Rhymes:English/ɪə-

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

» Rhymes » English » -ɪə-

Rhymes stressed on /ɪə/[edit]

Rhymes ending in Example Longer endings
/ɪə(ɹ)/ hear /ɪəɹ.../
/ɪə(ɹ)d/ beard /ɪə(ɹ)d.../
fearful, etc /ɪə(ɹ)f.../
fearless, nearly, etc /ɪə(ɹ)l.../
nearness, etc /ɪə(ɹ)n.../
/ɪə(ɹ)s/ fierce /ɪə(ɹ)s.../
/ɪə(ɹ)z/ shears