿ']='m',['ń']='n',['貳']='',['à']='a',['ì']='i',['ù']='u',['è']='e',['ò']='o',['ǹ']='n',['叁']='',['â']='a',['î']='i',['û']='u',['ê']='e',['ô']='o',['伍']='',['ā']='a',['ī']='i',['ū']='u',['ē']='e',['ō']='o',['柒']='',['捌']=''})
				if mw.ustring.sub(p[i],1,3) == 'chh' then
					initial[i] = 'chh'
					final[i] = mw.ustring.sub(p[i],4,-1)
				elseif mw.ustring.sub(p[i],1,2) == 'ng' then
					if mw.ustring.sub(p[i],3,3) == '' then
						initial[i] = 'ʔ'
						final[i] = 'ng'
					else
						initial[i] = 'ng'
						final[i] = mw.ustring.sub(p[i],3,-1)
					end
				elseif mw.ustring.gsub(mw.ustring.sub(p[i],1,2),'[ptkc]h','') == '' then
					initial[i] = mw.ustring.sub(p[i],1,2)
					final[i] = mw.ustring.sub(p[i],3,-1)
				elseif mw.ustring.gsub(mw.ustring.sub(p[i],1,1),'[mnpbtkgjshl]','') == '' then
					initial[i] = mw.ustring.sub(p[i],1,1)
					final[i] = mw.ustring.sub(p[i],2,-1)
				else
					initial[i] = ''
					final[i] = p[i]
				end
				initial[i] = mw.ustring.gsub(initial[i],'[cktpnj][hg]?[h]?',{['ch']='t͡s',['chh']='t͡sʰ',['j']='d͡z',['ng']='ŋ',['ph']='pʰ',['kh']='kʰ',['th']='tʰ'})
				if mw.ustring.gsub(initial[i],'[td]?[͡]?[sz][ʰ]?','') == '' then
					if mw.ustring.sub(final[i],1,1) == 'i' or final[i] == 'eng' or final[i] == 'ek' then
						initial[i] = mw.ustring.gsub(initial[i],'[td]?[͡]?[sz][ʰ]?',{['t͡s']='t͡ɕ',['t͡sʰ']='t͡ɕʰ',['d͡z']='d͡ʑ',['s']='ɕ'})
					end
				end
				final[i] = mw.ustring.gsub(final[i],'hⁿ','ⁿh')
				final[i] = mw.ustring.gsub(final[i],'[ptkhⁿn][g]?',{['h']='ʔ',['ⁿ']='̃',['p']='p̚',['t']='t̚',['k']='k̚',['ng']='ŋ'})
				if mw.ustring.gsub(final[i],'[mŋ][ʔ]?','') == '' then
					final[i] = mw.ustring.gsub(final[i],'[mŋ]?',{['m']='m̩',['ŋ']='ŋ̍'})
				end
				final[i] = mw.ustring.gsub(final[i],'[aeiou][aeiou]?[iu]?',{['ai']='aɪ',['au']='aʊ',['ia']='ia',['iau']='iaʊ',['io']='iɔ',['oai']='uai',['oa']='ua',['oe']='ue',['oo']='ɔɔ'})
				final[i] = mw.ustring.gsub(final[i],'ian','iɛn')
				final[i] = mw.ustring.gsub(final[i],'ek','iɪk')
				final[i] = mw.ustring.gsub(final[i],'eŋ','iɪŋ')
				final[i] = mw.ustring.gsub(final[i],'o','ɔ')
				if mw.ustring.find(final[i],'^[i]?ɔ[ʔ]?$') then
					final[i] = mw.ustring.gsub(final[i],'ɔ','ə')
				end
				final[i] = mw.ustring.gsub(final[i],'͘','')
				final[i] = mw.ustring.gsub(final[i],'ɔɔ','ɔ')
				final[i] = mw.ustring.gsub(final[i],'a([ɪʊ])̃','%1̃a')
			end
			for i = 1,#p,1 do
				if i ~= #tone then
					if tone[i] == '一' then
						tonesandhi[i] = '一至七'
					elseif tone[i] == '二' then
						tonesandhi[i] = '二至一'
					elseif tone[i] == '三' then
						tonesandhi[i] = '三至二'
					elseif tone[i] == '四A' then
						tonesandhi[i] = '四至八'
					elseif tone[i] == '四B' then
						final[i] = mw.ustring.gsub(final[i],'ʔ','(ʔ)')
						tonesandhi[i] = '四至二'
					elseif tone[i] == '五' then
						if loc == 'Quanzhou' or loc == 'Taipei' then
							tonesandhi[i] = '五至三'
						else
							tonesandhi[i] = '五至七'
						end
					elseif tone[i] == '七' then
						tonesandhi[i] = '七至三'
					elseif tone[i] == '八A' then
						tonesandhi[i] = '八至四'
					elseif tone[i] == '八B' then
						final[i] = mw.ustring.gsub(final[i],'ʔ','(ʔ)')
						tonesandhi[i] = '八至三'
					end
				else
					tonesandhi[i] = mw.ustring.gsub(tone[i],'[AB]','')
				end
				if loc == 'Zhangzhou' then
					tonesandhi[i] = mw.ustring.gsub(tonesandhi[i],'[一二三四五七八至]',{['一']='³⁴',['二']='⁵³',['三']='²¹',['四']='³²',['五']='¹³',['七']='²²',['八']='¹²¹',['至']='⁻'})
				elseif loc == 'Taipei' then
					tonesandhi[i] = mw.ustring.gsub(tonesandhi[i],'[一二三四五七八至]',{['一']='⁴⁴',['二']='⁴¹',['三']='¹¹',['四']='³²',['五']='²³',['七']='³³',['八']='⁴',['至']='⁻'})
				elseif loc == 'Kaohsiung' then
					tonesandhi[i] = mw.ustring.gsub(tonesandhi[i],'[一二三四五七八至]',{['一']='⁴⁴',['二']='⁵³',['三']='²¹',['四']='³²',['五']='²⁴',['七']='³³',['八']='⁴',['至']='⁻'})
				elseif loc == 'Xiamen' then
					tonesandhi[i] = mw.ustring.gsub(tonesandhi[i],'[一二三四五七八至]',{['一']='⁴⁴',['二']='⁵³',['三']='²¹',['四']='³²',['五']='²⁴',['七']='²²',['八']='⁴',['至']='⁻'})
				end
				ipa[i] = (initial[i] .. final[i] .. tonesandhi[i])
			end
			parts[j] = table.concat(ipa," ")
		end
		readings[i] = table.concat(parts, "  ")
	end
	
	return table.concat(readings,"/, /")
end

function export.poj_to_psdb_conv(text)
	if type(text) == 'table' then text = text.args[1] end
	
	local readings = mw.text.split(mw.ustring.lower(text),'/',true)
	
	for i = 1,#readings,1 do
		local parts = mw.text.split(readings[i], ' ', true)
		for j = 1, #parts, 1 do
			local initial={}
			local final={}
			local psdb = {}
			local tone = {}
			local tonesandhi={}
			local neutral = {}
			parts[j] = mw.ustring.gsub(parts[j], '%-%-', '-0')
			p = mw.text.split(parts[j],'-',true)
			for i = 1,#p,1 do
				if mw.ustring.match(p[i], '^0') then
					p[i] = mw.ustring.gsub(p[i], '0', '')
					neutral[i] = true
				end
				p[i] = mw.ustring.gsub(p[i],'ớ','óo')
				p[i] = mw.ustring.gsub(p[i],'ờ','òo')
				p[i] = mw.ustring.gsub(p[i],'ơ̂','ôo')
				p[i] = mw.ustring.gsub(p[i],'ơ̄','ōo')
				p[i] = mw.ustring.gsub(p[i],'ơ̍','o̍o')
				p[i] = mw.ustring.gsub(p[i],'ơ','oo')
				p[i] = mw.ustring.gsub(p[i],'͘','o')
				p[i] = mw.ustring.gsub(p[i],'[̍̂̄̀]',{['̍']='捌',['̂']='伍',['̄']='柒',['̀']='叁'})
				if mw.ustring.match(p[i],'[aeiou][捌]?[ptkh]') or mw.ustring.match(p[i],'[^aeiou][mn][捌]?g?[ptkh]') then
					if mw.ustring.match(p[i],'捌') then
						tone[i] = '八'
					else
						tone[i] = '四'
					end
				elseif mw.ustring.match(p[i],'[áíúéóḿń貳]') then
					tone[i] = '二'
				elseif mw.ustring.match(p[i],'[àìùèòǹ叁]') then
					tone[i] = '三'
				elseif mw.ustring.match(p[i],'[âîûêô伍]') then
					tone[i] = '五'
				elseif mw.ustring.match(p[i],'[āīūēō柒]') then
					tone[i] = '七'
				else
					tone[i] = '一'
				end
				p[i] = mw.ustring.gsub(p[i],'[áíúéóḿńàìùèòǹâîûêôāīūēō貳叁伍柒捌]',{['á']='a',['í']='i',['ú']='u',['é']='e',['ó']='o',['ḿ']='m',['ń']='n',['貳']='',['à']='a',['ì']='i',['ù']='u',['è']='e',['ò']='o',['ǹ']='n',['叁']='',['â']='a',['î']='i',['û']='u',['ê']='e',['ô']='o',['伍']='',['ā']='a',['ī']='i',['ū']='u',['ē']='e',['ō']='o',['柒']='',['捌']=''})
				if mw.ustring.sub(p[i],1,3) == 'chh' then
					initial[i] = 'chh'
					final[i] = mw.ustring.sub(p[i],4,-1)
				elseif mw.ustring.sub(p[i],1,1) == 'm' then
					if mw.ustring.sub(p[i],2,2) == 'h' then
						initial[i] = ''
						final[i] = 'mh'
					elseif mw.ustring.sub(p[i],2,2) == '' then
						initial[i] = ''
						final[i] = 'm'
					else
						initial[i] = 'm'
						final[i] = mw.ustring.sub(p[i],2,-1)
					end
				elseif mw.ustring.sub(p[i],1,2) == 'ng' then
					if mw.ustring.sub(p[i],3,3) == 'h' then
						initial[i] = ''
						final[i] = 'ngh'
					elseif mw.ustring.sub(p[i],3,3) == '' then
						initial[i] = ''
						final[i] = 'ng'
					else
						initial[i] = 'ng'
						final[i] = mw.ustring.sub(p[i],3,-1)
					end
				elseif mw.ustring.gsub(mw.ustring.sub(p[i],1,2),'[ptkc]h','') == '' then
					initial[i] = mw.ustring.sub(p[i],1,2)
					final[i] = mw.ustring.sub(p[i],3,-1)
				elseif mw.ustring.gsub(mw.ustring.sub(p[i],1,1),'[npbtkgjshl]','') == '' then
					initial[i] = mw.ustring.sub(p[i],1,1)
					final[i] = mw.ustring.sub(p[i],2,-1)
				else
					initial[i] = ''
					final[i] = p[i]
				end
				if mw.ustring.match(initial[i],"^chh?$") or initial[i] == "s" then
					if mw.ustring.match(final[i],"^i") then
						initial[i] = initial[i] .. "i"
					end
				end
			end
			for i = 1,#p,1 do
				if i ~= #tone then
					if tone[i] == '一' then
						tonesandhi[i] = '七'
					elseif tone[i] == '二' then
						tonesandhi[i] = '一'
					elseif tone[i] == '三' then
						tonesandhi[i] = '二'
					elseif tone[i] == '四' then
						tonesandhi[i] = '八'
					elseif tone[i] == '五' then
						tonesandhi[i] = '七'
					elseif tone[i] == '七' then
						tonesandhi[i] = '三'
					elseif tone[i] == '八' then
						tonesandhi[i] = '四'
					end
				else
					tonesandhi[i] = tone[i]
				end
				psdb[i] = (psdb_initial[initial[i]] or error('initial not recognized: "' .. initial[i] .. '"'))
						..(psdb_final(final[i]..tonesandhi[i]) or error('final not recognized: "' .. final[i] .. '"'))
				if neutral[i] then
					psdb[i] = '~' .. (psdb_initial[initial[i]] or error('initial not recognized: "' .. initial[i] .. '"'))
							..(psdb_final(final[i]..'七') or error('final not recognized: "' .. final[i] .. '"'))
				end --psdb[i] = p[i]
			end
			parts[j] = table.concat(psdb,"")
		end
		readings[i] = table.concat(parts, " ")
	end
	
	return table.concat(readings,", ")
end

function export.poj_display(text)
	if type(text) == 'table' then text = text.args[1] end
	if not mw.ustring.match(text,' ') then
		text = '[[' .. text .. ']]'
		text = string.gsub(text,'/',']] / [[')
	else
		text = string.gsub(text,'/',' / ')
	end
	return text
end
	
return export